Nettowinst TenCate tot en met derde kwartaal stijgt 13% tot ¤ 30,5 mln

Nettowinst TenCate tot en met derde kwartaal stijgt 13% tot ¤ 30,5 mln. -Verwachte winstgroei 2007 ongewijzigd: ten minste 25% voor resultaat op desinvesteringen * Concernomzet tot en met september ¤ 660 miljoen (+10%) * Bedrijfsresultaat (EBIT) ¤ 48,3 miljoen (+20%) * Stijging nettowinst 13% tot ¤ 30,5 miljoen, gecorrigeerd voor resultaat op desinvesteringen * Stijging nettowinst gecorrigeerd voor amortisatie (cash earnings) 21% * Sterke groei omzet Defender(TM) M in de VS (Amerikaans leger) * Omzet antiballistiek blijft tot en met derde kwartaal achter; hogere uitleveringen vierde kwartaal zijn zeker gesteld * Leveringen aan Airbus (CETEX®) komen in vierde kwartaal weer op gang * Aanhoudende terughoudendheid in Amerikaanse markt voor geosynthetics * Capaciteitsuitbreiding kunstgras heeft geleid tot tijdelijk hogere productie- en kwaliteitskosten (Nederland) Ontwikkelingen in derde kwartaal 2007 De omzet in het derde kwartaal nam toe met ruim 15% tot ¤ 233 miljoen (autonoom +13,3%). Het valuta-effect bedroeg - 4,6%. Er was sprake van een bovengemiddelde groei van brandwerende weefsels (o.a. TenCate Defender(TM) M en TenCate TecaSafe®). De omzet in persoonlijke en voertuigbescherming (antiballistiek) bleef ook in het derde kwartaal achter. In het vierde kwartaal zal een sterk inhaaleffect optreden, waardoor het jaar in dit segment goed zal eindigen. In een terughoudende markt bleef de omzet van geotextiel (geosynthetics) in de Verenigde Staten stabiel. In Azië en Europa werd een voortgaande omzetgroei gerealiseerd. In Nederland vond dit jaar een aanzienlijke uitbreidings- en ombouwoperatie plaats in de kunstgrasproductie. Die is gepaard gegaan met opstartproblemen en heeft niet tot de gewenste output geleid. In het derde kwartaal groeide het bedrijfsresultaat met 9% tot ¤ 18,4 miljoen (autonoom - 1%). De autonome daling werd vooral veroorzaakt door de sector Geosynthetics & Grass. De terughoudende Amerikaanse economie resulteerde in lagere winstmarges bij TenCate Geosynthetics. Het niet optimaal functioneren van het machinepark bij de Grass-groep in Nederland had een fors negatief effect op het resultaat. De productie van kunstgrasgarens in Dubai (TenCate Thiolon Middle East) verliep conform de verwachtingen. De verder verzwakkende dollar resulteerde in een valuta-effect op EBIT-niveau van - 6,7%. De nettowinst (exclusief resultaat op desinvesteringen) in het derde kwartaal bedroeg ¤ 11,2 miljoen (+ 3,6%). Ontwikkelingen over de eerste negen maanden De omzet over de eerste negen maanden steeg met 10% tot ¤ 660 miljoen (autonoom +10,2%, valuta-effect - 4,2%). Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam met 19,6 % toe tot ¤ 48,3 miljoen (autonoom + 11,2%). De EBIT-marge verbeterde van 6,7% tot 7,3%. In het bedrijfsresultaat is tot en met het derde kwartaal een bedrag van ¤ 2,5 miljoen (2006: ¤ 0,4 miljoen) begrepen voor amortisatie van immateriële vaste activa. Exclusief deze post steeg het bedrijfsresultaat (EBITA) met 24,5%. De nettowinst voor amortisatie en voor resultaat op desinvesteringen (cash earnings) steeg met 21%. De gerapporteerde nettowinst over de eerste negen maanden bedroeg ¤ 30,6 miljoen. Gecorrigeerd voor resultaat op desinvesteringen steeg de nettowinst met 13% (autonoom +12,9% ; valuta-effect -2,4%) tot ¤ 30,5 miljoen. De winst per aandeel (gecorrigeerd voor resultaat desinvesteringen) nam toe met 4% tot ¤ 1,34. Vooruitzichten Bij de winstverwachting voor geheel 2007 speelt een aantal positieve factoren een rol: * de additionele bijdrage van TenCate Thiolon Middle East in het vierde kwartaal; * de lopende orders voor brandwerende weefsels voor de Amerikaanse defensiemarkt, die worden uitgeleverd tot in het begin van 2008; * een sterk inhaaleffect op het gebied van antiballistiekorders in het vierde kwartaal. * Leveringen van CETEX® aan Airbus komen in het vierde kwartaal weer op gang. Ondanks de achterblijvende winstgroei