Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 24 augustus 2023

Op 5 oktober 2023 houdt Van Lanschot Kempen een buitengewone algemene vergadering (BAVA) in verband met een voorstel voor een kapitaalteruggave van € 2,00 per geplaatst gewoon aandeel A. Dit voorstel is aangekondigd bij de publicatie van de halfjaarcijfers op 24 augustus 2023. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met deze kapitaalteruggave.

Als de aandeelhouders tot de kapitaalteruggave besluiten, zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2023. Deze wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET1-ratio blijft ook na de kapitaalteruggave ruim boven onze doelstelling van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames.

Deze doelstelling is gedeeld in mei 2022. Toen is ook het voornemen gedeeld om het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% terug te geven aan aandeelhouders. Op het moment van deze aankondiging bedroeg het extra kapitaal € 145 miljoen, waarvan in 2022 € 61 miljoen is teruggegeven. Met de nu voorgestelde teruggave geven we nog € 86 miljoen terug.

Het voorstel tot kapitaalteruggave en de voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met de kapitaalteruggave zullen ter stemming worden voorgelegd tijdens de BAVA die wordt gehouden op 5 oktober 2023 om 15.00 uur in ‘s-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht, de agenda met toelichting en de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen op de website van Van Lanschot Kempen .

Media Relations        T +31 20 354 45 85        mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations        T +31 20 354 45 90        investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen , genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud over uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

De halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de IAS 34 (Tussentijdse Financiële Verslaggeving), zoals vastgesteld door de Europese Unie. In de weergave van de halfjaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening 2022 van Van Lanschot Kempen . Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.

Bijlage