Nyrstar voorziet een update met betrekking tot de buitengewone algemene vergaderingen te houden op 30 juni 2020

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar voorziet een update met betrekking tot de buitengewone algemene vergaderingen te houden op 30 juni 2020

10 juni 2020 om 23u00 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") geeft vandaag een update over de buitengewone algemene vergaderingen te houden op 30 juni 2020.

Overeenkomstig Belgisch recht, heeft de Raad van Bestuur van de Vennootschap aan de buitengewone algemene vergadering het besluit voorgesteld om de Vennootschap te ontbinden, volgend op de beslissing van de aandeelhouders om de voorzetting van de activiteiten van de Vennootschap (hetgeen was voorgesteld door de Raad van Bestuur) af te keuren, tijdens de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019.

De Vennootschap heeft nota genomen van de kennisgeving van de FSMA van 2 juni 2020 met betrekking tot het besluit tot de ontbinding van de Vennootschap, te nemen door de aandeelhouders van de Vennootschap op de tweede buitengewone algemene vergadering te houden op 30 juni 2020. Deze kennisgeving is als volgt:

“De FSMA heeft onder meer kennisgenomen van de dagvaarding tot aanstelling van een college van vennootschapsrechtelijke deskundigen ingeleid voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen door bepaalde minderheidsaandeelhouders van NYRSTAR NV op grond van artikel 7:160 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Opdat de tussen te komen rechterlijke beslissing met betrekking tot de aanstelling van een college van deskundigen een nuttig effect zou kunnen hebben, onder meer voor de uitoefening door de minderheidsaandeelhouders van het vraagrecht voorzien in artikel 7:139 van voormeld Wetboek, en eveneens rekening houdend met het voorbehoud van de commissaris van de vennootschap is de FSMA van mening dat NYRSTAR NV de beslissing tot invereffeningstelling moet uitstellen tot minstens 3 maanden nadat over  deze aangelegenheid een definitieve rechterlijke beslissing zal zijn gevallen.”

De Raad van Bestuur heeft daarna verdere uitwisselingen gehad met de FSMA.

In het licht van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 waarop het voorstel om de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten werd afgekeurd door de aandeelhouders, heeft de Raad van Bestuur de verplichting om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap.
Een beslissing over de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap behoort enkel tot de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering.

Rekening houdend met al het voorgaande, stelt de Raad aan de aandeelhouders voor om de stemming over de ontbinding van de Vennootschap uit te stellen tot drie maanden na de definitieve beslissing over de aanstelling van een deskundige in de voormelde procedure en beveelt hij de aandeelhouders aan om een uitstel in die zin goed te keuren tijdens de buitengewone algemene vergadering te houden op 30 juni 2020. De Raad van Bestuur heeft Urion Holdings (Malta) Ltd, een onrechtstreekse dochtervennootschap van Trafigura Group Pte Ltd. (“Trafigura”) gevraagd om bekend te maken of het al dan niet voor het uitstel van de stemming over de ontbinding zal stemmen; op het moment van de mededeling van dit persbericht, heeft Trafigura haar stemhouding nog niet bevestigd. Indien een dergelijk uitstel wordt goedgekeurd, zullen de punten met betrekking tot de ontbinding van de Vennootschap, de vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders, de benoeming van de vereffenaar en de volmachten met het oog op de correcte en volledige uitvoering van de besluiten, vervallen en kan het tweede voorstel tot besluit onder voormalig punt 3 van de agenda van de tweede buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2020 (nu: punt 2 van de agenda van de tweede buitengewone algemene vergadering te houden op 30 juni 2020) over het uitstel van de beslissing tot ontbinding van de Vennootschap, zoals voorgesteld door bepaalde aandeelhouders van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in die zin worden aangepast.

De bijeenroepingsdocumentatie voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen te houden op 30 juni 2020 zullen gepubliceerd worden op de website van de Vennootschap (www.nyrstar.be) op 13 juni 2020. De praktische modaliteiten en procedure van de vergaderingen, die dezelfde procedure zal zijn als die van de gewone algemene vergadering te houden op 30 juni (zoals ook uiteengezet in het persbericht van de Vennootschap van 27 mei 2020), zullen ook bekendgemaakt worden op 13 juni 2020 op de website van de Vennootschap (https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings).

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal                   M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage