KENNISGEVING MET BETREKKING TOT DE CONVERTEERBARE OBLIGATIES MET VERVALDATUM IN MEI 2020

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

GENT, België, 25 oktober 2017 (18u30 Belgische tijd) - Ablynx NV [ Euronext Brussels: ABLX; NASDAQ: ABLX], een biofarmaceutische onderneming in laat stadium van klinische ontwikkeling, gebruikmakend van haar eigen Nanobody® platform voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor een brede waaier van therapeutische indicaties met een onbeantwoorde medische nood, deelt deze kennisgeving met betrekking tot de €100.000.000 niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties met 3,25% intrest en met vervaldatum op 27 mei 2020 (ISIN: BE6278650344), uitgegeven door de Vennootschap (de "Obligaties").

In overeenstemming met Voorwaarde 5,(b),(vi) van de Uitgiftevoorwaarden van de Obligaties, werd de initiële convertieprijs van de Obligaties neerwaarts aangepast, volgend op de Vennootschap's bekendmaking op 25 oktober 2017 met betrekking tot de prijszetting van zijn initial public offering (IPO) in de Verenigde Staten met een totale bruto opbrengst van bij benadering $200 miljoen van de verkoop van 11.430.000 gewone aandelen in de vorm van American Depository Shares ("ADSs") tegen een publieke aanbiedingsprijs van $17,50 per ADS, vóór aftrek van underwriters kortingen, en de toekenning van een 30-dagen optie door de Vennootschap aan de underwriters om 1.714.500 bijkomende gewone aandelen te verwerven in de vorm van ADSs in het kader van de aanbieding.

Bijgevolg heeft de Berekeningsagent vastgesteld dat de conversieprijs van de Obligaties aangepast moet worden van €12,93 naar €12,6631 per gewoon aandeel (na afronding in overeenstemming met Voorwaarde 5, (f) de Uitgiftevoorwaarden van de Obligaties). De aanpassing van de conversieprijs wordt van kracht op 27 oktober 2017.

Interpretatie

Behoudens indien anderszins gedefinieerd in deze kennisgeving, zullen woorden en uitdrukkingen hier gebruikt de betekenis hebben zoals hieraan gegeven in de Uitgiftevoorwaarden van de Obligaties (zoals gewijzigd en/of aangevuld en/of aangepast van tijd tot tijd).

Over Ablynx

Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck KGaA & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA KGaA; Novartis ; Novo Nordisk ; Sanofi en Taisho Pharmaceutical.


Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met

Ablynx :

Dr Edwin Moses
Gedelegeerd Bestuurder
t:   +32 (0)9 262 00 07
m: +32 (0)473 39 50 68
e:  edwin.moses@ablynx.com

Lies Vanneste
Director Investor Relations
t:   +32 (0)9 262 01 37
m: +32 (0)498 05 35 79
e:  lies.vanneste@ablynx.com

Ablynx 's media relaties:
Consilium Strategic Communications
Mary-Jane Elliott, Philippa Gardner, Sukaina Virji
t:  +44 (0)20 3709 5700
e:  ablynx@consilium-comms.com

Disclaimer
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen uitgedrukt in dit document zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, naargelang het geval, de bestuurders van de Vennootschap, over toekomstige gebeurtenissen. Uit hun aard houden toekomstgerichte verklaringen een aantal risico's, onzekerheden en vooronderstellingen in die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze uitgedrukt of gesuggereerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Heel wat factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de vraag, de concurrentie en de technologie, kunnen tot gevolg hebben dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van enige geanticipeerde ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document aangaande tendensen of activiteiten uit het verleden mogen niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke tendensen of activiteiten zich zullen voortzetten in de toekomst. Bijgevolg verklaart de Vennootschap uitdrukkelijk geen enkele verplichting of verbintenis op zich te nemen om enige update of herziening van enige toekomstgerichte verklaring opgenomen in dit document openbaar te maken ten gevolge van enige wijziging in de verwachtingen of enige wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, vooronderstellingen of omstandigheden waarop de toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch de Vennootschap, noch haar raadgevers of vertegenwoordigers, noch enige moeder- of dochteronderneming of enige bedrijfsleider of werknemer daarvan, waarborgen dat de vooronderstellingen die aan de basis liggen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen vergissingen bevatten, en geen van hen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit document, of voor het zich daadwerkelijk voordoen van de voorspelde ontwikkelingen. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die enkel gelden op datum van dit document.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df215b31-d687-45d7-8757-8ecface653b6