Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis Creëert Nieuw Inschrijvingsrechtenplan en Vernietigt Uitstaande Pool onder Bestaande Inschrijvingsrechtenplannen

PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

24 februari 2023, 07:00 CET

Biocartis Creëert Nieuw Inschrijvingsrechtenplan en Vernietigt Uitstaande Pool onder Bestaande Inschrijvingsrechtenplannen

Mechelen, België, 24 februari 2023 Biocartis Group NV (de "Vennootschap" of " Biocartis "), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat zijn raad van bestuur, binnen het kader van het toegestaan kapitaal, 8,3 miljoen inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan, genaamd het ‘Inschrijvingsrechtenplan 2023, om de Vennootschap in staat te stellen de inschrijvingsrechten aan te bieden aan huidige en toekomstige personeelsleden en leden van het uitvoerend management van de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen.

Het doel van het Inschrijvingsrechtenplan 2023 bestaat erin om een plan voor inschrijvingsrechten op aandelen van de Vennootschap te creëren die de Vennootschap zal toelaten om personeelsleden en leden van het uitvoerend management aan te trekken, aan te moedigen, te motiveren en te behouden, en om hun belangen te aligneren met de belangen van de Vennootschap en haar aandeelhouders door hen de mogelijkheid te bieden om in de mogelijke groei van de waarde van de Vennootschap te delen. Op hetzelfde ogenblik zal de Vennootschap 435.270 inschrijvingsrechten vernietigen die nog niet zijn aangeboden aan, en aanvaard door, de begunstigden onder de bestaande inschrijvingsrechtenplannen van de Vennootschap.

De inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2023 hebben een termijn van tien jaar (tenzij contractueel beperkt in het aanbod aan een begunstigde), zijn over het algemeen niet overdraagbaar en kunnen in principe niet uitgeoefend worden vóór de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het aanbod van inschrijvingsrechten werd gedaan aan een begunstigde. De inschrijvingsrechten van de leden van het uitvoerend management zullen definitief verworven zijn op de derde verjaardag van de datum van het aanbod, daar waar de inschrijvingsrechten van de personeelsleden in principe gradueel definitief verworven zullen worden over een periode van ongeveer vier jaar, tenzij andersluidend beslissing. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om in te schrijven op één nieuw gewoon Biocartis aandeel. Ingeval de inschrijvingsrechten uitgeoefend worden, zal Biocartis de toelating tot verhandeling op Euronext Brussels aanvragen van de nieuwe aandelen die hieruit voortvloeien. De inschrijvingsrechten zelf zullen niet genoteerd worden op enige effectenbeurs.

De verslagen opgesteld door de raad van bestuur en de commissaris van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 7:198 juncto de artikelen 7:180 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) in het kader van de creatie van het Inschrijvingsrechtenplan 2023 kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap.

--- EINDE ---


Meer informatie:
e-mail        ir@biocartis.com

@Biocartis_

www.linkedin.com/Biocartis


Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter @Biocartis_, Meta of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis . Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht, die de huidige verwachtingen en projecties van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap weerspiegelen met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen zoals de bedrijfsresultaten, financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de sector waarin de Vennootschap actief is. Toekomstgerichte verklaringen houden naar hun aard een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen het resultaat en de financiële gevolgen van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen negatief beïnvloeden. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kunnen ertoe leiden dat de feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk afwijken van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht over trends of activiteiten in het verleden zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Bovendien, zelfs als de werkelijke resultaten of ontwikkelingen in overeenstemming zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, zijn deze resultaten of ontwikkelingen mogelijk niet indicatief voor resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Er worden geen verklaringen en waarborgen gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of billijkheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg wijst de Vennootschap uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bekend te maken als gevolg van wijzigingen in de verwachtingen of wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien de wet- of regelgeving dit uitdrukkelijk vereist. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch een van haar dochterondernemingen of functionarissen of werknemers van dergelijke personen garanderen dat de veronderstellingen die aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige juistheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het daadwerkelijk plaatsvinden van de voorspelde ontwikkelingen. U dient niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend gelden op de datum van dit persbericht.