Succesvolle openbare aanbieding met voorkeurrechten door VGP – bestaande aandeelhouders en nieuwe aandeelhouders hebben de openbare aanbieding met voorkeurrecht volledig onderschreven na een succesvolle private plaatsing van de scrips

PERSBERICHT

GEREGULEERDE INFORMATIE– VOORWETENSCHAP
25 november 2022, 13:30 CET, Antwerpen, België


Vandaag heeft VGP NV (de “Vennootschap” of “ VGP ”) de private plaatsing van de scrips gelanceerd en afgesloten. Na de succesvolle private plaatsing van deze scrips en de openbare aanbieding van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders en houders van een extralegaal voorkeurrecht, werd 100% van de nieuwe aandelen die aangeboden werden in de aanbieding met voorkeurrechten onderschreven (waarvan 94,43% in de openbare aanbieding en 5,57% in de private plaatsing).

Door de voltooiing van de private plaatsing van de scrips, werd bijkomend 5,57% van de nieuwe aandelen -aangeboden door VGP- onderschreven als onderdeel van haar aanbieding met voorkeurrechten voor een (maximum) bedrag van €302,933,451 aan €73.90 per aandeel. Zo werd 100% van de aanbieding met voorkeurrechten onderschreven.

Op basis van de resultaten van de private plaatsing van de scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van kosten) waarop de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten recht hebben, €4.57 per coupon n° 11. Dit bedrag zal beschikbaar zijn en zal worden uitbetaald vanaf 30 november 2022.

De betaling van de inschrijvingen met gedematerialiseerde voorkeurrechten, de totstandkoming van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussel zal naar verwachting plaatsvinden op 29 november 2022. Na deze transactie zal het totaal aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap stijgen van 21,833,050 tot 27,291,312. De nieuwe aandelen zullen normaal verhandelbaar zijn op Euronext Brussel vanaf dezelfde datum.

De handel in VGP aandelen zal worden hervat na de publicatie van dit persbericht.

Op 15 november 2022 werd een prospectus goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de aangeboden effecten.

Jan Van Geet, CEO van VGP : “Ik ben dankbaar voor de steun en voor het vertrouwen dat onze institutionele en particuliere investeerders hebben getoond door de sterke deelname aan de openbare aanbieding met voorkeurrechten. Met deelname van bijna alle aandeelhouders was de opname in de openbare aanbieding met 94,4% de hoogste opname in een Belgische openbaar aanbod met voorkeurrechten sinds 2015. Dit werd vandaag gevolgd door een private plaatsing van de scrips, die werd voltooid met 0% korting ten opzichte van de slotkoers van gisteren en meermaals overtekend is geweest.”


Over VGP
VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP hanteert een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met capaciteiten en langdurige expertise in de hele waardeketen. VGP is opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in de Tsjechische Republiek en heeft vandaag een personeelsbestand van circa 380 FTE’s en is actief, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures, in 19 Europese landen. Per juni 2022 bedroeg de bruto-inventariswaarde van VGP EUR 6,53 miljard, inclusief 100% van de joint ventures. VGP is genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: http://www.vgpparks.eu


Contactgegevens voor investeerders en media vragen
Martijn Vlutters                                                Tel: +32 (0)3 289 1433
(VP – Business Development & Investor Relations)


BELANGRIJKE INFORMATIE

DIT DOCUMENT WORDT UITSLUITEND TER INFORMATIE AAN U VERSTREKT EN MAG NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK GEREPRODUCEERD OF HERVERSPREID WORDEN AAN ENIGE ANDERE PERSOON.

DIT DOCUMENT IS GEEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF EEN VERZOEK TOT EEN AANBIEDING TOT KOPEN VAN DE GEWONE AANDELEN, OF RECHTEN DAARVAN, VAN VGP NV (DE "VENNOOTSCHAP", EN DERGELIJKE GEWONE AANDELEN EN RECHTEN SAMEN, DE "EFFECTEN"). ELK AANBOD OM EFFECTEN TE VERKRIJGEN WORDT GEDAAN EN ELKE INVESTEERDER DIENT ZIJN INVESTERINGSBESLISSING UITSLUITEND TE MAKEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE IN HET PROSPECTUS DAT ALGEMEEN BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT IN VERBAND MET DE VOORGESTELDE AANBIEDING. INDIEN ALGEMEEN BESCHIKBAAR GEMAAKT, KUNNEN KOPIEËN VAN HET PROSPECTUS GRATIS WORDEN VERKREGEN OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP. DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN DE PROSPECTUSVERORDENING MET BETREKKING TOT DE AANBIEDING.

DIT DOCUMENT VORMT GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN EEN AANBIEDING OF VERZOEK TOT AANKOOP VAN OF INSCHRIJVING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN. DE EFFECTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN, ZIJN NIET EN ZULLEN NIET GEREGISTREERD WORDEN ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT"), EN DE EFFECTEN MOGEN NIET WORDEN AANGEBODEN OF VERKOCHT IN DE VERENIGDE STATEN (ALS GEDEFINIEERD IN VERORDENINGEN ONDER DE U.S. SECURITIES ACT) IN AFWEZIGHEID VAN REGISTRATIE OF EEN VRIJSTELLING VAN REGISTRATIE OF IN EEN TRANSACTIE DIE NIET ONDERWORPEN IS AAN DE REGISTRATIEVEREISTEN ONDER DE SECURITIES ACT. HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN HEBBEN GEEN ENKEL GEDEELTE VAN DE AANBIEDING VAN DE BETROKKEN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN GEREGISTREERD EN HEBBEN NIET DE INTENTIE OM EEN OPENBARE AANBIEDING VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE STATEN UIT TE VOEREN.

ELKE AANBIEDING VAN EFFECTEN WAAROP DEZE AANKONDIGING BETREKKING HEEFT, IS ENKEL GERICHT AAN PERSONEN IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE ("EER"), ANDERE DAN BELGIË, DIE "GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS" ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2(E) VAN VERORDENING 2017/1129 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 14 JUNI 2017 BETREFFENDE HET PROSPECTUS DAT MOET WORDEN GEPUBLICEERD WANNEER EFFECTEN AAN HET PUBLIEK WORDEN AANGEBODEN OF TOEGELATEN TOT DE HANDEL OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT, EN TOT INTREKKING VAN RICHTLIJN 2003/71/EG (DE " PROSPECTUSVERORDENING") ("GEKWALIFICEERDE BELEGGERS"), OF DERGELIJKE ANDERE BELEGGERS DIE GEEN AANBIEDING AAN HET PUBLIEK VORMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 3.1 VAN DE PROSPECTUSVERORDENING.

GEEN AANKONDIGING OF INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE AANBIEDING, NOTERING OF EFFECTEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE EMITTENT MAG ONDER HET PUBLIEK WORDEN VERSPREID IN ANDERE RECHTSGEBIEDEN DAN BELGIË WAAR EEN VOORAFGAANDE REGISTRATIE OF GOEDKEURING VEREIST IS VOOR DAT DOEL. ER ZIJN EN ZULLEN GEEN STAPPEN WORDEN GENOMEN VOOR HET AANBIEDEN OF NOTEREN VAN EFFECTEN VAN DE EMITTENT IN ENIG RECHTSGEBIED BUITEN BELGIË WAAR DERGELIJKE STAPPEN VEREIST ZOUDEN ZIJN. DE UITGIFTE, UITOEFENING OF VERKOOP VAN EFFECTEN EN DE INSCHRIJVING OP EEN AANKOOP VAN EFFECTEN ZIJN ONDERHEVIG AAN BIJZONDERE WETTELIJKE OF STATUTAIRE BEPERKINGEN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN. DE EMITTENT IS NIET AANSPRAKELIJK INDIEN DEZE BEPERKINGEN NIET WORDEN NAGELEEFD DOOR ENIG PERSOON.

BOVENDIEN WORDT DIT DOCUMENT ALLEEN VERSPREID AAN EN IS ALLEEN GERICHT AAN (I) PERSONEN DIE ZICH BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK BEVINDEN, EN (II) AAN PERSONEN BINNEN HET VERENIGD KONINKRIJK DIE (A) "GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS" ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN DE PROSPECTUSVERORDENING (VERORDENING (EU) 2017/1129) ZOALS DEZE ONDERDEEL VORMT VAN DE BEHOUDEN EU-WETGEVING ZOALS GEDEFINIEERD IN DE EU (TERUGTREKKINGS)WET VAN 2018 EN (B) OFWEL (A) BELEGGINGSPROFESSIONALS DIE ONDER ARTIKEL 19, LID 5, VAN DE FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN ACT 2000 (FINANCIËLE PROMOTIE) BESLUIT 2005 ZOALS GEWIJZIGD (HET "BESLUIT"), (B) HOGE VERMOGENSBEDRIJVEN, (C) ANDERE PERSONEN AAN WIE ER RECHTMATIG MAG WORDEN MEEGEDEELD, DIE VALLEN ONDER ARTIKEL 49(2)(A) TOT(D) VAN HET BESLUIT, OF PERSONEN AAN WIE EEN UITNODIGING OF AANZET TOT INVESTERINGSACTIVITEITEN (BINNEN DE ZIN VAN SECTIE 21 VAN FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, ZOALS GEWIJZIGD ("FSMA")) ANDERZINS RECHTMATIG MAG WORDEN MEEGEDEELD OF DOEN MEDEDELEN (AL DERGELIJKE PERSONEN IN (A) T/M (D) HIERBOVEN SAMEN WORDEN VERWEZEN ALS "RELEVANTE PERSONEN"). DE AANBIEDING VAN EFFECTEN WAAROP DIT DOCUMENT BETREKKING HEEFT, ZAL ALLEEN BESCHIKBAAR ZIJN VOOR EN ELKE VERZOEK, AANBIEDING OF OVEREENKOMST TOT INSCHRIJVING, AANKOOP OF HET ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN EFFECTEN ZAL ALLEEN WORDEN AANGEGAAN MET RELEVANTE PERSONEN. IEDERE PERSOON DIE GEEN RELEVANTE PERSOON IS, MAG NIET HANDELEN OF VERTROUWEN OP DIT DOCUMENT OF DE INHOUD ERVAN.

