ABO-Group Environment Halfjaarcijfers 2022

Gent, 16 september 2022 – 18.30 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

 Hoogtepunten eerste halfjaar 2022

  • ABO-GROUP realiseert een omzetgroei van 16% tot 36,8 miljoen euro
  • EBITDA stijgt met 39% van 3,9 tot 5,4 miljoen euro, resulterend in een marge van 15% dankzij de verdere integratie van de acquisities uit 2021
  • Nettoschuld stijgt naar 14,2 miljoen euro, ingevolge de acquisities en blijvende investeringen
  • Vlotte integratie van de Nederlandse acquisities uit de eerste jaarhelft

 Vooruitzichten

  • Verdere toename in PFAS-onderzoek en begeleiding bij milieuregulering
  • Toenemende vraag naar studie over  klimaatverandering, circulaire economie en geotechniek
  • Blijvende focus op M&A om de organische groei bijkomend te ondersteunen

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment: “In de eerste jaarhelft slaagde ABO-GROUP erin de in 2021 overgenomen Franse bedrijven, allen actief in de markt van mijnen en steengroeven, naar positieve resultaten te brengen. Ondanks deze moeilijk “crisis-tijden” wist ABO-GROUP bovendien de energieprijsstijgingen en algemene indexering van de kosten te absorberen via gedeeltelijke doorrekening en efficiëntieverhoging. Tenslotte blijft de vraag naar PFAS-onderzoek in België toenemen, en met de opgebouwde ervaring en experten zet ABO-GROUP nu ook stappen op dit vlak in de Franse markt.

Naar de toekomst toe verwachten we verder te investeren in geotechnische apparatuur om de sterke toename van geotechnisch onderzoek in onze drie thuislanden blijvend te ondersteunen en de implementatie van nieuwe technieken mogelijk te maken. Ondanks de uitdagingen op verschillende fronten, verwacht ABO-GROUP haar groeiplannen voor de komende jaren succesvol te kunnen realiseren. Dit alles dankzij de bundeling van de ervaring van al onze gemotiveerde medewerkers die zich verder ontplooien tot echte experten in onze activiteiten.”

in 000€ 1H2022 1H20212 % verandering
Omzet 36 354 31 131 16,8%
Totaal bedrijfsopbrengsten 36 758 31 752 15,8%
EBITDA1 5 418 3 905 38,8%
Afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies -3 299 -2 541 29,8%
Operationele winst 2 120 1 364 55,4%
Financieel resultaat - 346 - 291 19,0%
Winst voor belastingen 1 773 1 073 65,3%
Netto winst  1 242  359 245,9%
Totaal resultaat 1 252  494 153,3%
Winst per aandeel voor de aandeelhouders 0,12 0,05 153,3%
Netto kasstroom uit operationele activiteiten -84 1 383 -106,1%
       
in 000€ 1H2022 FY2021 % verandering
Totaal eigen vermogen 20 294 20 495 -1,0%
Netto financiële schuld 14 177 9 255 53,2%
Balanstotaal  69 776 66 225 5,4%

 1 EBITDA gedefinieerd als operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies
2 De resultaten voor 1H2021 werden aangepast voor de boekhoudkundige verwerking van de bedrijfscombinaties GEO+ Environment, Geosonic en Asper, zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van FY2021

Hoogtepunten 2022

Sterke groei van 16% in de bedrijfsopbrengsten
In de eerste zes maanden van 2022 bedragen de totale bedrijfsopbrengsten van ABO-GROUP 36,8 miljoen euro, een groei van 16% ten opzichte van het resultaat in de eerste jaarhelft van 2021. De bijdrage van de overnames van de in 2022 overgenomen handelsfondsen van Geo-Supporting en Colsen, en het niet eerder geconsolideerde deel van de in 2021 overgenomen Asper en Geosonic, vertegenwoordigen 4% omzetgroei, waarmee de organische groei van de bestaande activiteiten nu uitkomt op 12%.

 Op het vlak van de activiteiten, kent Geotechniek een sterke groei van 19% tot 20,9 miljoen euro (17,6 miljoen euro in 1H 2021), mede dankzij bovenvermelde acquisities van Geo-Supporting en de extra maand van Geosonic. Zonder deze bijdrage zou de omzet groeien met 14%. De omzet van de afdeling Milieu neemt toe met 12%, waarvan 9% organisch, naar 15,9 miljoen euro (ten opzichte van 14,2 miljoen euro in 1H 2021). Hierdoor stijgt het aandeel van de geotechnische activiteiten verder door van 55% naar 57%.

De bijdrage van de Franse activiteiten stijgt met 16%, waarvan 13% organisch, naar 19,1 miljoen euro. De integratie van Geosonic en GEO+ Environment blijkt daarbij een sterke drijver van de groei te zijn, zowel individueel als door de positieve impact op de activiteiten van de andere entiteiten in Frankrijk.

In België tekenen zowel de geotechnische activiteiten – gedreven door grote infrastructuurprojecten rond Antwerpen en Brussel – als de milieudivisies – dankzij de uitvoering van grote raamcontracten in het kader van de PFAS-problematiek - sterke groeicijfers op, goed voor een organische omzetgroei van 13%. Samen met de 4% groei via de bijdrage van de asbestspecialist Asper, die in juli vorig jaar de groep vervoegde, resulteert dit in een totale groei van 17% voor de Belgische activiteiten naar een totale omzet van 11,2 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022 (versus 9,6 miljoen euro in de eerste jaarhelft vorig jaar).

