BinckBank ziet nettowinst over H1 14% stijgen

BinckBank zag over de eerste zes maanden van dit jaar haar nettowinst met 145 stijgen tot 39,8 miljoen euro. Hierdoor kwam de winst per aandeel op 54 cent te liggen. Het dividend over deze periode komt op 24 cent te liggen.

Gecorrigeerde nettowinst over het eerste halfjaar 2010
Over het eerste halfjaar 2010 werd een gecorrigeerde nettowinst van €39,8 miljoen behaald. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar kwam de gecorrigeerde nettowinst 14% hoger uit (FY09 H1: €34,8 miljoen).

De gecorrigeerde nettowinst van €0,54 per aandeel was 17% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (FY09 H1: €0,46). De gecorrigeerde nettowinst is het netto resultaat gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen de fi scale en commerciële afschrijving van de bij de acquisitie van
Alex verworven immateriële activa en goodwill.

In het tweede kwartaal behaalde BinckBank een gecorrigeerde nettowinst van €20,9 miljoen. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van FY10 Q1 en een stijging van 23% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gecorrigeerde nettowinst per aandeel kwam hiermee op €0,28.BinckBank keert een interimdividend uit van €0,24 per aandeel; 14% meer dan in 2009 (interimdividend 2009: €0,21). Houders van aandelen BinckBank N.V. ontvangen het dividend onder aftrek van dividendbelasting op maandag 2 augustus 2010. Vanaf dinsdag 27 juli aanstaande zullen de aandelen BinckBank N.V. ex interimdividend noteren.

Netto rentebaten
De netto rentebaten stegen met 25% ten opzichte van FY09 H1 (€19,3 miljoen) naar €24,2 miljoen (FY10 H1). Dit was voornamelijk het gevolg van een stijging van de toevertrouwde middelen met 29% van €1,9 miljard naar €2,5 miljard in het eerste halfjaar 2010 en een toename van het effectenkrediet met 37% naar €408 miljoen (FY09 H1: €298 miljoen). De bruto rentebaten daalden, ondanks een stijging van de
toevertrouwde middelen en het effectenkrediet, met 3% als gevolg van sterk teruglopende rendementen op de beleggingsportefeuille.

De rentevergoeding op de Alex spaarrekeningen (eind FY10 H1: 1,7% vs eind FY09 H1: 3,0%) werd echter ook aangepast aan de sterk gedaalde marktrentes, waardoor de rentelasten tevens afnamen. Per saldo leidden de gedaalde rendementen en de daaraan aangepaste rentevergoedingen tezamen met de groei van de toevertrouwde middelen en de toename van de effectenkredieten tot een stijging van de netto rentebaten.

In FY10 Q2 daalden de netto rentebaten met 2% van €12,2 miljoen naar €12,0 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2010. Het effectenkrediet daalde met 3%. De toevertrouwde middelen stegen daarentegen met 10% van €2,3 miljard FY10 Q1 naar €2,5 miljard FY10 Q2. Dit resulteerde in een stijging van de omvang de beleggingsportefeuille.

Lagere rentes pakken negatief uit
Het positieve effect van deze stijging op de rentebaten werd echter teniet gedaan, doordat het rendement op de beleggingsportefeuille als gevolg van lagere marktrentes weer verder terugliep. BinckBank paste ter compensatie de rentevergoeding op de Alex spaarrekeningen op 1 april aan van 2,0% naar 1,7% en op 1 juli naar 1,5%. Dit kon echter niet voorkomen dat de netto rentebaten per saldo daalden met 2% in het tweede kwartaal.