Umicore kondigt recordresultaten en -kasstromen aan

JAARRESULTATEN 2021

UMICORE KONDIGT RECORDRESULTATEN EN -KASSTROMEN AAN

Een aanzienlijke groei van de inkomsten en winst dankzij sterke onderliggende operationele prestaties in alle business groups, ondersteund door een uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen

Umicore boekte recordinkomsten en -winsten in 2021, ondanks de ernstige verstoring van de wereldwijde autoproductie in de tweede jaarhelft als gevolg van het tekort aan halfgeleiders. Die uitmuntende verwezenlijking weerspiegelt aanzienlijk betere prestaties dan de automobielmarkt en een hoge operationele efficiëntie in Catalysis, een sterk herstel van de vraag in belangrijke eindmarkten en hogere verkoopvolumes van kathodematerialen gebruikt in elektrische wagens in Energy & Surface Technologies, naast robuuste operationele prestaties en een geoptimaliseerde inputmix in Recycling. De uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen gaf, bovenop de sterke onderliggende groei en operationele prestaties,  een extra bijdrage van ongeveer € 270 miljoen aan de aangepaste EBIT ten opzichte van 2020.

De inkomsten voor het volledige jaar stegen met 22% tot € 4,0 miljard en de aangepaste EBIT steeg met 81% tot € 971 miljoen. Zonder het effect van de edelmetaalprijzen van ongeveer 270 miljoen euro, steeg de aangepaste EBIT met 30% tot ongeveer 700 miljoen euro. De aangepaste nettowinst van de Groep en de aangepaste winst per aandeel (EPS) meer dan verdubbelden tot respectievelijk € 667 miljoen en € 2,77 per aandeel. De cashomzetting brak records als gevolg van een aangepaste EBITDA die steeg met 56% tot € 1.251 miljoen, terwijl het nettowerkkapitaal daalde met € 167 miljoen en de kapitaaluitgaven zich stabiliseerden op € 389 miljoen. De netto financiële schuld daalde met € 454 miljoen tot € 960 miljoen of 0,77 keer de aangepaste EBITDA van de laatste 12 maanden. Umicore tekende onlangs haar eerste duurzaamheidslening.   

Aan de algemene vergadering van april zal een jaarlijks brutodividend van € 0,80 per aandeel worden voorgesteld, waarvan € 0,25 al werd uitbetaald in augustus 2021.

De inkomsten van Catalysis haalden recordhoogtes met een sterke groei in alle business units. Automotive Catalysts presteerde aanzienlijk beter dan de wereldwijde automarkt. Dat was te danken aan de verdere groei van het marktaandeel en een gunstige platformmix in de Europese en Chinese markten voor benzinewagens , een sterke vraag naar Umicore ’s China V katalysatoren voor zware dieselvoertuigen in de eerste jaarhelft en merkelijk hogere verkoopvolumes van brandstofcelkatalysatoren. Die sterke operationele prestatie werd verder ondersteund door kostenbesparingen en hoge prijzen voor de platinagroep metalen (PGM)  wat resulteerde in een record aangepaste EBIT van € 326 miljoen.

De inkomsten en winsten van Energy & Surface Technologies stegen dankzij hogere verkoopvolumes van kathodematerialen voor elektrische wagens in Rechargeable Battery Materials en een uitzonderlijk sterke bijdrage van de business units Cobalt & Specialty Materials en, in mindere mate, Metal Deposition Solutions. De aangepaste EBIT steeg tot € 139 miljoen ondanks hogere vaste kosten door de recente en lopende uitbreidingen en hogere O&O-uitgaven in batterijmaterialen.

Recycling boekte recordinkomsten en -winsten die aanzienlijk hoger waren dan de vorige recordniveaus in 2020, dankzij robuuste operationele prestaties in de verschillende business units, een sterke bijdrage van de tradingactiviteiten en een uitzonderlijke prijsomgeving voor edelmetalen.

