Agfa-Gevaert over AgfaPhoto

Mortsel (België), 19 oktober 2007 In de Duitse en internationale pers zijn artikels verschenen over zogezegde claims en rechtszaken vanwege de curator van AgfaPhoto GmbH. Agfa-Gevaert heeft geen formele claims ontvangen van de curator en is momenteel evenmin verwikkeld in rechtszaken met de curator van AgfaPhoto GmbH. Agfa-Gevaert beschikt over afdoende argumenten m.b.t. de zogezegde claims waarover bericht werd en het zal zich krachtdadig verdedigen indien dergelijke claims ingediend zouden worden. Volgens bepaalde berichten in de pers, zou de curator van AgfaPhoto GmbH een bedrag van 60 miljoen euro eisen van Agfa-Gevaert in verband met een kapitaalverhoging van AgfaPhoto GmbH in de context van de verkoop van Agfa-Gevaert's Consumer Imaging business in 2004. Agfa-Gevaert heeft geen formele claim ontvangen en is er niet van op de hoogte dat een dergelijke claim zou zijn ingediend. Agfa-Gevaert is er van overtuigd dat de zogezegde claim geen verdedigbare grond heeft. De kapitaalverhoging werd in detail onderzocht door onafhankelijke revisoren en de modaliteiten van de kapitaalverhoging werden geïnspecteerd en aanvaard door de bevoegde rechtbank. Agfa-Gevaert zal zich krachtdadig verdedigen tegen elke claim die de correctheid van de kapitaalverhoging in vraag stelt. In dezelfde geest werd bericht dat Agfa-Gevaert verwikkeld zou zijn in arbitrageprocedures voor de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce - ICC) met de curator van AgfaPhoto GmbH over een betaling van 46 miljoen euro die het verschuldigd zou zijn. Er zijn momenteel geen procedures van die aard hangende en Agfa-Gevaert is er niet van op de hoogte dat de curator een eis zou ingediend hebben bij de ICC. Onmiddellijk na de faillissementsaanvraag van AgfaPhoto GmbH in mei 2005 ging Agfa-Gevaert akkoord om bepaalde distributietaken uit te voeren om de voorlopige curator en het nieuwe management te steunen met de bedoeling de activiteiten en de tewerkstelling bij AgfaPhoto GmbH te beschermen. Met dat doel werd een overeenkomst gesloten met de voorlopige curator van AgfaPhoto GmbH, Dr. Ringstmeier, en met het nieuwe management van AgfaPhoto GmbH. Volgens die overeenkomst moet Agfa-Gevaert de door AgfaPhoto GmbH geleverde goederen enkel en alleen betalen indien de eindklant de facturen betaald heeft. Voorts werd overeengekomen dat Agfa-Gevaert zelf niet blootgesteld zou worden aan commerciële of financiële risico's in verband met de distributie van AgfaPhoto's consumer imaging-producten. De regeling van de betalingen in het kader van deze overeenkomst met de curator is een lopende zaak. Agfa-Gevaert betreurt dat het verplicht wordt om zich in de pers uit te spreken over een lopende commerciële regeling. Voor meer informatie: Agfa-Gevaert Katia Waegemans Director Corporate Communication tel. ++32 (0)3/444.7124 fax. ++32 (0)3/444.4485 e-mail: katia.waegemans@agfa.com Johan Jacobs Corporate Press Relations Manager tel. ++32 (0)3/444.8015 fax. ++32 (0)3/444.7485 e-mail: johan.jacobs@agfa.com