Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt succesvolle aandelenuitgifte met voorkeurrecht aan

PERSBERICHT: VOORKENNIS / GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
29 november 2022, 15:15 CET

Biocartis kondigt succesvolle aandelenuitgifte met voorkeurrecht aan:
Bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders
hebben volledig ingeschreven op de aandelenuitgifte met voorkeurrecht
na succesvolle private plaatsing van Scrips en Backstop Verbintenissen

Mechelen, België, 29 november 2022 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of " Biocartis "), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussel: BCART), kondigt vandaag de succesvolle afsluiting aan van de private plaatsing van scrips (de "Scrips") aan institutionele investeerders (de "Private Plaatsing van de Scrips").

Na de Private Plaatsing van de Scrips en de openbare aanbieding van maximaal 33.476.932 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs per aandeel van EUR 0,75 (de "Aangeboden Aandelen") aan bestaande aandeelhouders van de Vennootschap en houders van een extralegaal voorkeurrecht (het "Voorkeurrecht") (dergelijke aanbieding, de "Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht", en samen met de Private Plaatsing van de Scrips, de "Aanbieding"), werd ingeschreven op 75,75% van de Aangeboden Aandelen (waarvan 55,91% in de Aandelenuitgifte met Voorkeurrecht en 19,84% in de Private Plaatsing van de Scrips). De resterende 24,25% van de Aangeboden Aandelen werd onderschreven door bepaalde nieuwe beleggers krachtens de backstop undertakings beschreven in het prospectus dat is opgesteld in verband met de Aanbieding (het "Prospectus"). Bijgevolg zal op 100% van de Aanbieding worden ingeschreven en zullen alle 33.476.932 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis , merkte op: "We zijn zeer verheugd met deze volledig onderschreven aandelenuitgifte met voorkeurrecht die de sluitsteen vormt van het alomvattende herfinancieringspakket dat we op 1 september 2022 hebben aangekondigd. Samen met de nieuwe converteerbare termijnlening en de nieuwe converteerbare obligaties levert de aandelenuitgifte met voorkeurrecht EUR 66 miljoen aan bruto opbrengsten op, nodig om onze groeistrategie naar winstgevendheid voort te zetten en uit te voeren."

Op basis van de resultaten van de Private Plaatsing van de Scrips is er geen netto-opbrengst (na aftrek van de kosten) van de verkoop van Scrips. Aangezien er geen netto-opbrengst is van de Private Plaatsing van de Scrips (na aftrek van de kosten), hebben de houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend bijgevolg geen recht op enige betaling.

De betaling van de gedematerialiseerde Voorkeurrechten, de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en de notering van de Aangeboden Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zullen naar verwachting plaatsvinden op 2 december 2022. Na deze kapitaalverhoging zal het aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap toenemen van 58.584.631 tot 92.061.563. De Aangeboden Aandelen zullen naar verwachting verhandelbaar zijn op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op 2 december 2022.

De handel in aandelen van de Vennootschap zal na publicatie van dit persbericht worden hervat.

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA") heeft op 15 november 2022 de Engelstalige versie van het Prospectus goedgekeurd. De goedkeuring door de FSMA impliceert geen oordeel door de FSMA over de geschiktheid en de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips, of over de toestand van de Vennootschap, noch als een goedkeuring van de Vennootschap of van de kwaliteit van de Aangeboden Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips.

KBC Securities NV (de "Underwriter") treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner van de Aanbieding. Baker McKenzie treedt op als juridisch raadgever van de Vennootschap, en NautaDutilh als juridisch raadgever van de Underwriter.

Aanvullende informatie, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke beperkingen, is hier beschikbaar: https://investors.biocartis.com/en/offering.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail     rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_ , Meta of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis . Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Waarschuwing

Een belegging in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. Betrokken beleggers worden aangemoedigd het Prospectus te lezen dat door de Vennootschap werd gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA. Dit document is geen prospectus en beleggers mogen niet inschrijven op effecten waarnaar hierin wordt verwezen of deze kopen, behalve op basis van de informatie in het Prospectus. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico's en opbrengsten die verbonden zijn aan de beslissing om in de Effecten te beleggen. Deze aankondiging en de goedkeuring van het Prospectus mogen niet worden opgevat als een goedkeuring van de Effecten die worden aangeboden of toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. De waarde van de Effecten van de Vennootschap kan zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen over de geschiktheid van de aanbieding voor de betrokken persoon.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, die de huidige verwachtingen en projecties van de onderneming of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de onderneming weerspiegelen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen zoals de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de sector waarin de onderneming actief is. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen het resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kunnen ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Bovendien, zelfs als de werkelijke resultaten of ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, zijn deze resultaten of ontwikkelingen mogelijk niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Er worden geen verklaringen en garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of billijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bekend te maken als gevolg van wijzigingen in de verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien de wet- of regelgeving dit uitdrukkelijk vereist. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch een van haar dochterondernemingen of functionarissen of werknemers garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het daadwerkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U dient niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum van dit persbericht.

