Bevestiging van de dividendpolitiek, in combinatie met de intentie om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen ten belope van 50 miljoen euro

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 11 februari 2022 (17.40 CET)

Bevestiging van de dividendpolitiek, in combinatie met de intentie om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen ten belope van 50 miljoen euro

Aansluitend op het persbericht van KBC Groep, waarin deze aankondigt om over boekjaar 2021 een slotdividend van bruto 7,60 euro voor te stellen, waarvan 4,60 euro een buitengewoon dividend is, bevestigt KBC Ancora haar dividendpolitiek die er in bestaat om 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat als dividend uit te keren. Daarnaast maakt KBC Ancora bekend dat zij de intentie heeft om over te gaan tot een inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro.

In haar persbericht van 10 februari 2022 kondigde KBC Groep aan om over boekjaar 2021 een slotdividend van bruto 7,60 euro per KBC Groep-aandeel, waarvan 4,60 euro een buitengewoon dividend is, ter goedkeuring voor te leggen aan haar Algemene Vergadering in mei 2022 (en uit te betalen in mei 2022).

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutaire bestuurder van KBC Ancora, bevestigt haar intentie tot toepassing van de eerder bekendgemaakte dividendpolitiek van KBC Ancora, waarbij 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als (interim-)dividend zal worden uitgekeerd.

Concreet betekent dit dat KBC Ancora in de toepassing van haar dividendpolitiek geen onderscheid zal maken tussen de verschillende types dividend die zij, behoudens onvoorziene omstandigheden, in mei 2022 van KBC Groep zal ontvangen.

De liquide middelen die in toepassing van deze dividendpolitiek niet worden uitgekeerd, dragen – zoals toegelicht in het persbericht van 30 augustus 2019 – bij tot een versnelde afbouw van de financiële schulden, in het bijzonder middels de terugbetaling van de leningen (100 miljoen) die in mei 2022 op vervaldatum komen. Gezien de omvang van de aangekondigde KBC Groep-dividendinkomsten in mei 2022, heeft KBC Ancora daarenboven de intentie om over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro. Dit inkoopprogramma zal ten vroegste aangevat worden in mei 2022.

Behoudens onvoorziene omstandigheden, zal de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, op 20 mei 2022 een beslissing nemen over de omvang en de betaaldatum van een in juni 2022 uit te keren tweede interim-dividend over boekjaar 2021/2022.

        ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
20 mei 2022 (17.40 CEST)        bekendmaking 2de interim-dividend KBC Ancora
26 augustus 2022 (17.40 CEST)        Jaarlijks communiqué boekjaar 2021/2022
27 september 2022 (17.40 CEST)        Jaarverslag 2021/2022 beschikbaar
28 oktober 2022        Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage