Aandeel D'Ieteren wordt in 10 gesplitst

Published: 11:48 CET 20-12-2010 /Thomson Reuters /Source: s.a. D'Ieteren n.v. /XBRU: DIE /ISIN: BE0003669802

SPLITSING VAN HET AANDEEL D'IETEREN IN TIEN

Gereglementeerde nformatie

Maandag 20 december - Voor onmiddellijke publicatie

De Buitengewone Algemene Vergadering van maandag 20 december 2010 heeft het voorstel van de Raad van Bestuur van D'Ieteren goedgekeurd om de gewone aandelen, winstbewijzen en VVPR-strips te splitsen in tien, en dit door omruiling, alsook om de maatschappelijke aandelen aan toonder te dematerialiseren. Daarnaast heeft ze ook de wijziging van de statuten goedgekeurd die vereist is voor deze transacties.

Modaliteiten van de omruiling

De omruiling van de bestaande effecten tegen nieuwe zal plaatsvinden vanaf maandag 27 december 2010 in de hierna beschreven verhoudingen:

• één bestaand gewoon aandeel D'Ieteren , met coupons nr. 20 en volgende aangehecht, zal recht geven op tien nieuwe gewone aandelen (ISIN-code BE0974259880), met coupons nr. 1 en volgende aangehecht.

• één bestaande VVPR-strip D'Ieteren zal recht geven op tien nieuwe VVPR-strips (ISIN-code BE0005642161).

• één bestaand winstbewijs D'Ieteren zal recht geven op tien nieuwe winstbewijzen.

De effecten op naam die ingeschreven zijn in het register alsook de gedematerialiseerde effecten die ingeschreven zijn op een effectenrekening, zullen automatisch omgeruild worden. Bovendien moeten de effecten aan toonder vanaf 27 december 2010 en vóór de uitoefening van enig recht dat ermee verband houdt (meer bepaald de omruiling), door hun houder voorgelegd worden hetzij aan de financiële instelling van zijn keuze om er te worden ingeschreven op een effectenrekening, hetzij aan de emittent om er ingeschreven te worden in het register op naam, afhankelijk van de keuze van de aandeelhouder.

Na afloop van de transactie zal het aantal door de vennootschap uitgegeven effecten vermenigvuldigd zijn met tien, zoals hierna aangegeven:

Vóór 27/12/2010

Vanaf 27/12/2010

Aantal gewone aandelen

5.530.262

55.302.620

Aantal VVPR-strips

1.155.241

11.552.410

Aantal winstbewijzen

500.000

5.000.000

Vorm van de nieuwe effecten

De nieuwe aandelen en nieuwe VVPR-strips D'Ieteren zullen een gedematerialiseerde vorm hebben of op naam zijn en zullen vanaf 27 december 2010 de enige effecten die verhandelbaar zijn. Vanaf die datum zullen de bestaande effecten aan toonder bijgevolg niet meer verhandeld kunnen worden en zullen de rechten ervan (dividend- en stemrecht) opgeschort worden tot ze omgeruild worden.

Gevolgen voor de aandeelhouder

Aangezien de waarde van het effect D'Ieteren vanaf 27 december 2010 gesplitst wordt in tien maar het aantal effecten vermenigvuldigd wordt met tien, zal deze transactie niet resulteren in een verwatering van de bestaande aandeelhouders en zal ze geen enkele impact hebben op de totale waarde van hun deelneming.

Einde van het persbericht