Gamma Holding zet positieve trend voort

*     Omzet: € 371 miljoen (halfjaar 2009: € 322 miljoen); *     Flinke toename EBITDA1 exclusief herstructureringskosten: € 48,5 miljoen (halfjaar 2009: € 25,6 miljoen); *     Forse stijging EBITA2 exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering: € 33,7 miljoen (halfjaar 2009: € 11,0 miljoen); *     Herstructureringskosten: € 6,6 miljoen (halfjaar 2009: € 9,3 miljoen); *     Netto groepsresultaat: € 1,4 miljoen (halfjaar 2009: € -53,3 miljoen). ‛De positieve ontwikkelingen die zich eind vorig jaar voorzichtig voordeden, hebben zich gedurende het eerste halfjaar van 2010 duidelijk voortgezet. Onze lagere kostenbasis en het herstel van het merendeel van de markten waarin we opereren, hebben tot een verdere verbetering van het resultaat geleid. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, verwachten wij dat de positieve trend zich in de tweede helft van 2010 zal continueren.' Jan Albers, CEO Halfjaarverslag van de Raad van Bestuur In het eerste halfjaar van 2010 steeg de omzet met 15% naar € 371 miljoen (halfjaar 2009: € 322 miljoen). Daarin is een positief effect van € 5,7 miljoen begrepen door valutaontwikkelingen. EBITDA1 van de groep exclusief herstructureringskosten steeg met 89% van € 25,6 miljoen in het eerste halfjaar van 2009 naar € 48,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2010. Valuta-ontwikkelingen hadden een positief effect van € 0,9 miljoen. EBITA2  exclusief herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering verdrievoudigde naar € 33,7 miljoen (halfjaar 2009: € 11,0 miljoen). De herstructureringskosten, die voornamelijk betrekking hadden op Clear Edge Filtration, bedroegen € 6,6 miljoen (halfjaar 2009: € 9,3 miljoen). In de verslagperiode vond geen bijzondere waardevermindering van immateriële en materiële vaste activa plaats (halfjaar 2009: € 22,1 miljoen). De financiële baten en lasten kwamen uit op € -17,8 miljoen (halfjaar 2009: € -17,3 miljoen). De winstbelasting bedroeg € -6,9 miljoen (halfjaar 2009: € -1,8 miljoen). De belastingdruk kwam in het eerste halfjaar uit op 83% (halfjaar 2009: -5% bij een negatief resultaat voor belastingen). Deze hoge procentuele belastingdruk wordt voornamelijk veroorzaakt door fiscaal niet-compensabele verliezen met name in Europa in combinatie met een relatief laag resultaat voor belastingen. In de eerste zes maanden verbeterde het netto groepsresultaat naar € 1,4 miljoen (halfjaar 2009: € -53,3 miljoen). Ontwikkelingen per business unit De omzet van Ammeraal Beltech (inclusief PTFE) steeg met 14% naar € 135,0 miljoen (halfjaar 2009: € 118,7 miljoen). EBITDA1 exclusief herstructureringskosten kwam uit op € 13,6 miljoen (halfjaar 2009: € 5,2 miljoen). De business unit profiteerde van herstel in Amerika en Azië en ook de Europese markt trok licht aan. Hierdoor steeg de verkoop van vooral modulaire banden, timing banden en lichtgewicht rubberbanden. Speciaal voor de voedingsindustrie ontwikkelde Ammeraal Beltech Soliflex PRO, een nieuwe reeks duurzame, hygiënische, volledig uit kunststof vervaardigde banden die door een unieke combinatie van materialen en aandrijfnokken aan de onderzijde van de band uiterst eenvoudig schoon te maken en daardoor kostenbesparend zijn. Daarnaast werd de AmWrap op de markt gebracht, een band speciaal geschikt voor het wikkelen van hete aluminium platen. Bij Clear Edge Filtration nam de omzet toe met 19% naar € 54,4 miljoen (halfjaar 2009: € 45,5 miljoen). EBITDA1 