Solvay publiceert uitgebreide documenten over de twee toekomstige bedrijven

Solvay publiceert uitgebreide documenten over de twee toekomstige bedrijven 


Brussel, België - 30 juni 2023 (8u00 CEST) - Vandaag heeft Solvay twee uitgebreide documenten gepubliceerd die bijkomende informatie geven, met inbegrip van historische financiële gegevens, in verband met het plan van de onderneming om Solvay op te splitsen in twee onafhankelijke bedrijven.

Specialty Holdco Belgium ("SpecialtyCo", dat "Syensqo" zal heten vóór de afronding van de partiële splitsing van Solvay NV - SOLB), publiceerde zijn registratiedocument dat op 29 juni 2023 werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA").

Solvay NV publiceerde ook een informatiedocument over de overblijvende EssentialCo (die de naam Solvay zal behouden). Beide documenten zijn beschikbaar op Solvay 's website via de respectievelijke links hieronder.


"Deze publicaties zijn opnieuw een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van ons plan om ons op te splitsen in twee sterke, zelfstandige bedrijven die elk goed gepositioneerd zijn om hun eigen strategische focus en prioriteiten na te streven. Het project blijft op schema om de scheiding in december af te ronden", aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay .

Disclaimer

De geplande afsplitsing van Solvay is onderhevig aan algemene marktvoorwaarden en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de definitieve goedkeuring door de Raad van Bestuur van Solvay NV (de "Vennootschap"), de toestemming van bepaalde financiers en de goedkeuring van de aandeelhouders op een buitengewone algemene vergadering, en zal naar verwachting voltooid zijn in december 2023. Er is echter geen zekerheid over de uiteindelijke timing van de scheiding of dat de scheiding daadwerkelijk zal worden voltooid. De Vennootschap zal de markt op de hoogte houden indien en wanneer nodig.

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op enige effecten van de Vennootschap of Specialty Holdco Belgium SRL ("SpecialtyCo"), enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met de toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

Dit persbericht is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de "Prospectusverordening"), en de toewijzing van aandelen van SpecialtyCo aan de aandeelhouders van de Vennootschap als onderdeel van de voorgenomen gedeeltelijke splitsing van de Vennootschap zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen "aanbod van effecten aan het publiek" vormen in de zin van de Prospectusverordening. SpecialtyCo heeft een registratiedocument opgesteld dat een onderdeel zal worden van het prospectus van SpecialtyCo met het oog op de toelating tot de handel van de aandelen van SpecialtyCo op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs in verband met de voorgenomen partiële splitsing van de Vennootschap. Het registratiedocument is gratis beschikbaar voor beleggers op de website van Solvay (www.solvay.com), de website van SpecialtyCo (www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders/syensqo) en op de maatschappelijke zetel van SpecialtyCo, Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, België. De goedkeuring van het registratiedocument door de FSMA mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de aandelen van SpecialtyCo om te worden toegelaten tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten.

De verspreiding van dit persbericht kan wettelijk beperkt zijn in bepaalde rechtsgebieden en personen in wiens bezit enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen komt, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order") of (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit persbericht rechtmatig mag worden gecommuniceerd of laten communiceren, (al deze personen samen worden aangeduid als "relevante personen"). Dit persbericht is alleen gericht op relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen er niet naar handelen of op vertrouwen.