Agfa-Gevaert bespreekt prestaties in het eerste kwartaal van 2019 - Gereglementeerde informatie - 14-05-2019 - 7:45 uur CET

        

 

Mijlpalen in het transformatieproces

·         Nieuwe stappen in de strategische alliantie met Lucky HuaGuang voor offset

·         Geplande verkoop van onderdelen van Agfa HealthCare

 

Financiële resultaten

·         Omzet stabiel, stopzetting van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van offset in de VS niet meegerekend

·         Aangepaste EBIT van 20 miljoen euro (inclusief IFRS 16)

·         Nettoresultaat van min 3 miljoen euro (inclusief IFRS 16)

Mortsel (België), 14 mei 2019 - Agfa-Gevaert besprak vandaag de prestaties in het eerste kwartaal van 2019.

MIJLPALEN IN HET TRANSFORMATIEPROCES VAN DE AGFA-GEVAERT GROEP
"In 2018 hebben we belangrijke stappen gezet om onze Groep te transformeren en om onze activiteiten klaar te maken voor toekomstige groei. In het eerste kwartaal boekten we verdere vooruitgang met verscheidene cruciale projecten. Wat betreft de strategisch belangrijke offsetalliantie met de Chinese onderneming Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd, hebben we nu de uitbouw van het gezamenlijke verkoopplatform afgerond en volledig gedefinieerd hoe we onze business in de Chinese markt zullen runnen. We hebben ook verscheidene initiatieven genomen om onze offsetpositie in de opkomende markten te verbeteren.
Voorts heeft de Raad van Bestuur - zoals aangekondigd op 13 maart 2019 - beslist om de onafhankelijkheid van Agfa HealthCare verder uit te breiden. Na een zorgvuldige evaluatie en in samenspraak met zijn adviseurs heeft de Raad beslist om de verkoop van een deel van de activiteiten van Agfa HealthCare te onderzoeken. Verwacht wordt dat dit deel voornamelijk de activiteiten op het vlak van Hospital IT en Integrated Care zal omvatten, alsook de Imaging IT-business, voor zover deze business nauw geïntegreerd is in onze Hospital IT-business. Dat is vooral het geval in de DACH-regio, Frankrijk en Brazilië. De voorbereidingen voor het verkoopproces zijn aan de gang en verwacht wordt dat dit proces in de tweede helft van het jaar opgestart zal worden. Bijgevolg zal het toekomstige Agfa HealthCare het grootste deel van de huidige Imaging IT-business behouden. Zodoende blijft het een van de groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep. We zijn ervan overtuigd dat dit de beste optie is om alle activiteiten de kracht en de middelen te geven om te groeien," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

FINANCIELE RESULTATEN
"Zonder de effecten van het stopzetten van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van offset in de VS konden we onze omzet stabiliseren ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. In de divisie Radiology Solutions zien we nu duidelijk dat de inspanningen die we deden om de Chinese distributiekanalen voor hardcopy te reorganiseren renderen. Deze business boekte immers een sterke omzetgroei. In de divisie Digital Print & Chemicals presteerden de inkjetactiviteiten en verscheidene andere toekomstgerichte activiteiten goed. Ermee rekening houdend dat we vergelijken met een heel sterk eerste kwartaal van 2018, presteerde de HealthCare IT-divisie zoals verwacht. Onze voortdurende focus op de verdere verbetering van de rendabiliteit van de HealthCare IT-activiteiten begint duidelijk vruchten af te werpen. De Offset Solutions-divisie blijft kampen met de vele uitdagingen in haar industrie, maar we zijn ervan overtuigd dat de alliantie met Lucky en de andere strategische maatregelen de divisie in staat zullen stellen om zowel de omzet als de rendabiliteit te verbeteren," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Verklaring i.v.m. IFRS 16 en de herwerkte winst- en verliescijfers van 2018
Verscheidene factoren beïnvloeden de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep vanaf het eerste kwartaal van 2019 haar financiële resultaten rapporteert.
De activiteiten van de Agfa-Gevaert Groep zijn gehergroepeerd in 4 divisies: Offset Solutions (de offsetactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics), Digital Print & Chemicals (de inkjetactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa Graphics en de activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa Specialty Products), Radiology Solutions (de beeldvormingsactiviteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare) en HealthCare IT (de IT-activiteiten van de voormalige businessgroep Agfa HealthCare). Deze vereenvoudigde divisiestructuur is gebaseerd op technologie en op oplossingen en hij zal de businesses in staat stellen om in de toekomst partnerships te zoeken. Om een accuratere beoordeling van de businessprestaties mogelijk te maken, werden bepaalde kosten van corporate functies op Groepsniveau (vb. Investor Relations, Corporate Finance, Interne Audit, het nieuwe Innovation Office,.) niet langer toegekend aan de businessdivisies. Voor het eerste kwartaal van 2019 bedroegen deze kosten 5 miljoen euro (eerste kwartaal van 2018: 4 miljoen euro). Deze kosten worden nu verzameld onder Corporate Services. Om vergelijking met het vorige jaar mogelijk te maken, werden de winst- en verliescijfers van 2018 herwerkt. 
Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. Om een correcte vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 mogelijk te maken, tonen de tabellen hieronder de winst- en verliescijfers voor het eerste kwartaal van 2019 zonder de impact van IFRS 16.

