Bekaert: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 13mei 2020 om 10.30 uur in de kantoren van de vennootschap, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem.


BELANGRIJKE MEDEDELING

Het is onzeker of de maatregelen genomen door de overheid naar aanleiding van de Covid-19 crisis, in het bijzonder het samenscholingsverbod, nog van kracht zullen zijn op woensdag 13 mei 2020.

De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouders, de houders van inschrijvingsrechten, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties daarom met aandrang om niet fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen.

De vennootschap zal hen enkel toegang verlenen tot de algemene vergadering in de mate waarin dat is toegelaten door de dan geldende overheidsmaatregelen, algemene aanbevelingen van overheidsinstanties en over het algemeen indien dit verantwoord is vanuit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

De aandeelhouders worden ten stelligste verzocht om:
- een volmacht met hun specifieke steminstructies te geven aan de Algemeen Secretaris van de vennootschap;
- hun vraagrecht schriftelijk uit te oefenen. 

Bijlage