in het derde kwartaal handhaaft TenCate de eerder gedane uitspraak voor 2007 dat de nettowinst (gecorrigeerd voor resultaten op desinvesteringen) naar verwachting zal toenemen met ten minste 25%, behoudens onvoorziene omstandigheden. Ontwikkelingen per sector Advanced Textiles & Composites +-------------------------------------------------------------------+ | (x ¤ mln.) | Q3 2007 | Q3 2006 | t/m sept 2007 | t/m sept 2006 | |---------------+---------+---------+---------------+---------------| | Netto-omzet | 82,0 | 62,1 | 250,0 | 211,9 | |---------------+---------+---------+---------------+---------------| | EBIT | 7,9 | 3,6 | 24,6 | 14,7 | |---------------+---------+---------+---------------+---------------| | EBIT-marge(%) | 9,6 | 5,8 | 9,8 | 6,9 | +-------------------------------------------------------------------+ De sterke autonome omzetgroei zette zich in het derde kwartaal voort (+34,7%). Het bedrijfsresultaat is meer dan verdubbeld ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Autonoom was de groei zelfs 133%. De orderpositie biedt goede vooruitzichten tot medio 2008. In Amerika en Europa heeft TenCate een leidende positie in beschermende weefsels opgebouwd. Naast de positieve ontwikkelingen in de VS (brandweer en leger) is er sprake van groei in de industriële markt in Europa. Voor wat betreft de productie in Nederland zal TenCate geleidelijk de productie stroomlijnen en moderniseren teneinde de kosten verder te verlagen. Het resterende deel van de productie van interlinings (Permess) in China zal in het vierde kwartaal worden gesloten. Deze activiteit past niet in de strategische portfolio. Het financiële effect hiervan is zeer gering. De piek van de omzet en resultaten van TenCate Aerospace & Armour Composites ligt in het vierde kwartaal. Dit heeft budgettaire oorzaken bij opdrachtgevers op het gebied van defensie. TenCate Armour Composites is aanbieder van antiballistiek op de Europese en Aziatische markt voor persoonlijke en voertuigbescherming en opereert commercieel als een geïntegreerde groep. Op de Amerikaanse markt voor antiballistiek speelt TenCate momenteel nog een relatief bescheiden rol. Er is sprake van een sterke marktgroei, gelet op de door de Amerikaanse overheid gecommuniceerde programma's, waardoor goede kansen ontstaan. De leveringen voor Airbus komen in het vierde kwartaal weer op gang. In 2008 zal de omzet ten behoeve van de A-380 aanzienlijk toenemen. Ook bij de A-350 XWB zal TenCate betrokken zijn als leverancier van CETEX®. Geosynthetics & Grass +-------------------------------------------------------------------+ | (x ¤ mln.) | Q3 2007 | Q3 2006 | t/m sept 2007 | t/m sept 2006 | |---------------+---------+---------+---------------+---------------| | Netto-omzet | 135,9 | 121,1 | 357,2 | 312,7 | |---------------+---------+---------+---------------+---------------| | EBIT | 11,2 | 12,8 | 24,4 | 24,7 | |---------------+---------+---------+---------------+---------------| | EBIT-marge(%) | 8,2 | 10,6 | 6,8 | 7,9 | +-------------------------------------------------------------------+ In de sector Geosynthetics & Grass was in het derde kwartaal sprake van een autonome omzetgroei van 4,3%. Het bedrijfsresultaat stond sterk onder druk, met een autonome daling van 31,2%. De geosynthetics-activiteiten buiten de VS en de kunstgrasactiviteiten van TenCate Thiolon Middle East zorgden voor enige compensatie. Hoewel het volume in de Amerikaanse markt voor geosynthetics ongeveer op het niveau ligt van het afgelopen jaar, zijn de marges gedaald. Er is sprake van een voortdurende stijging van grondstofprijzen ten gevolge van schaarste en olieprijseffecten, die onvoldoende in de verkoopprijzen kon worden doorberekend. Buiten de VS is sprake van een goede gang van zaken, hoewel de markt van grote projecten voor wat betreft geotextiel-oplossingen op een lager niveau ligt. Bij sommige grote projecten werden traditionele oplossingen gekozen, hoewel onze producten zeer milieuvriendelijk en