Aegon rapporteert resultaten over tweede kwartaal 2022

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website.

Den Haag, 11 augustus 2022 - Aegon kan door continue vooruitgang met transformatie verwachtingen voor vrije kasstroom verhogen

 • Nettoverlies van EUR 348 miljoen door eenmalige lasten en niet-economisch verlies op rente-hedges in de VS
 • Operationeel resultaat van EUR 538 miljoen; een daling van 11% tegen constante wisselkoersen vergeleken met het tweede kwartaal van 2021. Opbrengsten van kostenbesparingen, groei-initiatieven en gunstige verzekeringsresultaten zijn meer dan tenietgedaan door lagere fee inkomsten door lagere aandelenmarkten, en door lagere beleggingsinkomsten
 • Kapitaalratio’s van de drie belangrijkste business units blijven gehandhaafd boven de operationele niveaus. Solvency II ratio voor de groep stijgt tot 214% door maatregelen genomen door management en modelaanpassingen
 • Liquide kapitaal op de Holding slechts licht gedaald tot EUR 1.7 miljard per 30 juni 2022, ondanks het effect van de eerder aangekondigde schuldaflossing en aandeleninkoop; het derde deel van het inkoopprogramma begint in oktober 2022
 • Interimdividend 2022 stijgt met EUR 0,03 tot EUR 0,11 per gewoon aandeel, mogelijk gemaakt door de aanhoudende groei van de vrije kasstroom
 • Aegon stelt zijn vooruitzichten voor 2022 voor de operationele kapitaalgeneratie door de business units naar boven bij van circa EUR 1,2 miljard tot circa EUR 1,4 miljard. Ook verwacht Aegon een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 van ten minste EUR 2,2 miljard. Dat is ruim meer dan de EUR 1,4-1,6 miljard doelstelling die is afgegeven tijdens de Capital Markets Day in 2020

Toelichting van Lard Friese, voorzitter Raad van Bestuur
"De eerste helft van 2022 was voor beleggers één van de meest uitdagende periodes, doordat aandelenmarkten de slechtste start van het jaar beleefden in meer dan vijf decennia. De volatiliteit hield aan, terwijl centrale banken de rente verhoogden om de oplopende inflatie te beteugelen en de oorlog in Oekraïne aanhield. Tegen deze achtergrond hebben we goed gepresteerd, een bewijs van de kracht van onze strategie.
Het operationeel resultaat over het tweede kwartaal van EUR 538 miljoen was sterk, door de afnemende invloed van COVID-19 en de vooruitgang die we boeken met ons operationele verbeterplan, dat ons in staat heeft gesteld de invloed van de lagere aandelenmarkten op te vangen. We hebben tot nu toe 1.058 van de meer dan 1.200 initiatieven van het verbeterplan uitgevoerd. Initiatieven om kosten te besparen hebben geresulteerd in een daling van onze relevante kostenbasis gedurende het tweede kwartaal van EUR 250 miljoen.
In onze drie kernmarkten hebben onze Workplace Solutions bedrijfsonderdelen positieve netto-stortingen gerealiseerd, gesteund door groei-initiatieven en gunstige arbeidsmarktomstandigheden. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen in de VS is eveneens gestegen door een toename van het aantal levensverzekeringsagenten bij WFG met 12% vergeleken met vorig jaar. De verkoop van hypotheken in Nederland is gedaald vergeleken met vorig jaar, evenals de netto-stortingen voor derden bij Aegon Asset Management en in het retail segment van Aegon UK. Dit is het gevolg van de minder gunstige macro-economische vooruitzichten en stijgende rentetarieven.
Ons nettoresultaat is beïnvloed door een eenmalige last die samenhangt met stijgende herverzekeringspremies in de VS. Dit heeft bijgedragen aan het nettoverlies van EUR 348 miljoen over het tweede kwartaal. Desondanks blijven we op schema om onze doelstelling waar te maken van een groeiend rendement voor aandeelhouders. De maatregelen die we hebben genomen om onze kapitaalpositie te versterken en ons risicoprofiel te verbeteren betalen zich terug onder de huidige marktomstandigheden, met kapitaalratio’s van onze drie belangrijkste business units die boven hun operationele niveaus gehandhaafd blijven. Onze sterke balanspositie en de aanhoudende groei van de vrije kasstroom vormen een solide basis om het interim-dividend vergeleken met vorig jaar met 3 eurocent te verhogen tot 11 eurocent per gewoon aandeel.
In het tweede kwartaal hebben we opnieuw vooruitgang geboekt met onze plannen op het gebied van duurzaamheid. In de VS hebben we een nieuw spaarproduct gelanceerd dat werkgevers in staat stelt hun medewerkers te laten sparen voor onvoorziene omstandigheden en hun financiële welzijn te verbeteren. Als onderdeel van onze toezegging bij te dragen aan een klimaat neutrale wereld neemt Aegon Asset Management in de VS deel aan een project ter waarde van USD 600 miljoen om appartementencomplexen aan te kopen en deze om te vormen tot energiezuinige gebouwen met lagere CO2-emissies. In het Verenigd Koninkrijk hebben we voor GBP 3 miljard aan vermogen van klanten kunnen onderbrengen in beleggingsfondsen die sturen op duurzaamheidscriteria. Dit is onderdeel van de toezegging dat onze standaardpensioenfondsen in het VK in 2050 CO2-neutraal zullen zijn.
Gegeven het actieve beheer van onze balanspositie en de vooruitgang die we boeken met ons transformatieproces, voelen we ons comfortabel om onze verwachtingen voor de totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot 2023 verhogen van EUR 1,4-1,6 miljard tot ten minste EUR 2,2 miljard. Ook verhogen we onze verwachting voor de operationele kapitaalgeneratie door onze business units van circa EUR 1,2 miljard naar circa EUR 1,4 miljard.
Terwijl de onzekerheid over de financiële markten en macro-economische vooruitzichten naar verwachting zal aanhouden, blijven wij klaarstaan voor onze klanten om hen met onze expertise en dienstverlening zo goed mogelijk te helpen door deze uitdagende economische omstandigheden heen te komen. Ik wil onze collega’s hartelijk bedanken voor hun blijvende toewijding en ik heb er vertrouwen in dat we gezamenlijk in staat zullen zijn om onze strategische en financiële toezeggingen voor 2023 waar te maken.” 

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van 2Q 2021, tenzij anders vermeld.

Media relations Investor relations
Dick Schiethart Jan Willem Weidema
+31 (0) 6 22 88 99 25
gcc@aegon.com
+31 (0) 70 344 8028
ir@aegon.com

 

 

      

Aanvullende informatie 

Presentatie
De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 uur CET.

Supplementen
Aegon ’s 2Q 2022 Financial Supplement en overige documenten zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call
9:00 uur CET
Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer
Nederland: +31 20 703 8218
Passcode: 6498775
Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.

Publicatiedatum resultaten 2022

Ex-dividend datum interim-dividend 2022 – 23 augustus 2022
Betaling interim-dividend 2022 – 21 september 2022
3Q 2022 Resultaten – 10 november 2022
IFRS 9/17 Educational Webinar – 14 december 2022

Over Aegon
Aegon is een internationale financiële dienstverlener, met veelzijdige oplossingen voor pensioenen, inkomensbescherming en vermogensbeheer. De strategische focus ligt op drie kernmarkten (Verenigde Staten, Nederland en Verenigd Koninkrijk), drie groeimarkten (Spanje & Portugal, China en Brazilië) en een wereldwijd opererende vermogensbeheerder.
Aegons doelstelling om Mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.
Aegons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. De onderneming staat genoteerd aan Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange. Meer informatie vindt u op aegon.com.

Rapportage niet volgens EU-IFRS-maatstaven
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (EU-IFRS): operationeel resultaat vóór belastingen en beïnvloedbare kosten. Deze niet-EU-IFRS maatstaven wordt berekend door Aegon ’s joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van operationeel resultaat voor belastingen maatstaf naar de best vergelijkbare EU-IFRS maatstaf zie de notes bij het persbericht (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Beïnvloedbare kosten zijn kosten die onderdeel zijn van het operationeel resultaat, exclusief uitgestelde acquisitiekosten, kosten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en kosten gerelateerd aan onze bedrijfsvoering in CEE. Aegon is van mening dat deze niet-EU-IFRS maatstaven, tezamen met de EU-IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon ’s activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’ als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon . Deze mededelingen kunnen informatie bevatten over financiële vooruitzichten, economische omstandigheden en trends en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. Ook mededelingen met betrekking tot doelstellingen, toezeggingen, inspanningen en verwachtingen op ESG gebied en andere gebeurtenissen en omstandigheden die gedeeltelijk afhankelijk zijn van gebeurtenissen in de toekomst zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico’s, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel en in negatieve zin verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico’s en onzekerheden, zoals onder meer:

 • Onverwachte vertragingen, problemen, en kosten bij de uitvoering van doelstellingen en toezeggingen op het gebied van ESG en diversiteit, en wijzigingen van wetten en regels op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, milieu, veiligheid en gezondheid;
 • wijzigingen van de algemene economische en/of politieke omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
  • Oproer, (geo-) politieke spanningen, militair optreden of andere instabiliteit in een land of regio;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon ’s vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de publieke sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de publieke sector.
 • veranderingen in de prestaties van Aegon ’s beleggingsportefeuille en dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een of meer kredietbeoordelingsbureaus en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen en op Aegon ’s liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van Aegon ’s verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geboekte premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon ’s verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, zoals bijvoorbeeld overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen, die resulteren in significante verliezen en die Aegon ’s bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon ’s verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • Aegon ’s verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico’s heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon ’s bedrijfsvoering die sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kunnen operationele risico’s zoals onderbreking of uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen, data lekken, cyber aanvallen, menselijke fouten, het gebrek aan bescherming van persoonlijke gegevens, wijzigingen in operationele procedures of inadequaat toezicht onder meer met betrekking tot derde partijen met wie Aegon zaken doet invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon ’s cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • Aegon ’s onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het cashoverschot, de omvang van het vreemd vermogen en de vrije kasstromen te managen.
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon ’s werkwijze te veranderen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon ’s producten beïnvloeden;
 • gevolgen van het daadwerkelijk of eventueel (gedeeltelijk) opbreken van de eurozone, gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van het vertrek van andere lidstaten uit de Europese Unie;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon ’s activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, belastingpositie van Aegon ’s bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon , met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G- SII ); en
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon ’s gerapporteerde resultaten, eigen vermogen en de wettelijke kapitaalsvereisten.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik (596/2014). Nadere details over mogelijke risico’s en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 

Bijlage