DIT DOCUMENT IS NIET OPGESTELD IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING VAN EFFECTEN IN FRANKRIJK IN DE ZIN VAN ARTIKEL L.411-1 VAN DE FRANSE MONETAIRE EN FINANCIËLE WETGEVING (CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) EN DE ARTIKELEN 211-1 EN SEQ. VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. BIJGEVOLG IS DIT DOCUMENT EN ENIG ANDER MATERIAAL MET BETREKKING TOT DE AANBIEDING NIET VOORGELEGD EN ZAL OOK NIET WORDEN VOORGELEGD AAN DE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS TER CONTROLE OF GOEDKEURING.

GEEN AANBOD VAN EFFECTEN OF RECHTEN IS OF ZAL WORDEN GEDAAN AAN HET PUBLIEK IN ZWITSERLAND, IN DE ZIN VAN ARTIKEL 652A PARA. II VAN DE ZWITSERSE CODE VAN VERPLICHTINGEN.

DE VERSPREIDING VAN DIT DOCUMENT IN ANDERE RECHTSGEBIEDEN KAN WORDEN BEPERKT DOOR DE WET EN PERSONEN DIE DIT DOCUMENT IN HUN BEZIT KRIJGEN, DIENEN ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE NA TE LEVEN. ELKE NIET-NALEVING VAN DEZE BEPERKINGEN KAN EEN OVERTREDING VORMEN VAN DE WETTEN VAN EEN DERGELIJK ANDER RECHTSGEBIED. DOOR DIT DOCUMENT TE AANVAARDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORGAANDE BEPERKINGEN.

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS VOOR DE DOELEINDEN VAN DE PROSPECTUSVERORDENING. DIT DOCUMENT KAN NIET WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR ENIGE INVESTERINGSOVEREENKOMST OF BESLISSING. EEN INVESTERING IN DE NIEUWE AANDELEN HOUDT AANZIENLIJKE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN IN. PROSPECTIEVE INVESTEERDERS MOETEN HET ECONOMISCHE RISICO VAN EEN INVESTERING IN DE NIEUWE AANDELEN, DE VOORKEURRECHTEN OF DE SCRIPS KUNNEN DRAGEN EN MOETEN EEN GEDEELTELIJK OF TOTAAL VERLIES VAN HUN INVESTERING KUNNEN DRAGEN. ALVORENS EEN INVESTERINGSBESLISSING TE NEMEN, MOETEN DE BELEGGERS HET PROSPECTUS VOLLEDIG LEZEN (EN IN HET BIJZONDER HET DEEL OVER RISICOFACTOREN DAT BEGINT OP PAGINA 9). BELEGGERS MOETEN IN HET BIJZONDER REKENING HOUDEN MET DE BELANGRIJKSTE RISICO'S DIE IN DIT PERSBERICHT WORDEN SAMENGEVAT. DIT DOCUMENT VORMT GEEN AANBEVELING MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT KAN VERKLARINGEN BEVATTEN DIE "TOEKOMST-GERICHT" ZIJN, OF ALSDUSDANIG KUNNEN WORDEN BESCHOUWD. IN SOMMIGE GEVALLEN KUNNEN TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN WORDEN GEÏDENTIFICEERD DOOR HET GEBRUIK VAN TOEKOMSTGERICHTE TERMINOLOGIE, WAARONDER DE WOORDEN "GELOOFT", "SCHATTEN", "ANTICIPEREN", "VERWACHT", "VINDT", "KAN", "ZAL" , "PLANNEN", "DOORGAAN", "LOPEND", "POTENTIEEL", "VOORSPELLEN", "PROJECT", "DOEL", "ZOEKEN" OF "ZOUDEN" OF, IN ELK GEVAL, HUN NEGATIEVE OF ANDERE VARIATIES OF VERGELIJKBARE TERMINOLOGIE OF DOOR BESPREKING VAN STRATEGIEËN, PLANNEN, DOELSTELLINGEN.

