ABO-GROUP - Halfjaarcijfers 2020

Gent, 11 september 2020 – 18.00 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten eerste halfjaar 2020

  • ABO-GROUP geeft geen krimp, ondanks Corona
  • Operationele winst voor afschrijvingen stijgt met 14% tot 3,8 mio euro
  • Nettowinst stijgt met 60%
  • 4,6 mio operationele cash generatie

Vooruitzichten

  • 2020: 25 jaar ABO, sterke fundamenten vormen basis voor krachtige groei
  • Investeringen en accent op geotechniek België
 H1 2019
In € 000
H1 2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
Per aandeel
In €
Omzet23.60023.8992991,3% 
Totale bedrijfsopbrengsten24.00224.1431410,6% 
Operationele winst voor afschrijvingen3.3033.77447114,3%0,36
Afschrijvingen2.0752.1831085,2% 
Operationele winst1.2281.59136329,6%0,15
Financieel resultaat-329-25178-23,7% 
Winst voor belastingen8991.34544649,6% 
Netto winst60096536460,6%0,09
Totaal resultaat60397637361,9% 
      
Totaal eigen vermogen15.70717.7222.01512,8%1,68
Netto kasstroom uit operaties6764.5783.902577,2% 
Balanstotaal49.36454.4975.13310,4% 

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment, verklaart: “Corona heeft ons weinig tot niet geraakt. Interne wendbaarheid en het strikt implementeren en opvolgen van veiligheidsmaatregelen heeft gezorgd voor weinig tot geen vertraging in consultancy, en slechts beperkt en tijdelijke stilstand bij een aantal grote projecten in de veldwerkafdeling. Financieel zijn we er sterk op vooruit gegaan, met een nettowinst die meer dan 60% stijgt. Dit is een heel mooie prestatie, waar we terecht fier mogen op zijn. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar alle onze medewerkers, die flexibel overschakelden naar thuiswerk, maar ook naar onze klanten en leveranciers, die het vertrouwen behielden. ABO-GROUP staat sterker dan ooit, met een stevige cashbuffer, een lage schuldgraad en onderliggend structureel groeiende trends, zoals duurzaamheid, climate change, energieneutraliteit en de nood aan degelijke infrastructuur. ABO-GROUP is ideaal gepositioneerd om in te spelen op het herstel en de voorziene relance van de economie. Intern werden ondertussen  tal van investeringen en optimalisaties uitgevoerd om de groep verder organisch te kunnen laten groeien. Tot onze spijt, coronamaatregelen respecterend, zullen we op 27 oktober ons 25 jarig bestaan niet uitgebreid kunnen vieren. We hopen dit later, op een geschikt moment tijdens het jubeleumjaar 2021, toch nog met al onze stakeholders te kunnen doen.”     


Hoogtepunten eerste halfjaar 2020 

ABO-GROUP geeft geen krimp , ondanks Corona 
2020 kende een sterke start, met dubbelcijferige organische groeicijfers. Vanaf midden maart werden we evenwel overal geconfronteerd met de effecten van de lockdowns. Verschillende van onze activiteiten werden gedurende meerdere weken zwaar geraakt; het personeel werd noodgedwongen op zeer korte termijn naar thuiswerk gemigreerd, werven werden plots niet meer toegankelijk en werden uitgesteld, verplaatsingen werden verplicht beperkt, … Na een zwak april, volgde evenwel een langzame terugkeer naar een normale bezetting in mei en juni. Over de eerste jaarhelft resulteert dit finaal in een 1,3% hogere omzet voor de volledige groep. Geotechniek, de groeimotor van de groep, steeg met 6,2%, waarvan 2% organisch. Ook Bodem deed het goed, gedreven door een sterke marktvraag in Nederland m.b.t. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). De afdeling Asbest en Energie had het meest te lijden onder de effecten van de corona-maatregelen. Gedurende 2 maanden viel de activiteit daar zo goed als volledig weg, een impact die niet meer kon goedgemaakt worden in de eerste jaarhelft.

 H1 2019
In € 000
H1 2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Geotechniek12.01212.7607486,2%53,4%
Bodem & Milieu10.45510.473180,2%43,8%
Asbest & Energie1.067622-445-41,7%2,6%
Overige6643-23-34,8%0,2%
Omzet23.60023.8992991,3%100%

Ondanks uitdagende marktomstandigheden, kon ABO in Frankrijk een groei van 5,4% voorleggen. De toevoeging van Innogeo, een specialist in geofysisch grondonderzoek, verklaart het grootste deel van de stijging. Onderliggend bleef de omzet evenwel op peil, wat gezien de zeer sterke verstoring van het veldwerk een echt succes mag genoemd worden.

