Persbericht Biocartis Group NV: Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE           

7 april 2020, 07:00 CEST
                                                           

Oproeping tot de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen


Mechelen, België, 7 april 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), heeft de eer om zijn aandeelhouders, houders van inschrijvingsrechten, houders van converteerbare obligaties, bestuurders en commissaris uit te nodigen op zijn gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen die zullen worden gehouden op vrijdag 8 mei 2020 om 14:00u CEST in de kantoren van de Vennootschap te Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België.

In het licht van de COVID-19 pandemie, wordt momenteel voorzien dat de maatregelen opgelegd door de Belgische regering om het hoofd te bieden aan deze pandemie, zoals het samenscholingsverbod en de verplichting om een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon te garanderen, nog van kracht kunnen zijn op 8 mei 2020, datum van de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap. Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van individuele effectenhouders, alsook van de medewerkers van de Vennootschap en anderen die instaan voor de organisatie van de algemene aandeelhoudersvergaderingen. Er kan ook niet worden uitgesloten dat de Belgische regering bijkomende maatregelen zal opleggen.

Bijgevolg raadt de Vennootschap haar effectenhouders aan om de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen niet in persoon bij te wonen. Aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitoefenen door te stemmen per brief of door middel van een schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

Verder raadt de Vennootschap haar effectenhouders aan hun vraagrecht met betrekking tot de agendapunten van de algemene aandeelhoudersvergaderingen schriftelijk uit te oefenen vóór de algemene aandeelhouders-vergaderingen. Meer informatie over het stemmen per brief of per schriftelijke volmacht en over het uitoefenen van uw vraagrecht kan u vinden in de oproeping tot de gewone en buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen. We volgen de situatie op de voet en zullen alle relevante bijkomende informatie en maatregelen die een impact hebben op de algemene aandeelhoudersvergaderingen openbaar maken op de Biocartis website. Afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden voorzien door de toepasselijke wetgeving behoudt de Vennootschap het recht voor om bijkomende maatregelen te treffen. De Raad van Bestuur bedankt de effectenhouders alvast voor hun begrip en medewerking.

Om tot de algemene aandeelhoudersvergaderingen te worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap voldoen aan de vereisten van artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten beschreven in de oproeping naleven. De oproeping en andere documenten met betrekking tot de algemene aandeelhoudersvergaderingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

--- EINDE ---


Meer informatie: 

Renate Degrave
Head of Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie. Dit is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.