Transparantie Informatie

PERSBERICHT
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Transparantie Informatie

Leuven (BELGIË) - 30 november 2017, 22:00u CET - TiGenix NV ( Euronext Brussels en Nasdaq : TIG) publiceert informatie overeenkomstig artikels 15 en 18 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de Wet) en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Volgend op de uitgifte van 7.792.496 nieuwe aandelen op 10 november 2017 ten gevolge van de conversie van EUR 7 miljoen niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde converteerbare obligaties van TiGenix NV met vervaldatum in 2018 (ISIN Code: BE6276591128), zijn de transparantiegegevens als volgt gewijzigd (status op 30 november 2017):

·         Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 15, §1, lid 1 van de Wet

Totaal van het maatschappelijk kapitaal: EUR 27.428.719,00
Totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 274.287.190
Totaal aantal stemrechten (noemer): 274.287.190

·         Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 15, §1, lid 2 van de Wet

Het totale aantal rechten (al dan niet omgezet in financiële instrumenten) om in te schrijven op nog niet uitgegeven financiële instrumenten die worden behandeld als stemrechtverlenende effecten: 14.463.385 toegekende en uitstaande warrants die, ingeval ze allemaal worden uitgeoefend, aanleiding geven tot een totaal van 14.463.385 stemrechten.

Het totale aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties: 180 obligaties die, ingeval ze allemaal worden geconverteerd aan de huidige conversieprijs van EUR 0,8983 per aandeel, aanleiding geven tot een totaal van 20.037.849 stemrechten.

TiGenix NV heeft geen andere rechten verleend om in te schrijven op stemrechtverlenende effecten noch aandelen zonder stemrecht uitgegeven.

·         Informatie die kenbaar moet worden gemaakt overeenkomstig artikel 18, §1 van de Wet

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aandelen in TiGenix NV verwerft of overdraagt is verplicht de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en TiGenix NV ervan op de hoogte te brengen telkens hun deelneming de drempel van 3% van het totaal aantal stemrechten (noemer) overschrijdt (in positieve of in negatieve zin). Dergelijke kennisgeving is eveneens verplicht indien de drempel van 5% of een veelvoud van 5% wordt overschreden.

De volledige informatie betreffende deze verplichting kan worden teruggevonden in artikel 14 van de statuten van TiGenix NV.

Kennisgevingen dienen zowel aan de FSMA als aan TiGenix NV te worden overgemaakt.

Aan de FSMA:

  • via e-mail: trp.fin@fsma.be, en
  • een getekende kopie, omwille van de rechtszekerheid, per fax: +32 2 220 59 12

Een kopie van de kennisgeving dient tevens te worden overgemaakt aan TiGenix NV, ter attentie van Claudia Jiménez, Senior Director Investor Relations and Communications:

  • via e-mail: investor@tigenix.com, en
  • een getekende kopie, omwille van de rechtszekerheid, per fax: +32 16 39 79 70

Voor de kennisgeving beveelt de FSMA het gebruik van haar standaardformulier TR-1 BE aan dat beschikbaar is via de website van de FSMA (https://www.fsma.be/nl/content/aandeelhouderschap) of per e-mail kan worden verkregen bij TiGenix NV: investor@tigenix.com.

Gedetailleerde informatie betreffende de transparantiewetgeving kan worden teruggevonden op de website van de FSMA.

Voor meer informatie

TiGenix
Claudia Jiménez
Senior Director Investor Relations and Communications
Tel: +34918049264
claudia.jimenez@tigenix.com

Over TiGenix

TiGenix NV ( Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken.

Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes een fase III-klinische studie in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601 is ingediend voor goedkeuring in Europa en een wereldwijde fase III-studie, bedoeld om een toekomstige aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel (Biologics License Application, BLA) in de VS te ondersteunen, is in 2017 van start gegaan. TiGenix heeft een licentieovereenkomst afgesloten met Takeda, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-studie bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. Tenslotte heeft AlloCSC-01, gericht op acute ischemische hartziekte, positieve resultaten aangetoond in een fase I/II-studie bij acuut myocardinfarct (AMI). TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts (VS). Voor meer informatie, ga naar http://www.tigenix.com.