KBC Ancora sluit boekjaar 2019/2020 af met een winst van 60,8 miljoen euro.

Gereglementeerde informatie, Leuven, 28 augustus 2020 (17.40 CEST)

KBC Ancora sluit boekjaar 2019/2020 af met een winst van 60,8 miljoen euro.

KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2019/2020 een winst van 60,8 miljoen euro, hetzij 0,78 euro per aandeel, tegenover een winst van 253,7 miljoen euro in het voorgaande boekjaar. Het resultaat van afgelopen boekjaar werd bepaald door de inkomsten van het interimdividend uit de participatie in KBC Groep (77,5 miljoen euro), werkingskosten (2,2 miljoen euro) en interestlasten (14,5 miljoen euro). Het resultaat van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg -8,2 miljoen euro, hetzij -0,11 euro per aandeel.
Zoals aangekondigd op 2 april 2020 heeft de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora beslist om over boekjaar 2019/2020 geen interim-dividend uit te keren en geen slotdividend voor te stellen.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora NV, deelt de jaarcijfers voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2020 mee onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van KBC Ancora op 30 oktober 2020.

Verkorte financiële overzichten en toelichting1

Resultaten over het boekjaar

 Boekjaar
totaal
(in 000 euro)
2019/2020

p.a.
(in euro)
Boekjaar

totaal
(in 000 euro)
2018/2019

p.a.
(in euro)
Opbrengsten77.5610,99271.3533,47
Dividenden uit financiële vaste activa77.5160,99271.3073,46
Andere opbrengsten450,00460,00
Kosten16.7130,2117.6100,22
Kosten van schulden14.4700,1815.0960,19
Diensten en diverse goederen2.2410,032.5120,03
Andere kosten20,0010,00
Resultaat na belastingen60.8480,78253.7433,24
Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314

* Er zijn geen instrumenten die tot verwatering kunnen leiden.

KBC Ancora realiseerde over boekjaar 2019/2020 een winst van 60,8 miljoen euro, ten opzichte van een winst van 253,7 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.
De opbrengsten (77,6 miljoen euro) bestonden in hoofdzaak uit het dividend op de participatie in KBC Groep (77,5 miljoen euro). De kosten (16,7 miljoen euro) werden in hoofdzaak bepaald door de gebruikelijke werkingskosten (2,2 miljoen euro) en interestlasten (14,5 miljoen euro).

Ontwikkelingen over de laatste 6 maanden van boekjaar 2019/2020

KBC Groep keerde geen slotdividend uit over boekjaar 2019. KBC Ancora besliste om over boekjaar 2019/2020 geen interim-dividend uit te keren, noch een slotdividend voor te stellen.

In een persbericht van 30 maart 2020 maakte KBC Groep bekend dat haar Raad van Bestuur had beslist om, in navolging van de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank rond de Covid-19 pandemie, geen slotdividend over boekjaar 2019 voor te stellen.
Aansluitend daarop maakte KBC Ancora in een persbericht van 2 april 2020 bekend dat de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, beslist had om over boekjaar 2019/2020 noch een interim-dividend uit te keren, noch een slotdividend voor te stellen. Tevens werd aangegeven dat de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering in oktober 2020 zal voorstellen om 5% van het resultaat toe te wijzen aan de wettelijke reserve en het saldo aan de beschikbare reserves. Hierdoor beschikt KBC Ancora over een liquiditeitsbuffer die kan worden aangewend ter nakoming van haar toekomstige financiële verplichtingen. Deze beslissingen weerspiegelen de keuze van de statutaire bestuurder om, zoals KBC Groep, een voorzichtige houding aan te nemen in uitzonderlijke omstandigheden.

Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde

KBC Ancora kocht, noch verkocht KBC Groep-aandelen in de tweede helft van het boekjaar en bezit 77.516.380 KBC Groep-aandelen.

De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 0,99-maal de koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld2 per aandeel. Op 30 juni 2020 bedroeg de netto-schuldpositie van KBC Ancora 3,61 euro per aandeel. Eind vorig boekjaar bedroeg de netto-schuldpositie nog 4,39 euro per aandeel.

Op basis van de beurskoers van het KBC Groep-aandeel op 30 juni 2020 (51,06 euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 46,94 euro en noteerde het KBC Ancora-aandeel (30,28 euro) met een discount van 35,5% ten opzichte van de intrinsieke waarde.


Onderstaande grafieken schetsen de evolutie van de beurskoersen van KBC Groep en KBC Ancora en de discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde.

Evolutie beurskoers KBC Groep en KBC Ancora
(juli 2019 – juni 2020)
Evolutie discount van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar intrinsieke waarde (juli 2019 – juni 2020)
      

Resultaat van de laatste jaarhelft van boekjaar 2019/2020

 2H boekjaar
totaal
(in 000 euro)
2019/2020

p.a.
(in euro)
2H boekjaar

totaal
(in 000 euro)
2018/2019

p.a.
(in euro)
Opbrengsten180,00193.8082,48
Dividenden uit financiële vaste activa00,00193.7912,47
Andere opbrengsten180,00170,00
Kosten8.2630,118.7570,11
Kosten van schulden7.2350,097.5190,10
Diensten en diverse goederen1.0270,011.2370,02
Andere kosten10,0010,00
Resultaat na belastingen-8.244-0,11185.0512,36
Aantal aandelen uitgegeven 78.301.314 78.301.314

In de tweede jaarhelft van het afgelopen boekjaar boekte KBC Ancora een verlies na belastingen van 8,2 miljoen euro of 0,11 euro per aandeel. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar realiseerde KBC Ancora een winst van 185,1 miljoen euro.

Doordat KBC Groep geen slotdividend uitkeerde over boekjaar 2019, waren er nagenoeg geen opbrengsten in de tweede jaarhelft. In dezelfde periode van het voorgaande boekjaar ontving KBC Ancora 193,8 miljoen euro aan dividenden uit haar participatie in KBC Groep.

De kosten (8,3 miljoen euro) in de tweede jaarhelft, lagen 0,5 miljoen euro lager dan het jaar voordien en werden in hoofdzaak bepaald door het volgende:

  • de gebruikelijke werkingskosten bedroegen 1,0 miljoen euro, 0,2 miljoen lager in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Van dit bedrag heeft 0,8 miljoen euro betrekking op kosten gemaakt in het kader van de kostendelende overeenkomst met Cera. De overige kosten bestonden onder meer uit de kosten voor beursnotering en voor het zaakvoerderschap.
  • de kosten verbonden aan schulden bedroegen 7,2 miljoen euro. Dit is 0,3 miljoen euro minder dan in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Het verschil is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de afname van de uitstaande financiële schulden (met 32 miljoen euro) vanaf mei 2019.

Balans per 30.06.2020

(in 000 euro)30.06.202030.06.201930.06.2018
BALANSTOTAAL3.150.3093.089.4483.108.930
Activa   
Vaste activa3.088.2533.088.2533.088.253
  Financieel vast actief3.088.2533.088.2533.088.253
Vlottende activa62.0571.19520.678
Passiva   
Eigen vermogen2.805.7372.744.8892.732.313
  Inbreng2.021.8712.021.8712.021.871
  Wettelijke reserve75.17572.13259.445
  Overige onbeschikbare reserves 650.117650.117650.117
  Beschikbare reserves57.80600
  Overgedragen resultaat767767879
Schulden344.573344.559376.617
  Schulden > 1 jaar343.000343.000200.000
  Schulden < 1 jaar198179175.186
  Overlopende rekeningen1.3741.3801.431

Op 30 juni 2020 bedroeg het balanstotaal 3,15 miljard euro, 60,8 miljoen meer dan het jaar voordien.

Het aantal KBC Groep-aandelen in portefeuille bleef het afgelopen boekjaar onveranderd. Op balansdatum heeft KBC Ancora 77.516.380 KBC Groep-aandelen in bezit. De netto-boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bleef onveranderd op 39,84 euro per aandeel. De beurskoers van het KBC Groep-aandeel bedroeg op balansdatum 51,06 euro.

De schulden (344,6 miljoen euro, waarvan 343 miljoen euro financiële schulden) bleven nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van (de balansdatum van) het vorige boekjaar.
De vlottende activa (liquide middelen) stegen met 60,9 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien tot 62,0 miljoen euro.

Na toevoeging van het overgedragen resultaat van vorig boekjaar (0,8 miljoen euro), bedroeg het te bestemmen resultaat 61,6 miljoen euro. Zoals aangekondigd op 2 april 2020, heeft de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, beslist om over boekjaar 2019/2020 noch een interim-dividend uit te keren, noch een slotdividend voor te stellen. Aan de Algemene Vergadering van 30 oktober 2020 wordt derhalve volgende resultaatbestemming voorgesteld:

  • een toevoeging van 3,0 miljoen euro (5% van de winst van het boekjaar) aan de wettelijke reserve.
  • een toevoeging aan de beschikbare reserves van 57,8 miljoen euro.
  • overdracht van het saldo van 0,8 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) naar het volgende boekjaar.

Toelichting bij de verwachte ontwikkeling voor het lopende boekjaar 2020/2021

Verwacht wordt dat de kosten binnen de kostendelende overeenkomst met Cera ca. 1,8 miljoen euro zullen bedragen. De totale interestlast voor boekjaar 2020/2021 wordt geraamd op ca. 14,5 miljoen euro. De overige werkingskosten worden geraamd op ca. 0,8 miljoen euro.

De dividendpolitiek van KBC Groep bestaat er in om - behoudens uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden - een dividenduitkeringsratio (inclusief de coupon op de Additional Tier 1-instrumenten) na te streven van ten minste 50% van de geconsolideerde winst. In normale omstandigheden wordt in november een interim-dividend van 1,00 euro per aandeel uitbetaald en daarnaast een slotdividend na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
KBC Groep kondigde op 30 maart 2020 aan om, in overeenstemming met de aanbeveling van de Europese Centrale Bank naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, het voorstel aan de Algemene Vergadering van KBC Groep van 7 mei 2020 in te trekken om een slotdividend over 2019 uit te keren van 2,5 euro per aandeel en in oktober 2020 te evalueren of dit ingetrokken slotdividend alsnog geheel of gedeeltelijk later dit jaar (2020) in de vorm van een interim-dividend kan worden uitgekeerd.
Op 6 augustus 2020 kondigde KBC Groep evenwel aan dat ze, in lijn met de recentste aanbeveling van de Europese Centrale Bank (juli 2020), haar gebruikelijk dividendbeleid niet kan uitvoeren. Dat betekent dat er in november 2020 geen interim-dividend zal worden uitgekeerd. 

Informatie over de externe controle op de jaarlijkse boekhoudgegevens

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire, heeft een oordeel zonder voorbehoud over de jaarrekening afgeleverd en heeft bevestigd dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in huidig communiqué geen onmiskenbare inconsistenties bevatten met de jaarrekening.

                                                          ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
29 september 2020     Jaarverslag 2019/2020 beschikbaar en oproeping Algemene Vergadering
30 oktober 2020          Algemene Vergadering van Aandeelhouders
29 januari 2021           Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
27 augustus 2021        Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be
1               KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen (Belgian GAAP).

2               Netto-schuld wordt hier gedefinieerd als het totaal van de schulden verminderd met het totaal van de activa exclusief de financiële vaste activa.


Bijlage