ABO-Group: Jaarcijfers 2018

Gent, 29 maart 2019 – 17.00 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

ABO-Group, het ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie, kondigt vandaag zijn geconsolideerde jaarcijfers over 2018 aan.

Terugblik 2018

  • Organische groei van 5,5% in geotechniek
  • Dubbelcijferige groei in Nederland, lichte groei in België, stabilisatie na een jaar van sterke groei in Frankrijk
  • Operationele winstgevendheid beïnvloed door interne en externe factoren
  • 3,7 miljoen euro investeringen in uitbreiding machinepark
  • Stevige operationele kasstroom en solide balans

Vooruitzichten 2019

  • Stopzetting van verlieslatende internationale milieu- en afvaldivisie
  • Ingebruikname van nieuwe, duurzame kantoren te Marseille
  • Doelstelling van 50 mio omzet met dubbelcijferige EBITDA-marge
 2017
In € 000
2018
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
in %
Per aandeel
In €
Omzet44.12744.3932660,60% 
Totale bedrijfsopbrengsten45.39345.432390,09% 
Operationele winst voor afschrijvingen5.4544.039-1.415-25,94%0,38
Afschrijvingen2.4712.6631927,77% 
Operationele winst2.9831.376-1.607-53,87% 
Financieel resultaat1-487-43057-11,70% 
Winst voor belastingen2.496946-1.550-62,10% 
Netto winst1.093553-540-49,41%0,05
Totaal resultaat (deel van de groep)1.1871.55236530,75%0,15
      
Totaal eigen vermogen13.72515.1241.39910,19%1,43
Netto kasstroom uit operaties1.7513.2911.54087,95% 
Balanstotaal40.80142.9282.1275,21% 

Organische groei van 5,5% in geotechniek

Over 2018 stabiliseerde de omzet van ABO-GROUP op 44,4 miljoen euro. Onderliggend werd evenwel een zeer degelijke organische groei van 5,5% gerealiseerd in de geotechnische afdelingen. Geotechniek werd reeds in 2017 strategisch aangeduid als de groeimotor voor de groep voor de komende jaren. Daarnaast kon ook de afdeling asbest een zeer mooie prestatie neerzetten, met een groei van 18%. Alhoewel nog steeds beperkt in de totale omzet (6%), mag ook hier verdere groei verwacht worden. In de afdeling “Bodem en Milieu” was er een lichte terugval, enerzijds door het minder gebruik maken van externe capaciteit, anderzijds door een iets lagere productiviteit. Door (tijdelijke) uitval van machines en personeel kon immers een deel van het werkvolume niet gerealiseerd worden.

 2017
In € 000
2018
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Geotechniek20.50021.6241.1245,48%48,7%
Bodem & Milieu19.82219.394-427-2,16%43,7%
Asbest & Energie2.1242.51839318,54%5,7%
Overige1.681856-825-49,07%1,9%
Omzet44.12744.3932660,60%100%

Dubbelcijferige groei in Nederland, lichte groei in België, stabilisatie na een jaar van sterke groei in Frankrijk

In Nederland behaalt de groep een dubbelcijferige omzetgroei. Het momentum is nog steeds heel positief, doch de sterkte van de groei neemt langzaam af. Voornaamste oorzaken van de vertraging lijken te liggen in het niet tijdig kunnen invullen van de vraag naar materiaal en gekwalificeerd personeel. In Frankrijk werd de groep geconfronteerd met enerzijds het wegvallen van de omzet uit “Le Grand Paris”, anderzijds met moeilijkheden in de planning ten gevolge van tal van protestacties en sociale onrust. Deze stabilisatie volgt evenwel na een voorgaand jaar van zeer uitgesproken groei (+16% in 2017). In België groeiden de asbest laboactiviteiten (Translab) en het geotechnisch veldwerk (Geosonda) zeer sterk. Het wegvallen van het grote, internationale contract in Uganda (1,1 miljoen omzet in 2017), dat geen vervolg kreeg in 2018, verklaart de daling in het segment internationaal.

 2017
In € 000
2018
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Frankrijk19.20518.868-337-1,75%42,5%
België15.15215.4372851,88%34,8%
Nederland8.3809.27289210,64%20,9%
Internationaal1.390815-575-41,37%1,8%
Omzet44.12744.3932660,60%100%

Operationele winstgevendheid beïnvloed door interne en externe factoren

Gegeven de groeiambitie van de groep, werden gedurende 2018 extra personeelsleden aangeworven (+13 FTE, van 351 naar 364 werknemers). Deze extra capaciteit kon evenwel niet worden vertaald naar bijkomende omzet en toegevoegde waarde. De verklaring zit enerzijds in interne factoren (stilstand machines, personeelswissels, langdurige ziekte, …), anderzijds externe invloeden (voornamelijk de sociale onrust in Frankrijk) die een optimale planning aanzienlijk in de war stuurden. De hogere bezoldigingen (+8%, van 18,8 naar 20,3 miljoen euro) hebben een rechtstreekse weerslag op de operationele winst.

De operationele winst voor afschrijvingen komt uit op 4,04 mio euro (0,38 euro/aandeel), een daling met 26%. De Nederlandse activiteiten leverden een aanzienlijk hogere bijdrage (+389k euro), evenwel was er een stevige terugval in België (ABO / E20) en Frankrijk (ERG Géotechnique). Het uitblijven van nieuwe opdrachten in de internationale afdeling, zorgde eveneens voor een bijkomende terugval.

De afschrijvingen nemen toe van 2,47 mio naar 2,67 mio euro als gevolg van de verdere investeringen in materiële vaste activa. In 2018 werd bijkomend meer dan 3 miljoen euro aan nieuw materiaal aangekocht. De operationele winst daalt van 3 naar 1,4 mio euro.

Het financieel resultaat verbetert aanzienlijk, grotendeels door het wegvallen van wisselkoers-verliezen op de dollar. Het minderheidsbelang in Esher werd verkocht, waardoor het aandeel in de winst van geassocieerde ondernemingen wegvalt. De lagere winst voor belastingen resulteert in aanzienlijk lagere belastingen. Daarenboven werd in 2017 n.a.v. het zomerakkoord een éénmalige uitzonderlijke last van 844k euro geboekt.

De nettowinst daalt van 1,1 mio euro naar 0,6 mio euro (0,05 euro per aandeel). Het totaal resultaat (deel van de groep) neemt evenwel toe met 31% van 1,18 naar 1,55 mio euro. De actualisatie van de waarde van het vastgoed in Frankrijk, alsook van de Franse pensioenverplichtingen, verlopen immers niet via resultatenrekening, doch rechtstreeks via het eigen vermogen van de groep.

3,7 miljoen euro investeringen in uitbreiding machinepark

De voorbije jaren heeft de groep aanzienlijk geïnvesteerd, zowel in uitbreiding van zijn machinepark, als in uitbreiding van zijn boortechnieken. In 2018 werd o.a. een sonisch boortoestel aangekocht voor de Belgische markt. In Nederland werd vooral binnen de afdeling geotechniek resoluut gekozen voor uitbreiding en vervanging. Naar aanvoelen van de groepsdirectie is het machinepark op heden van uitstekende kwaliteit en kan voldaan worden aan zo goed als elke mogelijke marktvraag. Recent werden de activiteiten binnen het geotechnisch labo in België opgestart. Afhankelijk van de snelheid en het succes van het uitrollen van deze producten, kan er voorzien worden in vervolginvesteringen.

Stevige operationele kasstroom en solide balans

De netto kasstroom uit operationele activiteiten verbetert sterk, van 1,75 naar 3,3 mio euro. Door een intensieve opvolging van het werkkapitaal konden vooral de openstaande handelsvorderingen aanzienlijk worden verlaagd.

Het balanstotaal groeit aan van 40,8 naar 42,9 mio euro. Aan actiefzijde zijn de voornaamste wijzigingen de toename van de materiële vaste activa (investeringsprogramma) en de omzetting van handelsvorderingen naar liquide middelen. Aan passiefzijde zorgt de herwaardering van de gebouwen in Frankrijk voor een aanzienlijke stijging van de niet-gerealiseerde resultaten. De financiële schulden nemen toe, hoofdzakelijk door leasing van nieuw materieel. Het totaal eigen vermogen neemt toe tot 15,1 mio euro, wat een eigen vermogensratio van 35,2% oplevert.