Agfa-Gevaert Groep - eerste kwartaal van 2019

in miljoen euro Q1 2019
(excl.
IFRS 16)
Q1 2018
Herwerkt

(excl.
IFRS 16)
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 538 549 -1,9% (-3,3%)
Brutowinst (*) 174 178 -2,0%
% van de omzet 32,4% 32,4%  
Aangepaste EBITDA (*) 33 (**) 37 -11,6%
% van de omzet 6,1% 6,8%  
Aangepaste EBIT(*) 19 (**) 24 -19,7%
% van de omzet 3,6% 4,4%  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 15 20 -23,9%

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
(**)       Aangepaste EBITDA inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 43 miljoen euro
             Aangepaste EBIT inclusief IFRS 16 voor Q1 2019: 20 miljoen euro

Zonder de impact van de stopzetting van bepaalde reseller-activiteiten op het vlak van offset in de VS, zou de omzet van de Agfa-Gevaert Groep stabiel gebleven zijn. Het inkjet-gamma presteerde goed en het hardcopy-gamma van de divisie Radiology Solutions begon duidelijk de positieve invloed van de reorganisatie van de distributiekanalen in China te voelen. De divisie HealthCare IT presteerde zoals verwacht. 

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2018 bleef de brutowinstmarge van de Groep stabiel op 32,4% van de omzet ondanks de negatieve impact van de hoge aluminiumkosten.

De verkoop- en algemene beheerskosten stegen van 120 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018 tot 122 miljoen euro  (22,7% van de omzet).
  
De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 6,8% van de omzet. Dat komt overeen met het eerste kwartaal van 2018.

Zonder het effect van IFRS 16, kwam de aangepaste EBITDA-marge uit op 6,1% van de omzet, tegenover 6,8% in het eerste kwartaal van 2018. De aangepaste EBIT bereikte 3,6% van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten bleven nagenoeg stabiel op een kost van 4 miljoen euro.

De nettofinancieringskosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 11 miljoen euro.

De belastingkosten (inclusief IFRS 16) bedroegen 8 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro in 2018. Ze omvatten enkele effecten van de afsplitsing van HealthCare IT.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 3 miljoen euro (inclusief IFRS 16).

Balans en kasstroom (inclusief IFRS 16)

  • Aan het eind van maart 2019 bedroegen de totale activa 2.472 miljoen euro (inclusief 'recht op gebruik' activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 115 miljoen euro aan het einde van maart 2019), tegenover 2.367 miljoen euro eind 2018.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 653 miljoen euro (29% van de omzet) eind 2018 naar 647 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van maart 2019.
  • De netto financiële schuld bedroeg 255 miljoen euro (of 137 miljoen euro exclusief de IFRS 16-impact), tegenover 144 miljoen euro eind 2018.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 34 miljoen euro.


Bijlages