Biocartis Group NV: BIOCARTIS LANCEERT AANBOD VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN EUR 125 MILJOEN

   
PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP 
2 mei 2019, 08:00 CEST

BIOCARTIS LANCEERT AANBOD VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES VAN EUR 125 MILJOEN

Mechelen, België, 2 mei 2019 - Biocartis Group NV ("Biocartis" of de "Vennootschap"), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek  (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de lancering aan van een aanbod (het "Aanbod") van niet-gesubordineerde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen op 9 mei 2024 (de "Obligaties"), voor een initieel totaalbedrag van EUR 125 miljoen in hoofdsom met een optie tot een verhoging met maximaal EUR 25 miljoen.

De Vennootschap is momenteel van plan de netto-opbrengsten te gebruiken om haar groei te financieren, in het bijzonder voor de ondersteuning en uitbreiding van de ontwikkeling en commercialisering van het Idylla(TM) testmenu en de Idylla(TM) toepassingen, alsook om haar verkoop- en marketingactiviteiten te ondersteunen en uit te breiden, om verdere investeringen te verrichten in haar cartridge productiecapaciteit, en voor haar werkkapitaal. Het Aanbod zal de Vennootschap in staat stellen om haar financieringsbronnen te diversifiëren en haar kapitaalstructuur  pro-actief te optimaliseren. De rest van de netto-opbrengsten zullen gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Aanbod

De Obligaties zullen worden uitgegeven aan 100% van hun bedrag in hoofdsom en zullen naar verwachting een jaarlijkse coupon hebben die tussen 3,375% en 4,125% zal liggen, halfjaarlijks achteraf betaalbaar. De conversieprijs zal naar verwachting worden vastgesteld op basis van een premie tussen 22,5% en 27,5% bovenop de volume-gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels vanaf opening tot sluiting van de verhandeling op de lanceringsdatum. De definitieve voorwaarden van de Obligaties zullen naar verwachting worden aangekondigd door middel van een persbericht aan het einde van de Aanbodperiode, naar verwachting later vandaag.

De conversierechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de periode die start op 1 december 2019, (of, indien eerder, op de datum waarop (i) de Obligaties worden toegelaten tot de handel op een EER-Gereglementeerde Markt, of (ii)  een controlewijziging plaatsvindt, of (iii) een geval van in gebreke blijven plaatsvindt), en eindigt bij de afsluiting van de handel op 29 april 2024 (of, indien dit eerder valt, op de tiende dag voorafgaand aan iedere vroegere datum vastgelegd voor de terugbetaling van de Obligaties).

De Obligaties zullen uitsluitend worden aangeboden aan institutionele beleggers, en dit buiten de Verenigde Staten van Amerika - overeenkomstig Regulation S onder de Securities Act - en buiten Canada, Australië, Zuid-Afrika en Japan.

Afsluiting en afwikkeling

De afsluiting en afwikkeling van het Aanbod zullen naar verwachting op of rond 9 mei 2019 plaatsvinden (de "Afsluitingsdatum").

Er zal een aanvraag worden ingediend om de Obligaties te laten noteren en toe te laten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels uiterlijk op 1 december 2019. Het noteringsprospectus zal niet beschikbaar zijn op enig moment op of voor de Afsluitingsdatum en zal pas beschikbaar zijn bij notering van de Obligaties.   

In het kader van het Aanbod, zal de Vennootschap instemmen met een lock-up regeling met betrekking tot haar aandelen en met aandelen verbonden effecten voor een periode die eindigt op 90 kalenderdagen na de Afsluitingsdatum,  onder voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen.

Bijeen te roepen aandeelhoudersvergadering

De Vennootschap is voornemens een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen, die ten laatste op 1 december 2019 (de "Long-Stop Datum") moet plaatsvinden, om de goedkeuring van aandeelhouders te vragen voor sommige bepalingen in de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties die in werking treden in geval van een controlewijziging  (de "Aandeelhoudersbesluiten").

Indien de Aandeelhoudersbesluiten niet aangenomen zijn tegen de Long-Stop Datum zal de Vennootschap alle (maar niet slechts enkele) Obligaties terugbetalen, op de datum die 45 dagen valt na de Long-Stop Datum, aan het hoogste van volgende twee bedragen: (i) 102% van het bedrag in  hoofdsom van de Obligatiesen (ii) 102% van de Billijke Marktwaarde van de Obligaties (zoals gedefinieerd in de bepalingen en voorwaarden van de Obligaties), samen met vervallen interesten.

Managers van het Aanbod

Belfius Bank SA/NV in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA en J.P. Morgan Securities plc (de "Managers") handelen als Joint Bookrunners bij het Aanbod.

----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail rdegrave@biocartis.com
tel +32 15 631 729 | gsm +32 471 53 60 64  

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie beantwoordt. Dit domein is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, darm- en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla(TM) merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.

Belangrijke informatie

DEZE AANKONDIGING IS GEEN PROSPECTUS VOOR DE DOELEINDEN VAN DE PROSPECTUSRICHTLIJN (RICHTLIJN 2003/71/EG ZOALS GEWIJZIGD, INCLUSIEF RICHTLIJN 2010/73/EU, VOOR ZOVER OMGEZET IN DE RELEVANTE LIDSTAAT VAN DE EER (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD)) EN ENIGE IMPLEMENTERENDE MAATREGELEN IN IEDERE RELEVANTE LIDSTAAT VAN DE EER (DE "PROSPECTUSRICHTLIJN").

DEZE AANKONDIGING KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR EEN BELEGGINGSOVEREENKOMST OF -BESLISSING. ELKE BESLISSING TOT AANKOOP VAN ELK VAN DE OBLIGATIES ZOU ENKEL MOETEN WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN EEN ONAFHANKELIJKE BEOORDELING DOOR EEN POTENTIËLE BELEGGER VAN DE BESCHIKBARE PUBLIEKE INFORMATIE VAN DE VENNOOTSCHAP. NOCH DE MANAGERS, NOCH EEN VAN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN ONDERNEMINGEN AANVAARDEN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF MAKEN ENIGE VERKLARING OVER DE NAUWKEURIGHEID OF DE VOLLEDIGHEID VAN DIT PERSBERICHT OF DE BESCHIKBARE PUBLIEKE INFORMATIE VAN DE VENNOOTSCHAP. DE INFORMATIE OPGENOMEN IN DIT PERSBERICHT KAN IN HAAR GEHEEL EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD TOT AAN DE AFSLUITINGSDATUM.

ELKE POTENTIËLE BELEGGER MOET HANDELEN IN DE VERONDERSTELLING DAT HIJ HET ECONOMISCHE RISICO VAN EEN BELEGGING IN DE OBLIGATIES OF DE GEWONE AANDELEN DIE BIJ DE CONVERSIE VAN DE OBLIGATIES WORDEN UITGEGEVEN, OVERGEDRAGEN EN GELEVERD, EN DIE ONDERLIGGEND ZIJN AAN DE OBLIGATIES (SAMEN MET DE OBLIGATIES, DE "EFFECTEN"), MOET DRAGEN. GEEN VAN DE VENNOOTSCHAP OF DE MANAGERS DOET ENIGE VERKLARING OVER (I) DE GESCHIKTHEID VAN DE EFFECTEN VOOR ENIGE BEPAALDE BELEGGER, (II) DE GEPASTE BOEKHOUDKUNDIGE BEHANDELING EN DE MOGELIJKE FISCALE GEVOLGEN VAN EEN BELEGGING IN DE EFFECTEN OF (III) DE TOEKOMSTIGE PRESTATIES VAN DE EFFECTEN, HETZIJ IN ABSOLUTE TERMEN, HETZIJ TEN OPZICHTE VAN CONCURRERENDE BELEGGINGEN. HET VERWERVEN VAN BELEGGINGEN WAAROP DEZE AANKONDIGING BETREKKING HEEFT, KAN EEN BELEGGER BLOOTSTELLEN AAN EEN BELANGRIJK RISICO OP VERLIES VAN HET VOLLEDIG BELEGD BEDRAG. PERSONEN DIE DERGELIJKE BELEGGINGEN OVERWEGEN, MOETEN ADVIES VRAGEN AAN EEN ERKEND PERSOON GESPECIALISEERD IN HET ADVISEREN OVER ZULKE BELEGGINGEN. DEZE AANKONDIGING HOUDT GEEN AANBEVELING IN MET BETREKKING TOT DE AANDELEN WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN.