De volledige set van cijfers (geconsolideerde resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en mutatieoverzicht van het eigen vermogen) is opgenomen als bijlage van dit bericht.

Vooruitzichten 2019

Stopzetting van verlieslatende internationale milieu- en afvaldivisie

Sinds 2014 heeft de groep onder zijn merknaam “Ecorem” getracht om internationale orders aan te trekken voor milieu- en afvaladvies. De lange beslissingstermijnen en de onvoorspelbaarheid in het winnen van orders heeft de voorbije jaren gezorgd voor een zeer volatiele omzet- en resultaatsevolutie. Het besef dat er aanzienlijke bijkomende financiële inspanningen nodig waren, alsook het recurrent verlieslatend karakter van deze afdeling, hebben het management ervan overtuigd deze afdeling af te stoten. Per 1 maart 2019 werd het handelsfonds verkocht. In 2018 stond Ecorem in voor amper 2% van de groepsomzet en minder dan 1% van het personeelsaantal, doch met een zeer negatieve bijdrage aan het groepsresultaat (-351k euro).

ABO-Group blijft volop actief op de internationale markt met geotechniek, bodem, asbest, energie, archeologie en asbest.

Ingebruikname van nieuwe, duurzame kantoren te Marseille
Begin april volgt de oplevering van de nieuwe kantoren te Marseille / Vitrolles. Het betreft een duurzaam gebouw, dat als voorbeeld en referentie voor de groep zal kunnen gebruikt worden. Daarnaast heeft het een zeer strategische ligging, op wandelafstand van de luchthaven van Marignane en dichtbij trein en TGV. De investeringskost bedraagt 2,8 miljoen euro. Op jaarbasis zal de ingebruikname een besparing van meer dan 150.000 euro aan huurlasten opleveren.

Doelstelling van 50 mio omzet met dubbelcijferige EBITDA-marge

ABO-Group wil haar milieu- en energieadvies, monitoring- en testingactiviteiten verder uitbouwen in België, Nederland en Frankrijk. De groep herbevestigt haar strategie en positionering als een Europese speler met internationale ambities. ABO-Group zet in op interne, organische groei, door aanwerving van experts voor het opzetten en uitbouwen van nieuwe activiteiten. In 2018 werden diverse nieuwe activiteiten gelanceerd (asbest in Nederland, geotechnisch labo in België), alsook nieuwe kantoren opgestart (Roeselare). We voorzien dat deze initiatieven in 2019 de omzet en de winstgevendheid zullen ondersteunen.

Daarnaast kijkt de groep verder uit om haar positie in de thuislanden te versterken via acquisitie. In 2018 werd een bijkomend aandelenbelang van 9,3% gekocht in Sialtech. De groep zal in 2019 actief de overnamemarkt blijven opvolgen en een aantal opportuniteiten trachten te verzilveren.

In elk van de thuislanden zijn tal van dossiers lopende, zonder dat evenwel enige garantie op een effectieve transactie kan gegeven worden.

De groep houdt vast aan haar doelstelling om dubbelcijferig te groeien, door een mix van organische en acquisitieve groei. Voor 2019 betekent dit een doelstelling van 50 mio euro omzet, met een voorziene operationele marge voor afschrijvingen boven de 10%.

Financiële kalender

26/04/2019 : Publicatie jaarverslag 2018 en oproeping Algemene Vergadering
29/05/2019 : Algemene Vergadering                       
13/09/2019 : Halfjaarcijfers 2019

Verklaring van de commissaris

De commissaris van ABO-Group Environment NV, EY Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht gebracht hebben, die aan de geconsolideerde cijfers van de groep over 2018, opgenomen in dit persbericht, zouden moeten worden doorgevoerd.

Over ABO-Group

ABO-Group is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group actief in België, Nederland en Frankrijk, alsook op de internationale markt. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                Johan Reybroeck                                         
CEO ABO-Group Environment NV                          CFO ABO-Group Environment NV 
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                johan.reybroeck@abo-group.eu
T +32 (0)9 242 88 32 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu
1 Inclusief het aandeel in de winst van geassocieerde ondernemingen


Bijlage