Update Recalcico inzake Xeikon

De Accountantskamer heeft de door Recalcico Beheer B.V. (‘Recalcico’) ingediende klacht tegen Oscar van Agthoven, voormalig Xeikon-accountant en partner van BDO, gegrond verklaard en een tuchtmaatregel opgelegd.

Kern van het door Recalcico geformuleerde bezwaar is dat de desbetreffende accountant in strijd heeft gehandeld met de fundamentele beginstelen van de Verordening Gedragscode RA’s (VGC) en dan met name waar het de vereiste integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid betreft.

Dat blijkt, volgens Recalcico, onder meer uit het ten onrechte afwaarderen van het Accentis belang, dat zo is op te maken uit het vonnis van de Accountantskamer van 17 juli 2015 inderdaad op onvoldoende controle-informatie berustte. Afwaardering van het desbetreffende belang vormde een essentieel onderdeel in de overname van Xeikon. De overnemende partij (Bencis) maakte hierover al in een vroegtijdig stadium afspraken met de meerderheidsaandeelhouder van Xeikon (Iep Invest) en diens referentieaandeelhouder, vertegenwoordigd door de gewezen erotic life style ondernemer Gerard Cok.

Anders dan men indertijd de markt heeft willen doen geloven, was voor Xeikon zelf (de doelvennootschap) slechts een bijrol weggelegd in het overnametraject en bestond voornamelijk uit het uitvoeren van de door Bencis, Cok en Iep Invest gemaakte afspraken, waaronder het regelen van een ‘fairness opinion’, die de kunstmatige afwaardering van het Accentis -belang formeel zou afdekken.

Met het vonnis van de Accountantskamer heeft, volgens Recalcico, deze door Petercam opgeleverde fairness opinion haar betekenis verloren, omdat die zich onder meer baseerde op de adequaatheid van de informatie zoals gepresenteerd in de jaarrekening van Xeikon over 2012. Dit is goed nieuws voor voormalige aandeelhouders Xeikon, die indertijd hun aandelen hebben aangeboden onder het inkoopprogramma van de vennootschap zelf, of zijn ingegaan op het bod van Bencis omdat de adequaatheid van de geboden prijs gebaseerd was op de verklaring van Petercam. De beslissing om de stukken aan te bieden, is gebaseerd op onjuiste informatie en kan daarmee de basis vormen voor een schadevergoedingsprocedure

‘Hoewel de accountant natuurlijk maar een beperkte schakel is in het complete dossier van marktmisleiding en belangenverstrengeling waaraan de betrokkenen zich schuldig lijken te maken, is het betekenisvol dat is vastgesteld dat Oscar van Agthoven nimmer zijn medewerking had mogen verlenen aan de kunstmatige afwaardering van het Accentis belang in de jaarrekening over 2012 van Xeikon. Door zijn oren te laten hangen naar de wensen van de (indirecte) grootaandeelhouders en de bieder, heeft hij niet alleen gehandeld in strijd met de VGC maar ook de minderheidsaandeelhouders substantieel benadeeld’ aldus Frans Faas, directeur van Recalcico Beheer B.V., die de tuchtprocedure aanspande.