Nyrstar lanceert kapitaalverhoging van ongeveer EUR 100 miljoen aan nieuwe aandelen

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING

14 november 2017 om 17:45 CET

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag de lancering aan van een kapitaalverhoging van ongeveer EUR 100 miljoen aan nieuwe aandelen door middel van een private plaatsing met versnelde orderbookprocedure (de "Plaatsing") uitgevoerd op basis van uitzonderingen voor private plaatsingen.

Nyrstar heeft het voornemen om de netto-opbrengsten van de Plaatsing aan te wenden: 

  • voor de financiering van EUR 30 miljoen van de in augustus 2017 aangekondigde kapitaalinvestering voor de heropstart van de Myra Falls mijn;
  • voor de financiering van de in februari 2017 aangekondigde EUR 70 miljoen aan bijkomende kapitaalinvestering voor de voltooiing van de Port Pirie Herontwikkeling, welke momenteel wordt opgestart en verwacht wordt om vanaf 2018 een substantiële stijging in opbrengsten te genereren; en
  • voor de versnelling van haar strategie van verdere balansversterking en aanvang van schuldafbouw.

Als reactie op de Plaatsing, zei Hilmar Rode, Chief Executive Officer:

"Door een onmiddellijke verbetering van de kapitaalstructuur te voorzien, biedt de Plaatsing Nyrstar en haar stakeholders de mogelijkheid om de verwezenlijking van duidelijke strategische prioriteiten van de Vennootschap te versnellen, welke naar verwachting zullen resulteren in een aanzienlijke stijging van opbrengsten en een substantiële schuldafbouw vanaf 2018."

De uitgifteprijs per nieuw aandeel en het aantal effectief geplaatste nieuwe aandelen zal worden aangekondigd na voltooiing van de Plaatsing, welke wordt verwacht vóór de opening van de verhandeling op Euronext Brussels op 15 november 2017, onder voorbehoud van versnelling.

Indien de Plaatsing niet wordt voltooid vóór de opening van de verhandeling op 15 november 2017, zal verhandeling in Nyrstar aandelen op Euronext Brussels worden opgeschort en hervatten na de publicatie van de resultaten van de Plaatsing.

J.P. Morgan Securities plc. en KBC Securities NV treden op als Joint Bookrunners in de Plaatsing.

Urion Holdings (Malta) Ltd., een dochteronderneming van Trafigura Group Pte. Ltd. en aandeelhouder van de Vennootschap, ondersteunt ten volle de Plaatsing en heeft de intentie om, rechtstreeks of onrechtstreeks via een of meer verbonden ondernemingen, een order te plaatsen bij de Joint Bookrunners voor een bedrag van minstens EUR 25 miljoen. Bovendien ondersteunt Hilmar Rode, Chief Executive Officer van de Vennootschap, de Plaatsing en heeft hij de intentie om een order te plaatsen (via een of meerdere private banken). De Plaatsing is open voor institutionele investeerders en zulke andere investeerders zoals toegelaten onder toepasselijke uitzonderingen voor private plaatsingen, zoals voormeld, en iedere finale toewijzing aan investeerders, in voorkomend geval, zal gebeuren op basis van gebruikelijke objectieve en vooraf geïdentificeerde criteria. Er werd geen garantie gegeven voor de definitieve toewijzing aan Urion Holdings (Malta) Ltd. of enige van haar verbonden ondernemingen, de heer Rode, of enige private banken via dewelke het order van de heer Rode wordt geplaatst of dat enige toewijzing aan hen zal worden gedaan, noch met betrekking tot de omvang van een dergelijke toewijzing.

In verband met de Plaatsing is de Vennootschap met de Joint Bookrunners akkoord gegaan met een standstill periode van 180 kalenderdagen, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen.

- EINDE -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt-, en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.com. 

Voor meer informatie

Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157  M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER (zoals hieronder gedefinieerd) en enige implementerende maatregelen in iedere relevante Lidstaat van de EER (de " Prospectus Richtlijn"). Deze aankondiging kan niet gebruikt worden als basis voor enige beleggingsovereenkomst of besluit. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een belangrijk risico op verlies van het volledig belegd bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, moeten advies vragen aan een erkend persoon gespecialiseerd in zulke beleggingen. Deze aankondiging houdt geen aanbeveling in met betrekking tot de aandelen waarnaar hierin wordt verwezen.

De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en pretendeert niet exhaustief of volledig te zijn. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging to verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op aandelen, en enige aankoop van, inschrijving op of verzoek om, aandelen. Deze aankondiging en de daarin opgenomen informatie is niet voor publicatie, verspreiding of vrijgave in, of naar, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Het is geen, of maakt geen deel uit van, enig aanbod of sollicitatie tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden, geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, behalve overeenkomstig een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de Securities Act. De Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van de betrokken effecten in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd, en hebben niet de intentie om over te gaan tot een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika.

Een aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend bestemd voor en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ("EER") die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn ("Gekwalificeerde Beleggers"), of zulke andere beleggers zodat het geen aanbod aan het publiek zal zijn in de zin van artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. Bovendien wordt enig aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan, en is dit enkel gericht tot, (i) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die ressorteren onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), (ii) "high net worth entities" etc. die ressorteren onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (iii) enige andere persoon aan wie zulk aanbod anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). Het aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft is enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering of effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de notering van effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie waar zulke stappen vereist zouden zijn, behoudens voor de toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels. De uitgifte, uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.

JP Morgan Securities plc., gemachtigd door de Prudential Regulation Authority en onder toezicht van de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het Verenigd Koninkrijk, en KBC Securities NV, gemachtigd door en onder toezicht van de Nationale Bank van België en onder toezicht van de investeerders- en consumentenbescherming van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, handelen uitsluitend voor de Vennootschap en voor niemand anders in verband met de Plaatsing. In verband met dergelijke zaken beschouwen de Joint Bookrunners, hun verbonden ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers en vertegenwoordigers geen enkele andere persoon als hun klant, noch zullen zij tegenover enige andere persoon verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming die aan hun klanten wordt geboden of voor het verlenen van advies met betrekking tot de Plaatsing of andere zaken waarnaar wordt verwezen in deze aankondiging.

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9aabc63e-ee0b-492f-a508-57e78cef711e