Nyrstar: Jaarresultaten 2017

Gereglementeerde informatie

22 februari 2018 om 07u00 CET

HOOFDPUNTEN:

 • Onderliggende EBITDA Groep[1] van EUR 205 miljoen voor 2017, een stijging met 5% ten opzichte van 2016, mede veroorzaakt door een stijging met 38% van de gemiddelde zinkprijs (USD 2.095/t naar USD 2.896/t) en een aanzienlijke productiestijging bij Mijnbouw, grotendeels gecompenseerd door lagere verwerkingslonen, een verwachtte verminderde productie te Port Pirie, en een verminderde blootstelling aan de vrije metaalprijs als gevolg van de call-optieprijs in de zinkprijscollarhedgingstructuur
  • Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 206 miljoen, een daling met EUR 16 miljoen jaar op jaar, als gevolg van de lagere benchmarkverwerkingslonen, een verminderde productie van lood en bijproducten, en de H2 2017 storingen in Budel en Hobart, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere grondstoffenprijzen na aftrek van de strategische hedges.
  • Onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 47 miljoen, een stijging met EUR 39 miljoen jaar op jaar, dankzij hogere grondstoffenprijzen, lagere verwerkingslonen, een positieve bijdrage van de succesvolle heropstart van de mijnen in Middle Tennessee, deels tenietgedaan door de kosten van de heropstart van de Myra Falls-mijn
 • Balans aanzienlijk versterkt dankzij gestegen liquiditeit en verlengd looptijdprofiel
  • Nettoschuld exclusief de vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende obligaties van EUR 1.102 miljoen per eind december 2017, een stijging met EUR 237 miljoen ten opzichte van 31 december 2016, hoofdzakelijk als gevolg van de uitstroom van werkkapitaal als gevolg van hogere grondstoffenprijzen en investeringsuitgaven aan de bovenkant van de guidance, gedeeltelijk gecompenseerd door nieuwe vooruitbetalingen voor zilver in 2017 en een plaatsing in november 2017 van nieuwe aandelen ter waarde van EUR 100 miljoen. Nettoschuld, met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1.363 miljoen eind december 2017, een stijging met EUR 199 miljoen vergeleken met 31 december 2016
  • Kernactiviteit: succesvolle plaatsing in maart 2017 van EUR 400 miljoen in hefboom-neutraal schuldpapier met vervaldatum 2024 en een verhoging in september 2017 met EUR 100 miljoen met vervaldag in 2024 en in september 2017 een tender voor converteerbare obligaties aflopend in 2018; private plaatsing van nieuwe aandelen ter waarde van EUR 100 miljoen en verlenging met 2 jaar van de door Trafigura verschafte USD 250 miljoen toegezegde werkkapitaalfaciliteit in november 2017, en een verhoogde financiering van de Structured Commodity Trade Finance Facility tot EUR 600 miljoen in december 2017
 • Nettowinst van EUR 47 miljoen voor 2017, mede veroorzaakt door een terugname van een bijzondere waardevermindering van EUR 126 miljoen met betrekking tot de mijnbouwactiva te Middle Tennessee en Myra Falls.
 • Port Pirie Herontwikkeling opgeleverd, in lijn met de guidance
  • succesvolle start eind september 2017 van de inbedrijfstelling; ovenverwarming en bereiken van de eerste toevoer naar de nieuwe TSL-hoogoven in oktober 2017. Alle belangrijke systemen, inclusief slakkengieterij (december 2017) en zuurfabriek (january 2018) zijn operationeel;
  • momenteel intensifiëring voor een oplevering in lijn met de winstguidance begin 2017, met een verhoging ten opzichte van 2016 van minstens EUR 40 miljoen in 2018, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen in 2020
 • De vooruitgang van onze strategische prioriteiten, tezamen met nooit geziene veiligheidsprestatie binnen de Groep, bieden een solide basis voor 2018. Wij verwachten dat de operationele en financiële prestaties in heel de onderneming duurzaam zullen verbeteren.
 • Beoordelingen van optimalisering van de zinksmelterij-en mijnbouwactiviteiten voltooid tegen het derde kwartaal van 2017, met identificatie van aanzienlijke verbeteringen in de productie- en bedrijfskosten, welke geleidelijk zullen worden geïmplementeerd in 2018 en de jaren nadien
 • Verkoop van mijnbouwactiviteiten in Latijns-Amerika en afstoting afgerond in het derde kwartaal van 2017, waarbij de Noord-Amerikaanse mijnbouwportefeuille blijft aangehouden als een kernonderdeel van de activiteiten van Nyrstar en zal worden geoptimaliseerd; uitbreiding van de mijnen in Middle Tennessee en de heropstart van de Myra Falls-mijn lopen als gepland.
 • Record veiligheidsprestatie binnen de groep in 2017

In zijn commentaar op de jaarresultaten 2017 stelde Hilmar Rode, Chief Executive Officer:
"Het jaar 2017 stond in het teken van de succesvolle inbedrijfstelling van de Port Pirie Herontwikkeling, het optimaliseren van onze mijnbouwportefeuille, het verder versterken van onze balans door meer liquiditeit en verlengd looptijdprofiel bewerkstelligen, en het daarbij op schema blijven met onze smelterijproductie. Port Pirie intensifieert voor een oplevering in lijn met de winstguidance, van minstens EUR 40 miljoen in 2018, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen in 2020. Onze Noord-Amerikaanse mijnen maken nu een kernonderdeel uit van onze activiteiten en zullen productievooruitgang blijven boeken. Metaalverwerking was onderhevig aan historisch lage verwerkingslonen, niet-geplande productieonderbrekingen te Budel en Hobart, en een verminderde productie van lood en bijproducten te Port Pirie. Wij hebben de optimalisatiebeoordeling bij Metaalverwerking en Mijnbouwactiviteiten afgerond en er werd aanzienlijke vooruitgang geboekt in productie- en bedrijfskosten die zullen worden gerealiseerd in 2018 en de daaropvolgende jaren.

"De zinkprijs zette in 2017 zijn rally voort en piekte voor het tweede jaar op rij op de grafieken van de basismetalen. De zinkprijs wordt ondersteund door een sterke vraag en tekortkomingen in het aanbod van zowel zinkconcentraat als zinkmetaal. Wij verwachten in 2018 een verdere aanbodrespons van de zinkmijnen met een bijkomende mijnbouwproductie in de loop van het jaar. Ook de vraag zal naar verwachting sterk blijven in 2018, met economische indicatoren die wijzen op een synchrone globale groei. De zinkindustrie bereikt nu een keerpunt in de cyclus van de verwerkingslonen en metaalprijzen waarbij naar verwachting de stijgingen zichtbaar zullen zijn in de tweede helft van 2018. In onze vooruitzichten voor de zinkprijs blijven wij positief op korte tot middellange termijn."

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring toelichten in een conference call met de beleggersgemeenschap op 22 februari 2018 om 09:00 uur Central European Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via: http://edge.media-server.com/m6/p/pji2sxqc

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar , onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar , haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar , de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt en groeiende posities voor andere basis- en edele metalen. Dat zijn essentiële grondstoffen die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft zes smelters, een fumer en vier mijnbouwactiviteiten in Europa, Australië en Noord Amerika en stelt zowat 4.100 mensen tewerk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op de Euronext Brussels genoteerd als NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar www.nyrstar.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anthony Simms - Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni - Head of Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com
[1]De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert "Onderliggende EBITDA " als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering" en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen wij naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen: 


Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/08d6cfe1-be8c-40b0-a713-70a34ebd118d