In Nederland stond het milieukundig veldwerk dan weer onder druk in de eerste jaarhelft. Dit wordt echter opgevangen door sterke prestaties in de adviespoot en het geotechnisch onderzoek. Gesteund door de acquisities van Colsen en Geo-Supporting, brengt dit de omzet op 6,4 miljoen euro, een stijging van 12% ten opzichte van 2021, waarvan 7% organisch.

EBITDA stijgt met 39% naar 5,4 miljoen euro, resulterend in een marge van 15%

De EBITDA voor de eerste zes maanden van 2022 komt uit op 5,4 miljoen euro, een toename van 1,5 miljoen euro ten opzicht van een jaar eerder. De integratie van de acquisities uit 2021 is grotendeels verwerkt, waardoor deze nu een positieve bijdrage leveren aan de rendabiliteit van de groep. Bovendien slaagt de groep er voorlopig in om de sterk gestegen kosten van onderaanneming, brandstof en personeel te compenseren met prijsstijgingen waar de contracten het toelaten en het verhogen van de efficiëntie binnen de organisatie.

De afschrijvingen en provisies nemen toe van 2,5 naar 3,3 miljoen euro. ABO-GROUP blijft investeren in de vernieuwing en uitbreiding van haar machinepark om adequaat aan de noden van haar klanten te kunnen beantwoorden. Daarnaast werd er ook een specifieke voorziening opgenomen ten belope van 0,5 miljoen euro met betrekking tot de uitspraak in een juridisch geschil gerelateerd aan de ondertussen verkochte internationale activiteiten van ABO Logistics.

Het financieel resultaat stijgt licht, in lijn met het toegenomen niveau van schulden. In navolging van de toegenomen rendabiliteit stijgt de nettowinst sterk van 0,4 miljoen euro naar naar 1,2 miljoen euro (0,12 euro per aandeel).

Omzetgroei leidt tot toename in werkkapitaal en nettoschuld van 1,3x EBITDA

De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt -0,1 miljoen euro (versus 1,4 miljoen euro in de eerste helft van 2021). In de eerste zes maanden nam de werkkapitaalbehoefte namelijk zeer sterk toe door een combinatie van de jaarlijkse seizoensgebonden toename in handelsvorderingen en werken in uitvoering met de opstart van een aantal grote projecten bij verschillende entiteiten. Deze substantiële groei van 7,8 miljoen euro (versus 4,8 miljoen euro in de eerste helft van 2021) werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de handelsschulden en overige kortlopende passiva met 2,8 miljoen euro (1,9 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2021), waardoor het werkkapitaal met 5 miljoen euro toeneemt per einde juni.

Gezien de recente acquisities en de inkoop van een deel van het uitstaande minderheidsbelang bij Geosonda Nederland, alsook de investeringen in werkkapitaal en vaste activa, stijgt de netto financiële schuld van 9,3 miljoen euro eind 2021 naar 14,2 miljoen euro. De geannualiseerde schuldgraad van 1,3x ten opzichte van de EBITDA (1,1x eind 2021) blijft zeer gezond en biedt de groep de ruimte om verder te investeren in activa en/of acquisities.

Het balanstotaal groeit verder van 66,1 naar 69,8 miljoen euro. Aan actiefzijde reflecteert dit voornamelijk de recente acquisities, evenals voornoemde groei in het werkkapitaal, terwijl op het passief de korte en lange-termijnschulden toenemen. Het totaal eigen vermogen bedraagt 20,3 miljoen euro, een status quo versus de situatie per eind 2021, daar het gerealiseerde resultaat over het eerste gedeelte van 2022 gecompenseerd wordt door de aankoop van het minderheidsbelang in Geosonda, alsook de boekhoudkundige verwerking van de contractuele afspraken (met name put- en call-opties), die op dat moment werden aangegaan met betrekking tot het resterende belang. De eigen vermogensratio klopt af op 29,1% (versus 30,9% eind vorig jaar).

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn hieronder aansluitend opgenomen.

Vooruitzichten

Behoud van de groepsambities ondanks uitdagende geopolitieke en economische situatie

De eerste jaarhelft wordt gekenmerkt door een sterk resultaat en de orderboeken voor de komende periode zijn goedgevuld, waarbij sommige entiteiten opdrachten dienen te weigeren. Hoewel de groep er vooralsnog in slaagde om een deel van de kostenstijgingen ten gevolge van de geopolitieke situatie en volatiele markten door te rekenen en in te zetten op interne efficiëntie om de hoge inflatie tegen te gaan, blijft de algemene economische situatie waarin de groep opereert, fragiel. De verschillende entiteiten werken hard om gepaste oplossingen te bieden voor deze uitdagingen, zowel intern als voor hun klanten.

Op basis van de huidige resultaten en de verwachtingen voor de komende periode, bevestigen het bestuur en de operationele directies het vertrouwen in haar plan om uiterlijk eind 2025 de omzetkaap van 100 miljoen euro te behalen. ABO-GROUP verwacht dat haar beproefde concept om sterke organische groei te combineren met gerichte acquisities haar in staat zal stellen het nagestreefde technisch marktleiderschap in haar activiteiten waar te maken. Zoals steeds, is de groep actief opzoek naar de juiste acquisitie-targets om de uitvoering van haar plan te ondersteunen.

Financiële kalender

30/03/2023 : Jaarcijfers 2022
31/05/2023 : Algemene Vergadering

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2022, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-GROUP

ABO-GROUP is een gespecialiseerd, beursgenoteerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-GROUP aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-GROUP garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website (www.abo-group.eu).

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer                                                                                                                                        
CEO ABO-GROUP Environment NV                                                                
frank.depalmenaer@abo-group.eu                                                              
T +32 496 59 88 88 

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu

Bijlage