Belangrijke informatie

Deze aankondiging is geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening of de Prospectusverordening, aangezien het deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de UK European Union (Withdrawal) Act 2018 en zoals gewijzigd door The Prospectus (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 (elk zoals gewijzigd) (de "UK Prospectus Regulation").

DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT VERBODEN ZOU ZIJN KRACHTENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DEZE AANKONDIGING DIENT UITSLUITEND TER ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT GEEN DEEL UIT VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP, NOCH VAN EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBIEDING TOT VERKOOP OF AANKOOP VAN EFFECTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE AANKONDIGING EN DE AANBIEDING, INSCHRIJVING, VERKOOP EN AANKOOP VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN KAN IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN WETTELIJK BEPERKT ZIJN. PERSONEN DIE DEZE AANKONDIGING LEZEN, DIENEN ZICH OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN EN DEZE IN ACHT TE NEMEN.

Er zal geen aanbieding, verzoek, verkoop, inschrijving, aankoop of ruil van Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips (gezamenlijk de "Effecten") plaatsvinden in enig rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding, verzoek, verkoop of aankoop onwettig zou zijn vóór registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie krachtens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act") of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij deze effecten zijn geregistreerd onder de U.S. Securities Act, of een vrijstelling van de registratievereisten van de U.S. Securities Act beschikbaar is. Biocartis heeft geen enkel deel van de Aanbieding van de betreffende Effecten in de Verenigde Staten geregistreerd, en is niet van plan dit te doen, en is niet van plan een openbare aanbieding van Effecten in de Verenigde Staten te doen.

Naast het publiek in België is deze mededeling alleen gericht tot en gericht op personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (elk een "Lidstaat") en in het Verenigd Koninkrijk die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van respectievelijk artikel 2(e) van de Prospectusverordening en de Prospectusverordening van het Verenigd Koninkrijk ("gekwalificeerde beleggers"). Bovendien wordt deze mededeling in het Verenigd Koninkrijk enkel verspreid aan en is zij enkel gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (ii) professionele beleggers die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") of (iii) vermogende ondernemingen, en andere personen aan wie deze mededeling rechtmatig kan worden gedaan, die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order (al deze personen samen worden "relevante personen" genoemd). De hier bedoelde Effecten zijn alleen beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op, te kopen of anderszins te verwerven van dergelijke Effecten zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige investeringsovereenkomst of beslissing. Biocartis is niet aansprakelijk indien voornoemde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.

De datum van voltooiing van de Aanbieding kan worden beïnvloed door zaken als marktomstandigheden. Er is geen garantie dat deze voltooiing zal plaatsvinden en een potentiële belegger mag zijn financiële beslissingen in dit stadium niet baseren op de voornemens van de Vennootschap met betrekking tot deze voltooiing.

De Underwriter treedt op voor de Vennootschap en voor niemand anders met betrekking tot de voorgenomen Aanbieding, en is tegenover niemand anders dan de Vennootschap verantwoordelijk voor het bieden van de aan haar cliënten geboden bescherming, noch voor het verstrekken van advies met betrekking tot de voorgenomen Aanbieding.

De Vennootschap aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de informatie in deze aankondiging. Noch de Underwriter, noch een van haar gelieerde ondernemingen of een van hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, adviseurs of agenten aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of geeft een verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of dat er informatie is weggelaten uit de aankondiging) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap, hetzij schriftelijk, mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en hoe dan ook verzonden of beschikbaar gesteld, of voor enig verlies op welke wijze dan ook voortvloeiend uit enig gebruik van deze aankondiging of de inhoud daarvan of anderszins in verband daarmee. De Underwriter en elk van zijn gelieerde ondernemingen wijzen derhalve, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle aansprakelijkheid af, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, die zij anders zouden kunnen hebben met betrekking tot deze aankondiging of enige dergelijke verklaring of informatie. Er wordt door de Underwriter of aan haar gelieerde ondernemingen geen verklaring of garantie expliciet of impliciet gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, verificatie of toereikendheid van de informatie in deze aankondiging, en niets in deze aankondiging zal worden beschouwd als een belofte of verklaring in dit verband, al dan niet in het verleden of in de toekomst.