kostenbesparend zijn. Juist nu binnen overheden meer aandacht ontstaat voor milieuaspecten en duurzaamheid bieden onze producten op dit terrein additionele voordelen. De kunstgrasmarkt laat wereldwijd een aanmerkelijke groei zien (+15%), hoewel grote regionale verschillen bestaan. In Amerika bleef de groei van het volume beperkt tot 10% en werden projecten doorgeschoven naar 2008 vanwege onvoldoende productiecapaciteit in 2007 voor bepaalde typen kunstgrasvezel. De Grass-groep heeft eind 2006 / begin 2007 een belangrijke omschakeling doorgevoerd, gelet op de (toekomstige) groei van de kunstgrasmarkt als geheel en de sterk toegenomen vraag naar monofilament- (MF) vezels in het bijzonder. De gevolgen van dit proces waren het meest voelbaar bij de productievestiging in Nederland. De productie-output lag qua volume en kosten nog niet op het gewenste niveau. De nieuwe productportfolio voor dit jaar, bestaande uit een groter aandeel MF-vezels en gecombineerde vezelproducten (multifilamenten), die verschillende functionele kenmerken samenvoegen, maakten aanpassingen binnen de productieprocessen noodzakelijk. De acquisitie van TenCate Thiolon Middle East had tot gevolg dat TenCate in 2007 in staat is geweest een groot gedeelte van de toegenomen vraag naar MF-producten aan haar te binden. In het jaar 2008 worden de productportfolio en het prijsbeleid wereldwijd geharmoniseerd. Daarnaast wordt een plan opgesteld voor de gehele Grass-groep, teneinde de wereldmarkt vanuit drie productielocaties optimaal te kunnen bedienen. In dit verband is een investeringsplan goedgekeurd voor een substantiële capaciteitsuitbreiding in de VS en Dubai. TenCate Thiolon Middle East zal in 2008 de grootste productiefaciliteit binnen de Grass-groep zijn. Dit plan dient te resulteren in aanmerkelijk hogere resultaten in 2008. Technical Components / Holding & Services +-----------------------------------------------------------------+ | (x ¤ mln.) | Q3 2007 | Q3 2006 | t/m sept 2007 | t/m sept 2006 | |-------------+---------+---------+---------------+---------------| | Netto-omzet | 15,4 | 18,9 | 52,4 | 75,1 | |-------------+---------+---------+---------------+---------------| | EBIT | - 0,7 | 0,4 | - 0,7 | 1,0 | +-----------------------------------------------------------------+ De ontwikkelingen ten aanzien van omzet en resultaat van TenCate Enbi zijn positief, hoewel het beeld in de verschillende geografische gebieden verschillend is. TenCate Enbi is de enige onderneming in de sector die in drie continenten actief is in de printer- en copiermarkt. Het zwaartepunt van deze markt verschuift steeds meer naar Azië. TenCate Enbi is hier actief vanuit Singapore en Zhuhai (China), waar een sterke groei wordt gerealiseerd. De omzetdaling van de sector Technical Components / Holding komt vooral voort uit de desinvestering van Plasticum in 2006. Afgezien van valuta-effecten bleef de omzet van TenCate Enbi nagenoeg gelijk. Overige financiële informatie De belastingdruk over de eerste negen maanden daalde van 30,4% naar 23,5%. Dit werd mede veroorzaakt door de in de voorgaande publicatie genoemde incidentele belastingbaten en het 0-tarief dat voor TenCate Thiolon Middle East geldt. Het investeringsniveau voor het gehele jaar zal circa ¤ 60 miljoen bedragen. Dit bedrag hangt samen met de investeringen in kunstgras- en composietenproductie en de bouw van een tweede geosyntheticsfabriek in Azië (Zhuhai, China). Het gestegen werkkapitaal hangt vooral samen met de uit te leveren opdrachten in antiballistiek en brandwerende weefsels (Amerikaanse leger). De netto rentedragende schuld bedraagt ¤ 235,3 miljoen (einde tweede kwartaal: ¤ 245,8 mln). De schuldpositie zal in het vierde kwartaal, als gevolg van seizoensinvloeden, naar verwachting nog enigszins verbeteren. Almelo, 1 november 2007 Koninklijke Ten Cate nv Voor meer informatie: Drs. F. R. Spaan Hoofd investor relations & corporate communicatie Tel 0546 544 338 M 06 12 96 17 24 e-mail f.spaan@tencate.com www.tencate.com