KBC Ancora sluit boekjaar 2018/2019 af met een winst van 253,7 miljoen euro. Beperkte aanpassing van de dividendpolitiek met het oog op een snellere schuldafbouw.

Gereglementeerde informatie, Leuven, 30 augustus 2019 (17.40 CEST)

KBC Ancora sluit boekjaar 2018/2019 af met een winst van 253,7 miljoen euro.
Beperkte aanpassing van de dividendpolitiek met het oog op een snellere schuldafbouw.

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2018/2019 een winst van 253,7 miljoen euro, hetzij 3,24 euro per aandeel, tegenover een winst van 215,0 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.
Het resultaat van afgelopen boekjaar werd bepaald door dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep (271,3 miljoen euro), werkingskosten (2,5 miljoen euro) en interestlasten (15,1 miljoen euro).
Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 185,1 miljoen euro, hetzij 2,36 euro per aandeel.
KBC Ancora keerde op 6 juni 2019 een interim-dividend uit van 3,08 euro bruto per aandeel en zal, zoals eerder aangekondigd, geen slotdividend uitkeren.
De Raad van Bestuur heeft beslist tot een beperkte aanpassing van de dividendpolitiek vanaf boekjaar 2019/2020, en dit met het oog op een snellere schuldafbouw.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, deelt de jaarcijfers voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2019 mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Ancora op 25 oktober 2019.

Verkorte financiële overzichten en toelichting1

Resultaten over het boekjaar

 Boekjaar

(in 000 euro)
2018/2019 p.a.
(in euro)
Boekjaar

(in 000 euro)
2017/2018

p.a.
(in euro)
Opbrengsten271.3533,47232.6582,97
Dividenden uit financiële vaste activa271.3073,46232.5492,97
Andere opbrengsten460,001090,00
Kosten17.6100,2217.6100,22
Kosten van schulden15.0960,1915.1530,19
Diensten en diverse goederen2.5120,032.4560,03
Andere kosten10,0020,00
Resultaat na belastingen253.7433,24215.0482,75
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde over boekjaar 2018/2019 een winst van 253,7 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 215,0 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.
De opbrengsten (271,4 miljoen euro) bestonden in hoofdzaak uit het dividend op de participatie in KBC Groep (271,3 miljoen euro). De kosten (17,6 miljoen euro) werden in hoofdzaak bepaald door de gebruikelijke werkingskosten (2,5 miljoen euro) en interestlasten (15,1 miljoen euro).

Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2018/2019

Slotdividend op participatie in KBC Groep

Naar aanleiding van de bekendmaking van haar jaarresultaten kondigde KBC Groep op 14 februari 2019 aan om over het boekjaar 2018, na het interim-dividend van 1,00 euro dat in november 2018 werd uitbetaald, een slotdividend van 2,50 euro per aandeel uit te betalen. Daardoor ontving KBC Ancora op 9 mei 2019 voor een bedrag van 193,8 miljoen euro aan dividenden, wat de totale dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep voor het volledige boekjaar 2018/2019 op 271,3 miljoen euro bracht.

Interim-dividend KBC Ancora

Op 6 juni 2019 keerde KBC Ancora een bruto interim-dividend van 3,08 euro per aandeel uit aan haar aandeelhouders, voor een totaal bedrag van 241,2 miljoen euro. KBC Ancora keert, zoals aangekondigd, geen slotdividend uit.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

KBC Ancora kocht, noch verkocht KBC Groep-aandelen in de tweede helft van het boekjaar en bezit 77.516.380 KBC Groep-aandelen.

KBC Ancora heeft 143 miljoen euro van de 175 miljoen euro financiële schuld, die eind mei 2019 op vervaldag kwam, verlengd voor een periode van 5 jaar. Het verschil (32 miljoen euro) werd op vervaldag terugbetaald middels opgebouwde liquiditeiten. De verwachte interestlasten zullen daardoor op jaarbasis met 0,7 miljoen euro afnemen.

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 0,99-maal de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld2 per aandeel. Op 30 juni 2019 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 4,39 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2019 (57,64 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 52,68 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (39,3 euro) met een discount van 25,4% ten opzichte van de intrinsieke waarde.

Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora
(juli 2018 – juni 2019)
Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (juli 2018 – juni 2019)
  

Uitspraak beroep m.b.t. aankopen door KBC Ancora van KBC Groepaandelen in 2007

Op 5 december 2008 stelden vier minderheidsaandeelhouders van KBC Ancora een minderheidsvordering in tegen de statutaire zaakvoerder van KBC Ancora en diens vaste vertegenwoordiger en tegen Cera. De eisers betwistten de aankoop van 2,3 miljoen KBC Groepaandelen door KBC Ancora in maart 2007, die plaatsvond in het kader van de splitsing van haar aandelen. Ze betwistten eveneens de aankoop van 3,9 miljoen KBC Groep-aandelen die KBC Ancora medio 2007 verrichtte om samen met Cera de 30%-drempel in KBC Groep te overschrijden in het kader van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnameaanbiedingen die op 1 september 2007 in werking trad. Hun verzoek strekte er in hoofdzaak toe om de aangekochte aandelen tegen aanschaffingsprijs te laten overnemen door de verweerders.

Bij vonnis van 24 oktober 2012 had de rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven de vorderingen van de eisers integraal afgewezen.

Op 13 maart 2013 tekenden de eisers hoger beroep aan tegen deze uitspraak. Tevens wijzigden zij het voorwerp van hun vordering in een verzoek om in hoofdzaak een schadevergoeding toe te kennen.

Bij arrest van 9 april 2019 heeft het Hof van Beroep te Brussel de uitspraak van de rechtbank van Eerste Aanleg van Leuven bevestigd en de vorderingen van de eisers integraal afgewezen.


Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2018/2019

 2H boekjaar

(in 000 euro)
2018/2019 p.a.
(in euro)
2H boekjaar

(in 000 euro)
2017/2018

p.a.
(in euro)
Opbrengsten193.8082,48155.0631,98
Dividenden uit financiële vaste activa193.7912,47155.0331,98
Andere opbrengsten170,00300,00
Kosten8.7570,118.8330,11
Kosten van schulden7.5190,107.5760,10
Diensten en diverse goederen1.2370,021.2560,02
Andere kosten10,0010,00
Resultaat na belastingen185.0512,36146.2301,87
Aantal aandelen uitgegeven 78.301.314 78.301.314

In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een winst na belastingen van 185,1 miljoen euro. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 146,2 miljoen euro.

De opbrengsten (193,8 miljoen euro) in de laatste jaarhelft werden in hoofdzaak bepaald door het slotdividend van 2,50 euro per aandeel dat KBC Groep uitkeerde in mei 2019. Dat leverde KBC Ancora 193,8 miljoen euro aan dividendinkomsten op. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora voor een bedrag van 155,0 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep.

De kosten (8,8 miljoen euro) in de laatste jaarhelft werden in hoofdzaak bepaald door het volgende:

  • de gebruikelijke werkingskosten bedroegen 1,2 miljoen euro, in lijn met dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Van dit bedrag heeft 0,8 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. De overige kosten bestonden onder meer uit de kosten voor beursnotering, voor financiële dienstverlening en voor het zaakvoerderschap
  • de kosten verbonden aan schulden bedroegen 7,5 miljoen euro. Dit is 0,1 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar.


Balans per 30.06.2019

(in 000 euro)30.06.201930.06.201830.06.2017
BALANSTOTAAL3.089.4483.108.9303.098.303
Activa   
Vaste activa3.088.2533.088.2533.088.253
  Financieel vast actief3.088.2533.088.2533.088.253
Vlottende activa1.19520.67810.050
Passiva   
Eigen vermogen2.744.8892.732.3132.721.632
  Geplaatst kapitaal2.021.8712.021.8712.021.871
  Wettelijke reserve72.13259.44548.693
  Onbeschikbare reserves 650.117650.117650.117
  Overgedragen resultaat767879950
Schulden344.559376.617376.671
  Schulden > 1 jaar343.000200.000375.000
  Schulden < 1 jaar179175.186239
  Overlopende rekeningen1.3801.4311.432

Op 30 juni 2019 bedroeg het balanstotaal 3,1 miljard euro, 19,5 miljoen minder dan het jaar voordien.

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef het afgelopen boekjaar onveranderd. Op balansdatum heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen in bezit. De netto-boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bleef onveranderd op 39,84 euro per aandeel. De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 57,64 euro.

Voornamelijk ten gevolge van de gedeeltelijke verlenging (143 van de 175 miljoen euro) van de lening die eind mei 2019 verviel, daalden de schulden in het afgelopen boekjaar met 32,1 miljoen euro tot 344,6 miljoen euro, waarvan 343 miljoen euro financiële schulden.
De vlottende activa daalden met 19,5 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien door de aanwending van liquide middelen bij die gedeeltelijke verlenging.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,9 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 254,6 miljoen euro. Aan de Algemene Vergadering van 25 oktober 2019 wordt volgende resultaatbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 12,7 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve
  • een uit te keren winst van 241,2 miljoen euro. Dit bedrag werd op 6 juni 2019 reeds uitgekeerd onder de vorm van een interim-dividend van 3,08 euro bruto per aandeel
  • overdracht van het saldo van 0,8 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.


Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2019/2020

Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca. 1,9 miljoen euro zullen bedragen. De totale interestlast voor boekjaar 2019/2020 wordt geraamd op ca. 14,5 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd op ca. 0,9 miljoen euro.

KBC Groep heeft de intentie om een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de Additional Tier 1-instrumenten) na te streven van ten minste 50% van de geconsolideerde winst. KBC Groep zal, en dit behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, in november een interim-dividend uitbetalen van 1,00 euro per aandeel en daarnaast een slotdividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het interim-dividend zal een voorschot zijn op het totale dividend. In haar persbericht van 8 augustus 2019 kondigde KBC Groep aan op 15 november 2019 een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren aan haar aandeelhouders.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora, heeft beslist tot een beperkte aanpassing van de dividendpolitiek. Deze aanpassing houdt in dat vanaf het lopende boekjaar 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als (interim-)dividend zal worden uitgekeerd.
Ten opzichte van de bestaande dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. Hierdoor zullen de uitstaande financiële schulden sneller kunnen afgebouwd worden.
Deze aangepaste dividendpolitiek zal voor het eerst toepassing vinden op het interim-dividend dat (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) begin juni 2020 zal betaalbaar gesteld worden.

Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Olivier Macq, heeft een oordeel zonder voorbehoud over de jaarrekening afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig communiqué geen onmiskenbare inconsistenties bevatten met de jaarrekening.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.


Financiële kalender:
24 september 2019     Jaarverslag 2018/2019 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering
25 oktober 2019          Algemene Vergadering van Aandeelhouders
31 januari 2020           Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
28 augustus 2020        Jaarlijks communiqué boekjaar 2019/2020

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be
1               KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).

2               Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa.


Bijlage