In België ligt vooral de negatieve impact van het segment asbest en energie aan de basis van de lichte krimp. In geotechniek, in de markt gekend onder de merknaam Geosonda, was er opnieuw een zeer stevige groei (>40%). Naast het milieukundig veldwerk kon ook het segment bodem goed standhouden, ondanks druk in de afdeling “sloop en asbest”.

De activiteiten in Nederland hadden nauwelijks te lijden onder corona. In Nederland greep de overheid minder drastisch in; de meeste opdrachten en werven liepen gewoon door. De groei van 1,4% werd gedragen door de afdeling bodemadvies, die een blijvend hoge vraag te verwerken kreeg ten gevolgde van de PFAS-reglementering. Geotechnisch advies en veldwerk bleven stabiel op een hoog niveau.

 H1 2019
In € 000
H1 2020
In € 000
Verandering
In € 000
Verandering
In %
% van
Omzet
Frankrijk10.36810.9315635,4%45,7%
België8.1187.783-335-4,1%32,6%
Nederland5.1145.185711,4%21,7%
Omzet23.60023.8992991,3%100%


Operationele winst voor afschrijvingen stijgt met 14% tot 3,8 mio euro 

De operationele winst voor afschrijvingen komt uit op 3,8 mio euro, een stijging met 14,3%. Het (tijdelijk) wegvallen van kosten voor interim, hotel en reizen, brandstof, beurzen, opleiding, kantoormateriaal, … compenseerde de extra kosten voor thuiswerk en voor het opvangen van de uitgestelde projecten in de planning. De personeelskosten stijgen licht, in lijn met het toegenomen aantal FTE werkzaam in de groep. In België werd waar mogelijk gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid. De groep heeft evenwel steeds een maximale productie nagestreefd en aldus het gebruik van werkloosheid zo laag mogelijk gehouden. De afschrijvingen nemen licht toe, in lijn met de uitgevoerde investeringen. Een conservatie houding bij het nazicht van de uitstaande klantenvorderingen zorgde voor een bijkomende provisionering van 75k euro. Per saldo stijgt het bedrijfsresultaat met 30% van 1,23 naar 1,59 miljoen euro. Jaar-op-jaar zien we een aanzienlijk hogere bijdrage van de Nederlandse en Belgische activiteiten, Frankrijk blijft gelijk. 

Het financieel resultaat verbetert met 78k euro, voornamelijk door het wegvallen van een geboekt niet-recurrent wisselkoersverlies in H1 2019, gelinkt aan het afwikkelen van de internationale afdeling. 

De nettowinst stijgt met 60% van 0,6 mio euro naar 0,96 mio euro (9 eurocent per aandeel). 


4,6 mio euro operationele cash generatie 

De netto kasstroom uit operationele activiteiten springt sterk vooruit, van 676k naar 4,6 miljoen euro. Daar waar in H1 2019 nog aanzienlijk extra middelen in het werkkapitaal werden geïnvesteerd, kon in H1 2020 door actieve opvolging een sterke afname van de openstaande klantenvorderingen worden bekomen. Aan leverancierszijde maakte de groep in België en Nederland gebruik van de mogelijkheden die geboden werden tot uitstel van betaling van BTW, loonheffing en bedrijfsvoorheffing. Deze effecten zijn tijdelijk en inmiddels reeds zo goed als volledig uitgedoofd. Naast de gunstige evolutie van het werkkapitaal, verklaren de betere operationele en financiële cijfers het saldo. 

Ondanks een tijdelijke rem in investeringen bij aanvang van de lockdown periode, investeerde de groep alsnog 1 miljoen euro in bijkomende materiële vaste activa, o.a. in een nieuwe sondeerwagen voor België. 

De groep maakte in Frankrijk gebruik van de mogelijkheid tot het bekomen van leningen met staatsgarantie aan zeer aantrekkelijke voorwaarden. In totaal werd 4,43 miljoen euro opgenomen, terugbetaalbaar in het voorjaar van 2021. Indien gewenst, kan evenwel de looptijd worden verlengd tot 5 jaar. De middelen zijn op heden niet uitgegeven en dienen als liquiditeitsbuffer, zodat een grotere behoefte aan werkkapitaal bij een aantrekkende activiteit makkelijk kan gefinancierd worden. 

