Agfa-Gevaert bespreekt prestaties van 2018 - gereglementeerde informatie

Belangrijke stappen in het transformatieproces van de Agfa-Gevaert Groep

 • Interne opsplitsing in Agfa HealthCare en Agfa binnen Agfa-Gevaert Groep
 • Nieuwe, vereenvoudigde structuur
 • Strategische alliantie in de offsetindustrie
 • Heroriëntatie op kernactiviteiten
 • Reorganisatie Chinese distributiekanalen voor hardcopy
 • Verder verkleinen van pensioenrisico's

 Financiële resultaten

 • Sterke volumegroei voor HealthCare Information Solutions, Direct Radiography en een aantal activiteiten van Agfa Specialty Products
 • Omzetdaling van 3,2% zonder wisselkoerseffecten en portfoliorationalisaties
 • Recurrente EBITDA op 8% van de omzet, in overeenstemming met guidance
 • Nettoverlies en verhoging in netto financiële schuld grotendeels het gevolg van investeringen in het kader van het transformatieproces

 

Mortsel (België), 13 maart 2019 - Agfa-Gevaert besprak vandaag zijn prestaties in 2018.

BELANGRIJKE STAPPEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP

"In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet in de transformatie van onze onderneming. Dit leidde tot de afscheiding van de HealthCare IT-business (hernoemd tot Agfa HealthCare) van de rest van de activiteiten (hernoemd tot Agfa). Het nieuwe Agfa HealthCare heeft nu de middelen en de onafhankelijkheid die het nodig heeft om een leider te zijn in zijn markten en om zijn reeds sterke IT-portfolio verder uit te breiden. Voorts mogen de beslissingen die we genomen hebben om de consolidatie van de offsetindustrie te sturen niet onderschat worden. De alliantie met Lucky en de overname van Ipagsa hebben verstrekkende gevolgen voor onze activiteiten en zelfs voor de hele offsetindustrie. We bekijken nu verscheidene opties om de andere activiteiten van Agfa te versterken. Het is ons doel om de toekomst van zowel Agfa HealthCare als Agfa veilig te stellen door hen de slagkracht en de middelen te geven die ze nodig hebben om rendabele groei na te streven," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Opsplitsing in Agfa HealthCare en Agfa binnen de Agfa-Gevaert Groep

De interne technische opsplitsing van de Groep in twee delen werd succesvol afgerond. Zo ontstonden op 1 januari 2019 twee nieuwe entiteiten binnen de Agfa-Gevaert Groep: Agfa HealthCare en Agfa. Het nieuwe Agfa HealthCare groepeert alle IT-activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare. Het nieuwe Agfa omvat de activiteiten van de voormalige businessgroepen Agfa Graphics en Agfa Specialty Products en de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare. De opsplitsing geeft beide entiteiten de onafhankelijkheid die ze nodig hebben om partnerships te zoeken en om de nodige strategische stappen te zetten om toekomstige rendabele groei na te streven.

Nieuwe, vereenvoudigde structuur 

De activiteiten van het nieuwe Agfa werden gehergroepeerd in drie divisies: Offset Solutions (de drukvoorbereidingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics), Digital Print & Chemicals (de inkjetactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics en de activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa Specialty Products) en Radiology Solutions (de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare). Deze vereenvoudigde divisiestructuur is gebaseerd op technologie en op oplossingen en hij zal Agfa in staat stellen om in de toekomst partnerships te zoeken. Vanaf het eerste kwartaal van 2019 zal de financiële rapportering van de Agfa-Gevaert Groep gebaseerd zijn op deze nieuwe Groepsstructuur.

Strategische alliantie in de offsetindustrie

Er werden verscheidene beslissingen genomen met het oog op de ambitie van de Agfa-Gevaert Groep om de consolidatie in de offsetindustrie aan te sturen. Ten eerste sloot Agfa een belangrijke strategische alliantie op het vlak van drukvoorbereiding met de Chinese onderneming Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. Deze alliantie moet beide ondernemingen in staat stellen om groei te realiseren door de optimalisatie van hun respectieve sterke punten op het vlak van productie, technologie en distributie van grafische drukvoorbereidingsproducten en -diensten. Het is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Agfa's strategie om de offsetklanten meer keuzemogelijkheden te geven en om zijn wereldwijde aanwezigheid in dit marksegment op een rendabele manier uit te breiden. Ten tweede werden de drukvoorbereidingsactiviteiten van de Spaanse drukplatenleverancier Ipagsa Industrial S.L. overgenomen. Verwacht wordt dat deze overname al in 2019 aan Agfa's omzet zal bijdragen, met een sterk EBITDA-percentage. Ten derde was de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg, New Jersey (VS) een nieuwe stap in het strategische plan om de wereldwijde productiecapaciteit en supply chain voor drukplaten te optimaliseren.