DOELSTELLINGEN, TOEKOMSTIGE GEBEURTENISSEN OF INTENTIES. TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN BEVATTEN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE INTENTIES, OVERTUIGINGEN OF HUIDIGE VERWACHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP, , MET BETREKKING TOT, ONDER ANDERE, DE RESULTATEN VAN WERKZAAMHEDEN, VOORUITZICHTEN, GROEI, STRATEGIEËN EN DIVIDENDBELEID EN DE SECTOR WAARIN DE ONDERNEMING ACTIEF IS. DOOR HUN AARD BEVATTEN TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN BEKENDE EN ONBEKENDE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN. VAN TIJD TOT TIJD KUNNEN NIEUWE RISICO'S OPTREDEN, EN HET IS NIET MOGELIJK VOOR DE VENNOOTSCHAP OM AL DERGELIJKE RISICO'S TE VOORSPELLEN, NOCH KAN DE VENNOOTSCHAP DE IMPACT VAN ALLE DERGELIJKE RISICO'S OP HAAR ACTIVITEITEN BEOORDELEN OF DE MATE WAARIN ENIGE RISICO'S, OF COMBINATIE VAN RISICO'S EN ANDERE FACTOREN ERTOE KUNNEN LEIDEN DAT DE WERKELIJKE RESULTATEN SUBSTANTIEEL AFWIJKEN VAN DE TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN. TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN ZIJN GEEN GARANTIES VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES. GEZIEN DE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN, MAG DE LEZER NIET VERTROUWEN OP TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN ALS VOORSPELLING VAN DE WERKELIJKE RESULTATEN. ONVERMINDERD AAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING MET BETREKKING TOT OPENBAARMAKING EN DOORLOPENDE INFORMATIE, HEEFT DE VENNOTSCHAP GEEN INTENTIE OM, EN NEEMT GEEN ENKELE VERPLICHTING AAN, OM TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN BIJ TE WERKEN.

BELFIUS BANK SA/NV, BNP PARIBAS, J.P. MORGAN AG EN KBC BANK NV (DE "GLOBAL COORDINATORS") TREDEN OP VOOR DE VENNOOTSCHAP EN NIEMAND ANDERS MET BETREKKING TOT DE VOORGESTELDE AANBIEDING, EN ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN TEN AANZIEN VAN IEMAND ANDERS DAN DE VENNOOTSCHAP VOOR HET AANBIEDEN VAN DE BESCHERMINGEN DIE AAN HUN RESPECTIEVELIJKE KLANTEN WORDEN AANGEBODEN, NOCH VOOR HET GEVEN VAN ADVIES MET BETREKKING TOT DE BEOOGDE AANBIEDING.

GEEN VAN DE GLOBAL COÖRDINATORS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, ADVISEURS OF AGENTEN AANVAARDT ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR, OF GEEFT ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT (OF ENIGE INFORMATIE UIT HET DOCUMENT IS WEGGELATEN) OF ENIGE ANDERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VENNOOTSCHAP, HETZIJ SCHRIFTELIJK, MONDELING OF IN VISUELE OF ELEKTRONISCHE VORM, EN OP WELKE WIJZE DAN OOK VERZONDEN OF BESCHIKBAAR GEMAAKT, OF VOOR ENIG VERLIES, OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIT, UIT HET GEBRUIK VAN DIT DOCUMENT OF DE INHOUD DAARVAN OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND IN VERBAND DAARVAN. ELK VAN DE GLOBAL COÖRDINATORS EN ELK VAN HUN RESPECTIEVELIJKE VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN WIJST DIENOVERENKOMSTIG, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT ONRECHTMATIGE DAAD, CONTRACTUEEL OF ANDERZIJDS DIE ZIJ KUNNEN HEBBEN MET BETREKKING TOT DIT DOCUMENT OF EEN ANDER DERGELIJKE VERKLARING OF INFORMATIE. GEEN VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDT GEGEVEN DOOR EEN VAN DE GLOBAL COORDINATORS OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE VERBONDEN VENNOOSCHAPPEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, VERIFICATIE OF VOLDOENDE GEGEVENS VEMELD IN EN VAN DIT DOCUMENT, EN NIETS IN DIT DOCUMENT KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN BELOFTE OF VERTEGENWOORDIGING IN DIT OPZICHT, AL DAN NIET NAAR HET VERLEDEN OF DE TOEKOMST.

Bijlage