Vooruitzichten

Umicore verwacht opnieuw een sterke onderliggende prestatie in 2022 in al haar business groups, ondanks kosteninflatie en op voorwaarde dat de geopolitieke ontwikkelingen, de pandemie of de beperkingen in de bevoorradingsketens niet zullen leiden tot bijkomende aanzienlijke verstoringen in de economie of Umicore ’s activiteiten. In de veronderstelling dat de huidige metaalprijzen de rest van het jaar aanhouden, zouden de resultaten (met inbegrip van het effect van de strategische indekkingen) nog steeds een aanzienlijke stijging van de edelmetaalprijzen omvatten ten opzichte van 2020, zij het minder dan de stijging van € 270 miljoen in 2021. 

Catalysis zal naar verwachting blijven profiteren van haar sterke marktpositie in toepassingen voor benzinekatalysatoren in Europa en China en van de verdere opvoering van haar brandstofcelactiviteit, ondanks de beperkte zichtbaarheid op de vraag naar auto's als gevolg van het aanhoudende tekort aan halfgeleiders. Verwacht wordt dat de aangepaste EBIT iets onder het recordniveau van 2021 zal liggen door de afwezigheid van de gunstige factoren in de eerste helft van vorig jaar, zoals het China V-effect en de piekprijzen van PGM’s.

In Energy & Surface Technologies verwacht Umicore dat de verkopen en de winsten van Rechargeable Battery Materials zullen stijgen ten opzichte van 2021. Ervan uitgaande dat de business units Cobalt & Specialty Materials en Metals Deposition Solutions de buitengewone prestaties van 2021 niet zullen herhalen, wordt verwacht dat de aangepaste EBIT van Energy & Surface Technologies in 2022 een lichte stijging zal vertonen ten opzichte van 2021.

Verwacht wordt dat de business group Recycling zal blijven profiteren van een ondersteunende bevoorradingsmix en van robuuste volumes in Precious Metals Refining. De huidige edelmetaalprijzen bevinden zich ruim onder de piekniveaus van 2021. Indien de huidige edelmetaalprijzen echter het hele jaar aanhouden, wordt verwacht dat de business group in 2022 opnieuw een sterke prestatie zal neerzetten, zij het niet op het recordniveau dat in 2021 werd bereikt.


KERNCIJFERS

 • Inkomsten van € 4,0 miljard (+22%)
 • Aangepaste EBITDA van € 1.251 miljoen (+56%)
 • Aangepaste EBIT van € 971 miljoen (+81%)
 • EBIT aanpassingen van - € 75 miljoen
 • ROCE van 22,2%
  (in vergelijking met 12.1% in 2020)
 • Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 667 miljoen en aangepaste EPS van € 2,77  (+107%)
 • Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 1.405  miljoen (tov € 603 miljoen in 2020); vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 989 miljoen (tov € 167 miljoen in 2020)
 • De investeringsuitgaven bedroegen € 389 miljoen (tov € 403 miljoen in 2020)
 • Nettoschuld van € 960 miljoen, een daling ten opzichte van € 1.414 miljoen aan het einde van 2020. Dit komt overeen met een nettoschuld / aangepaste EBITDA van de voorbije 12 maanden-ratio van 0,77.
 • Voorgesteld bruto jaarlijks dividend van € 0,80 waarvan
  € 0,25 reeds uitbetaald in augustus 2021.


Nota: Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen de inkomsten uitgezonderd metalen (i.e. de inkomstenelementen zonder de waarde van de aangekochte metalen).


Reflecties van Mathias Miedreich, die nu 4 maanden bij Umicore aan het roer staat

Umicore heeft een sterk verankerd doel en een voorgeschiedenis van voortdurende transformatie. De Umicore-teams overal ter wereld, met hun erg diverse en waardevolle talenten en hun diepgaande expertiseniveaus, zetten zich in om bij te dragen tot een duurzamere toekomst. In onze strategische keuzes bieden we een antwoord op belangrijke wereldwijde trends zoals de transitie naar een schonere mobiliteit en een kringloopeconomie.

De complementariteit van onze activiteiten heeft zich bewezen als concurrentievoordeel. Met Energy & Surface Technologies en Catalysis bedienen wij de automobielindustrie door grootschalige elektrificatie mogelijk te maken en spitstechnologie voor schone verbrandingsmotoren aan te bieden. Via onze recyclageactiviteiten sluiten we onze materialenkringloop en die van onze klanten en bieden we een unieke, duurzame en circulaire aanpak die steeds belangrijker zal worden in een wereld waarin grondstoffen schaars worden.           

We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de voorbereiding van Umicore op het volgende groeihoofdstuk en zijn onze competitieve leidersposities in de verschillende waardeketens verder aan het uitbouwen. Tegelijkertijd ontwikkelen we de strategische koers voor Umicore in de aanloop naar 2030. Ik kijk ernaar uit om onze ambities te delen op Umicore ’s Capital Markets Day (CMD) op 22 juni.”

De vormgeving van de toekomstige strategie van Umicore en de Capital Markets Day op 22 juni

Umicore ontwikkelt haar strategisch toekomstplan om verder te bouwen op haar leiderschapsposities in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage en haar baanbrekende benadering van duurzaamheid, met als overkoepelende doelstelling superieure waarde te creëren voor haar belanghebbenden en bij te dragen tot een duurzamere toekomst voor iedereen.  

Op de Capital Markets Day zal de directieraad van Umicore het hebben over:

 • Umicore 's visie op de groeivooruitzichten in haar sleutelmarkten en in het bijzonder de verwachte transitie op het vlak van aandrijftechnologie in de auto- en transportsector;
 • De ambitie en het vermogen van Umicore om de verwachte exponentiële groei van de vraag naar herlaadbare batterijmaterialen voor ’elektrische wagens volledig te capteren en tegelijk een duurzaam rendement te realiseren;
 • Het waardecreatiepotentieel in het komende decennium van Umicore 's activiteiten in Automotive Catalysts in een context van dalende volumes voor verbrandingsmotoren;
 • De veerkracht en sterke onderliggende prestatie van de Umicore-activiteiten, inclusief Precious Metals Refining, in minder gunstige omstandigheden op het vlak van metaalprijzen;
 • Umicore 's ambitie en plan om te groeien op de volgende golf van op duurzaamheid gerichte markten, zoals brandstofcelkatalysatoren en recyclage van batterijen;
 • Umicore 's initiatieven om haar positie als industrieleider op het vlak van duurzaamheid, technologie en operationele uitmuntendheid veilig te stellen;
 • Update over onze ambitieuze Let's go for Zero-roadmap.


Vind hier alle documenten in verband met de jaarresultaten 2021.


Investors relations: https://www.umicore.com/en/investors/

Webcast voor investeerders, analisten en media
https://www.umicore.com/en/investors/info/full-year-results-2021-webcast/

www.umicore.com


Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe                                 +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com
Evelien Goovaerts                           +32 2 227 78 38                         evelien.goovaerts@umicore.com
Media Relations

Marjolein Scheers                            +32 2 227 71 47                         marjolein.scheers@umicore.com
Caroline Jacobs                                 +32 2 227 71 29                       caroline.jacobs@umicore.com


Financiële kalender

25 maart 2022              Publicatie jaarverslag 2021
28 april 2022                Aandeelhoudersvergadering
2 mei 2022                   Datum dat aandeel zonder dividend verhandeld wordt
3 mei 2022                   Registratiedatum voor dividend
4 mei 2022                   Datum betaling dividend
22 juni 2022                 Capital Markets Day
29 juli 2022                   Halfjaarresultaten 2022


Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.

Het merendeel van Umicore ’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore ’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2021 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 4,0 miljard (omzet van € 24,1 miljard) en had eind 2021 11.050 mensen in dienst.

Een telefoonconferentie en webcast voor de media zal plaatsvinden vandaag om 8:30 CET. Meer informatie: https://www.umicore.com/en/investors/info/full-year-results-2021-webcast/

Een telefoonconferentie en webcast voor analisten en beleggers  zal plaatsvinden vandaag om 09:45 CET. Meer informatie: https://www.umicore.com/en/investors/info/full-year-results-2021-webcast/