Het balanstotaal groeit aan van 49,6 naar 54,5 mio euro. Aan actiefzijde is de voornaamste wijziging de toename van de liquide middelen van 5,7 naar 13,3 miljoen euro, komende enerzijds van een daling van de handelsvorderingen, anderzijds door de opname van kortlopende financiële schulden. Aan passiefzijde neemt het eigen vermogen toe tot 17,7 miljoen euro, de eigen vermogensratio bedraagt 32,5%. De solvabiliteit, berekend als de ratio netto financiële schulden ten opzichte van het geannualiseerd operationeel resultaat voor afschrijvingen, komt uit op een zeer comfortabele 1,2 (ten opzichte van 1,7 eind 2019). Dit laat de groep toe in alle rust zijn diverse plannen qua expansie en investering te financieren.

De volledige (niet-geauditeerde) geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn aansluitend in dit bericht opgenomen.


Vooruitzichten 

2020: 25 jaar ABO, sterke fundamenten vormen basis voor krachtige groei

De diverse maatregelen m.b.t. het afremmen van de verspreiding van het coronavirus zullen ook de volgende maanden een  effect hebben op de mogelijke omzetgeneratie van de groep. Hierdoor komt de organische groei tijdelijk lager uit dan onze doelstelling van 5%. ABO gaat algemeen nog steeds uit van een verschuiving van projecten, niet van annulaties. Het is op heden niet mogelijk om in te schatten of de vraag zich volledig zal herstellen. ABO blijft evenwel 100% beschikbaar voor zijn klanten en blijft een maximale productie nastreven.

De groep beschouwt, gezien de COVID-19 impact, 2020 als een overgangsjaar. Voor het tweede halfjaar verwachten we evenwel minstens een soortgelijke prestatie te kunnen neerzetten, behoudens uiteraard de impact van nieuwe beperkende maatregelen. Indien overheden effectief de aangekondigde plannen omzetten in opdrachten, kan dit zelfs extra momentum opleveren. ABO-GROUP vermoed evenwel dat dit meer invloed zal hebben op de komende jaren dan op het lopende boekjaar. Er wordt gekeken naar administratieve vereenvoudiging van de structuur, wat tot kostenbesparing zal leiden.

ABO-GROUP behoudt alle vertrouwen in zijn expertise, zijn markten en de structurele groei van zijn sector. De lange termijn doelstelling, een dubbelcijferige groei door een mix van organische en acquisitieve groei, blijft dan ook zonder enig probleem behouden. De groep werkt op heden een nieuw 5-jaren plan uit (2021-2025). Concrete doelstellingen zullen voor jaareinde worden medegedeeld. ABO bekijkt evenwel hoe het zijn groei kan versnellen, om aldus de groep uit te bouwen naar een omzet van 100 miljoen euro.

De groep blijft uitkijken om haar positie te versterken via acquisitie. De overnamemarkt werd evenwel op zijn beurt wereldwijd stevig verstoord door het uitbreken van de corona-crisis. De groep heeft een aantal interessante mogelijkheden geïdentificeerd, zonder dat evenwel enige garantie op een effectieve transactie kan gegeven worden.


Investeringen en accent op geotechniek België

ABO-GROUP heeft sterke posities uitgebouwd in geotechniek in Frankrijk en Nederland. België bleef tot op heden wat achterop, ondanks zeer mooie groeicijfers.  Eind juni namen we een nieuwe sondeerwagen in gebruik waardoor de groei verder kan accelereren. We investeren daarnaast in geotechnische laboproeven en in het uitbouwen van een adviespoot. Waar mogelijk, ondersteunen we de interne groei, door aanwerving van experts voor het opzetten en uitbouwen van nieuwe activiteiten. Dit vormt de basis van de groei in 2021 en komende jaren.


Financiële kalender

31/03/2021 : Jaarcijfers 2020
26/05/2021 : Algemene Vergadering                                 

 

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag 

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, en Johan Reybroeck, CFO, verklaren dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2020, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.


Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een gespecialiseerd ingenieursbureau gericht op bodem-, geotechnisch en milieuonderzoek. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring heeft ABO-GROUP een vijfentwintigtal kantoren in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De groep is internationaal ook projectmatig actief. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).


Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                                                                                          
CEO ABO-GROUP Environment NV                                                     
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                                   
T +32 (0)9 242 88 22


Johan Reybroeck
CFO ABO-GROUP Environment NV
johan.reybroeck@abo-group.eu           


Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage