Bekaert: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

- Goedkeuring brutodividend van € 0,70
- Goedkeuring voorgestelde benoemingen


Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaert plaatsgevonden onder het voorzitterschap van de heer Bert De Graeve, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende onderwerpen aan bod gekomen.


De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31 december 2018, zoals opgemaakt door de Raad van Bestuur, goedgekeurd inclusief de toekenning van een brutodividend van € 0,70 per aandeel.

De dividend ex-date is 9 mei 2019. Het dividend zal betaalbaar zijn op 13 mei 2019 bij de volgende financiële instellingen: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Ageas, KBC Bank en Belfius Bank in België, Société Générale in Frankrijk, ABN-AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.


De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018, en heeft het remuneratieverslag 2018 goedgekeurd. De vergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2018 en heeft de vergoedingen van de Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.

De vergadering heeft het aantal bestuurders verlaagd van vijftien naar dertien en heeft de volgende voorstellen aanvaard:
- de heer Jürgen Tinggren wordt als onafhankelijk bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023;
- mevrouw Caroline Storme wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023;
- de heer Grégory Dalle wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van vier jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2023;
- de heer Charles de Liedekerke wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van drie jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2022;
- de heer Hubert Jacobs van Merlen wordt als bestuurder herbenoemd voor een periode van drie jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2022;
- de opdracht van Commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises, wordt hernieuwd voor een periode van drie jaar, tot de Gewone Algemene Vergadering in 2022.

De heren Bert De Graeve, Leon Bekaert en Maxime Jadot stelden zich niet herverkiesbaar. De heer Bert De Graeve, die door de Algemene Vergadering tot Erevoorzitter werd benoemd, wordt als Voorzitter van de Raad van Bestuur opgevolgd door de heer Jürgen Tinggren. De heren Leon Bekaert en Maxime Jadot werden tot Erebestuurder benoemd. Mevrouw Martina Merz trad af als bestuurder.

Gerelateerd persbericht: 1 maart 2019: Bekaert kondigt organisatorische en leiderschapswijzigingen aan.

Bovendien heeft de vergadering een aantal bepalingen inzake controlewijziging goedgekeurd.


Vandaag vond ook een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Aangezien de Buitengewone Algemene Vergadering het wettelijk quorum niet bereikt heeft, kon de vergadering niet geldig beraadslagen en besluiten. De Raad van Bestuur heeft beslist een tweede Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen op woensdag 3 juli 2019 om 11u30 met dezelfde agendapunten. Deze zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Bijlage