Heroriëntering op kernactiviteiten

Er werden belangrijke beslissingen genomen om de portfolio's van beide entiteiten te stroomlijnen. Het stopzetten van bepaalde minder rendabele activiteiten zal hen in staat stellen om de focus op de kernactiviteiten te versterken. Onder nadere op het vlak van offset werd beslist om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten. Op het vlak van IT voor de gezondheidszorg werd beslist om met de Imaging IT Solutions-activiteiten te focussen op kerngeografieën en om bepaalde minder belangrijke landen waar de marges voor deze business niet duurzaam waren te verlaten.

Reorganisatie Chinese distributiekanalen voor hardcopy

De Agfa-Gevaert Groep rondde de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy in China af. Daarbij werden verscheidene stappen in de supply chain geëlimineerd. Aanvankelijk had de reorganisatie een aanzienlijke impact of de omzet van deze business, maar de effecten begonnen in de voorbije kwartalen af te nemen.

Verder verkleinen van pensioenrisico's

De Agfa-Gevaert Groep nam verscheidene maatregelen om de risico's m.b.t. pensioenverplichtingen te verkleinen. De Groep heeft met name een twee jaar lopend programma opgestart dat verscheidene initiatieven bevat voor het afbouwen van de pensioenrisico's in de VS en het VK.

Toekomstige stappen

Na een evaluatie van de strategische opties, heeft de Raad van Bestuur van de Agfa-Gevaert Groep beslist om de onafhankelijkheid van Agfa HealthCare verder uit te breiden. Hiertoe zal de Raad J.P. Morgan aanstellen als financieel adviseur. Ten gepaste tijde zal gecommuniceerd worden over verdere details m.b.t. de vorm en de timing van deze actie.

Op het vlak van drukvoorbereiding zal de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. uitgebreid worden. Beide ondernemingen zullen bijkomende opties onderzoeken om de samenwerking op het vlak van O&O, productie en distributie te intensifiëren.

Voor de overige activiteiten van Agfa worden gelijkaardige strategische stappen als degene die voor offset genomen werden onderzocht.

Er zullen projecten opgestart worden om de verschillende activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep verder te stroomlijnen, gericht op het terugdringen van de operationele kosten en het verbeteren van de rendabiliteit.

FINANCIËLE RESULTATEN

"Over het algemeen stemden onze resultaten voor 2018 overeen met onze guidance. De omzet werd beïnvloed door maatregelen om onze productportfolio's te stroomlijnen. Voorts hebben we sterk geïnvesteerd in de toekomst van onze Groep. Indien we de investeringen in verband met het transformatieproces buiten beschouwing laten, zouden we een positief nettoresultaat geboekt hebben," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep. "Dit is de laatste keer dat we de resultaten van de voormalige businessgroepen Agfa Graphics, Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products becommentariëren. Vanaf volgend kwartaal zal onze financiële rapportering op de nieuwe Groepsstructuur gebaseerd zijn."

Agfa-Gevaert Groep - 2018

in miljoen euro 2017 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 2.443 2.247 -8,0% (-5,3%)
Brutowinst (*) 814 722 -11,3%
% van de omzet 33,3% 32,1%  
Recurrente EBITDA (*) 222 179 -19,4%
% van de omzet 9,1% 8,0%  
Recurrente EBIT(*) 169 125 -26,4%
% van de omzet 6,9% 5,5%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 138 59  
Resultaat over de periode 45 (15)  
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 39 (44)  

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door het stopzetten van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van drukvoorbereiding in de VS en door wisselkoerseffecten. Zonder deze elementen daalde de omzet met 3,2%. Verscheidene groeimotoren - waaronder Agfa HealthCare's HealthCare Information Solutions en Direct Radiography-systemen en bepaalde activiteiten van Agfa Specialty Products - boekten een omzetgroei.

Vooral door ongunstige product/mix-effecten en hoge aluminiumkosten daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 32,1% van de omzet.

De verkoop- en algemene beheerskosten daalden van 496 miljoen euro in 2017 tot 476 miljoen euro  (21,2% van de omzet).

De O&O-kosten bedroegen 141 miljoen euro, of 6,3% van de omzet. De Groep blijft in innovatie investeren om de technologieleider in haar kernmarkten te blijven of te worden. 

De recurrente EBITDA-marge kwam uit op 8,0% van de omzet, tegenover 9,1% in 2017. De recurrente EBIT bereikte 5,5% van de omzet.

Vooral door de investeringen in verband met de transformatie van de Agfa-Gevaert Groep, waaronder de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg (VS), kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 66 miljoen euro, tegenover een kost van 31 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De nettofinancieringskosten bleven stabiel op 39 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 34 miljoen euro, tegenover 53 miljoen euro in 2017.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 15 miljoen euro. Zonder de investeringen in het kader van het transformatieproces zou het nettoresultaat positief geweest zijn.

Balans en kasstroom

 • Aan het eind van 2018 bedroegen de totale activa 2.367 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
 • Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017 naar 653 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van 2018.
 • De netto financiële schuld bedroeg 144 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de investeringen in het kader van de transformatie van de onderneming en aan de kosten voor de sluiting van de drukplatenfabriek in Branchburg.
 • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 44 miljoen euro.

Bijlages