DE INFORMATIE IN DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL ALS ALGEMENE INFORMATIE EN PRETENDEERT NIET EXHAUSTIEF OF VOLLEDIG TE ZIJN. DEZE AANKONDIGING IS GEEN, EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN, EEN AANBOD OF UITNODIGING TOT VERKOOP OF UITGIFTE VAN, OF ENIGE SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN OF INSCHRIJVING OP OBLIGATIES OF AANDELEN, EN ENIGE AANKOOP VAN, INSCHRIJVING OP OF VERZOEK OM, OBLIGATIES OF AANDELEN.

DE VENNOOTSCHAP, DE MANAGERS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN ONDERNEMINGEN HEBBEN GEEN ENKELE HANDELING ONDERNOMEN DIE EEN AANBIEDING VAN DE OBLIGATIES OF HET BEZIT OF DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT OF VAN ENIG AANBOD OF RECLAME MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES IN ENIGE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJKE HANDELING VEREIST IS, ZOU TOELATEN. DE VENNOOTSCHAP EN DE MANAGERS VERPLICHTEN PERSONEN DIE DIT PERSBERICHT IN HUN BEZIT HEBBEN, ZICH TE INFORMEREN OVER DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

DIT PERSBERICHT IS NIET BESTEMD VOOR DISTRIBUTIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. DIT PERSBERICHT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP VAN EFFECTEN OF HET VERZOEK OM EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN EFFECTEN, NOCH ZAL ER EEN AANBOD VAN EFFECTEN ZIJN IN ENIGE JURISDICTIE WAAR EEN DERGELIJK AANBOD OF EEN DERGELIJKE VERKOOP ONWETTIG ZOU ZIJN.

Een aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ("EER") die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn ("Gekwalificeerde Beleggers"), of zulke andere beleggers zodat het geen aanbod aan het publiek zal zijn in de zin van artikel 3.2 van de Prospectusrichtlijn.

DE OBLIGATIES ZIJN NIET BEDOELD OM TE WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR TE WORDEN GESTELD AAN EN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN, VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD AAN ENIGE NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS IN DE EER. IN DIT VERBAND WORDT ONDER EEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER VERSTAAN, EEN PERSOON DIE VALT ONDER EEN (OF MEER) VAN DE VOLGENDE CATEGORIEËN: (I) EEN NIET-PROFESSIONELE CLIËNT ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 4, LID 1, PUNT 11), VAN MIFID II; OF (II) EEN CONSUMENT IN DE ZIN VAN RICHTLIJN 2002/92/EG (ZOALS GEWIJZIGD OF VERVANGEN), WANNEER DIE CONSUMENT NIET ZOU KUNNEN WORDEN AANGEMERKT ALS EEN PROFESSIONELE CLIËNT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4, LID 1, PUNT 10) VAN MIFID II. BIJGEVOLG IS ER GEEN ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT, ZOALS VEREIST DOOR DE VERORDENING (EU) NR. 1286/2014, ZOALS GEWIJZIGD (DE "PRIIPS-VERORDENING"), VOOR HET AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN DE OBLIGATIES OF HET OP EEN ANDERE MANIER BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE OBLIGATIES AAN NIET-PROFESSIONELE BELEGGERS IN DE EEA, OPGESTELD EN KAN HET AANBIEDEN OF VERKOPEN VAN DE OBLIGATIES OF HET OP EEN ANDERE MANIER BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE OBLIGATIES AAN EEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IN DE EEA DERHALVE ONWETTIG ZIJN ONDER DE PRIIPS-VERORDENING.

Bovendien wordt enig aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot, (i) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), (ii) "high net worth entities" etc. die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (iii) enige andere persoon aan wie zulk aanbod anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). Het aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft is enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.

DIT DOCUMENT EN HET AANBOD IS NIET GEADRESSEERD AAN, EN NIET GERICHT OP, EEN CONSUMENT (CONSOMMATEUR) IN DE ZIN VAN HET WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT (CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE), ZOALS GEWIJZIGD.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de notering van effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie waar zulke stappen vereist zouden zijn, behoudens voor de toelating tot de verhandeling van de OBLIGATIES EN ONDERLIGGENDE AANDELEN op Euronext Brussels. De uitgifte, uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.

DE MANAGERS HANDELEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP EN NIEMAND ANDERS IN VERBAND MET DE OBLIGATIES EN ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN JEGENS EENDER WELKE ANDERE PERSOON VOOR HET AANBIEDEN VAN DE BESCHERMING GEGEVEN AAN DE KLANTEN VAN DE MANAGERS OF VOOR HET GEVEN VAN ADVIES MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN.

ELK VAN DE VENNOOTSCHAP, DE MANAGERS EN HUN RESPECTIEVE VERBONDEN ONDERNEMINGEN ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE VERPLICHTING OF VERBINTENIS OM ENIGE VERKLARING IN DIT PERSBERICHT BIJ TE WERKEN, TE HERZIEN OF TE HERWERKEN, HETZIJ ALS GEVOLG VAN NIEUWE INFORMATIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN OF ANDERSZINS.

INFORMATIE AAN DISTRIBUTEURS:

ENKEL VOOR DE DOELEINDEN VAN DE PRODUCTGOVERNANCEVERPLICHTINGEN IN: (A) EU RICHTLIJN 2014/65/EU BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN, ZOALS GEWIJZIGD ("MIFID II"); (B) ARTIKELEN 9 EN 10 VAN DE GEDELEGEERDE RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE (EU) 2017/593 TOT AANVULLING VAN MIFID II; EN (C) LOKALE UITVOERINGSMAATREGELEN, (GEZAMENLIJK, DE "MIFID II PRODUCTGOVERNANCEVERPLICHTIGEN"), EN TER AFWIJZING VAN ALLE EN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACT OF ANDERSZINS, DIE ENIGE "ONTWIKKELAAR" (VOOR DE DOELEINDEN VAN DE MIFID II PRODUCTGOVERNANCEVERPLICHTINGEN) ANDERS ZOU HEBBEN IN VERBAND HIERMEE, WERDEN DE OBLIGATIES ONDERWORPEN AAN EEN PRODUCTGOEDKEURINGSPROCES, DAT BEVESTIGD HEEFT DAT: (I) DE DOELMARKT VOOR DE OBLIGATIES UITSLUITEND BESTAAT UIT IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE CLIËNTEN, ELK ZOALS GEDEFINIEERD IN MIFID II, EN (II) DAT ALLE DISTRIBUTIEKANALEN VAN DE OBLIGATIES AAN IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN EN PROFESSIONELE CLIËNTEN GESCHIKT ZIJN. EENIEDER DIE DE OBLIGATIES VERVOLGENS AANBIEDT, VERKOOPT OF AANBEVEELT (EEN "DISTRIBUTEUR") MOET REKENING HOUDEN MET DE DOELMARKTBEOORDELING DOOR DE PRODUCENTEN; EEN DISTRIBUTEUR DIE IS ONDERWORPEN AAN MIFID II, IS ECHTER VERANTWOORDELIJK VOOR HET UITVOEREN VAN ZIJN EIGEN DOELMARKTBEOORDELING VOOR DE OBLIGATIES (DOOR DE DOELMARKTBEOORDELING VAN DE ONTWIKKELAARS VAST TE STELLEN OF TE VERFIJNEN) EN PASSENDE DISTRIBUTIEKANALEN TE BEPALEN.

DE DOELMARKTBEOORDELING DOET GEEN AFBREUK AAN DE VEREISTEN VAN ENIGE CONTRACTUELE OF WETTELIJKE VERKOOPBEPERKINGEN MET BETREKKING TOT ENIG AANBOD VAN DE OBLIGATIES.

VOOR DE DUIDELIJKHEID: DE DOELMARKTBEOORDELING VORMT GEENSZINS: (A) EEN OORDEEL OVER DE GESCHIKTHEID EN GEPASTHEID VOOR DE DOELEINDEN VAN MIFID II; OF (B) EEN AANBEVELING AAN ENIGE BELEGGER OF GROEP VAN BELEGGERS OM TE INVESTEREN IN DE OBLIGATIES, OF OM ZE TE KOPEN OF OM GELIJK WELKE ACTIE AANGAANDE DE OBLIGATIES TE ONDERNEMEN.