exclusief herstructureringskosten bedroeg € 6,8 miljoen (halfjaar 2009: € 0,3 miljoen). De vraag naar filterproducten steeg in Azië, Oceanië en Amerika. De extra focus op Original Equipment Manufacturers (OEM's) en eindgebruikers, evenals lagere bedrijfskosten, droegen bij aan het positieve resultaat. Om zich ten opzichte van de concurrentie sterker, tegen lagere kosten en marktgerichter te positioneren, werd besloten de Zweedse faciliteit te sluiten en de productiewerkzaamheden naar de centrale weeffabriek in Duitsland onder te brengen. In dat licht zijn inmiddels ook de R&D-activiteiten vanuit Engeland naar de Duitse vestiging overgebracht. Met de sluiting in Zweden vervallen circa 80 arbeidsplaatsen. Naar verwachting zal dit consolidatieproces begin 2011 zijn afgerond. De omzet van Dimension-Polyant steeg met 24% naar € 21,6 miljoen (halfjaar 2009: € 17,4 miljoen). EBITDA1 exclusief herstructureringskosten kwam uit op € 3,0 miljoen (halfjaar 2009: € 2,0 miljoen). De vorig jaar geopende vestiging in Sri Lanka presteert goed. De vraag naar kwalitatief hoogwaardig zeildoek nam toe en de OEM-markt, het cruising en het windsurfsegment trokken aan. De business unit was ook in het eerste halfjaar van 2010 actief met succesvolle innovaties. Zo ontwikkelde Dimension-Polyant baanbrekend zeildoek dat voor 80% uit recycled materiaal bestaat. Ook lanceerde de business unit hoogwaardig zeildoek voor aanzienlijk lichter en minder rekbare windsurfzeilen. Bij Bekaert Textiles nam de omzet met 25% toe naar € 75,9 miljoen (halfjaar 2009: € 60,7 miljoen). EBITDA1 exclusief herstructureringskosten verbeterde van € 6,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2009 naar € 13,8 miljoen in het eerste halfjaar van 2010. De business unit heeft duidelijk baat bij de forse kostenbesparende maatregelen die in de afgelopen jaren werden genomen. Gunstige ontwikkelingen in vooral Noord- en Zuid-Amerika en succesvolle nieuwe producten droegen bij aan het herstel. De business unit breidde de productiecapaciteit in de Verenigde Staten uit en lanceerde onder andere 'Second Life', een nieuwe collectie matrasstoffen vervaardigd van garens die gemaakt zijn van gerecycled polyester. Ook werd 'Becool' op de markt gebracht, een nieuwe vochtabsorberende, snel drogende en temperatuurregulerende matrasstof. De omzet van Vlisco Group steeg met 6% van € 79,9 miljoen in het eerste halfjaar van 2009 naar € 84,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2010, mede dankzij hogere volumes bij vooral Vlisco en Uniwax. EBITDA1 exclusief herstructureringskosten bedroeg € 12,9 miljoen (halfjaar 2009: € 12,6 miljoen). De business unit opende voor het topmerk Vlisco met succes een flagship store in de Congolese hoofdstad Kinshasa en bracht zowel een complete tassenlijn als twee nieuwe stoffencollecties op de markt. Verder leverde Vlisco een bijdrage aan de wereldtentoonstelling in Shanghai, die nog tot 31 oktober plaatsvindt. Ook voor Uniwax werden additionele promotionele activiteiten verricht, waaronder een speciale campagne voor het vijftigjarig bestaan van Ivoorkust. GTP introduceerde een nieuwe driekleurenstof Nustyle en zette daarmee een eerste stap in de herpositionering naar vier op consumentengebruik gebaseerde submerken. In navolging van de strategie om een pan-Afrikaanse mode retailer te worden, opende Woodin in het Golden Tulip hotel in Accra een tiende winkel in Ghana. Financiële gegevens Aan het einde van het eerste halfjaar bedroeg het saldo rentedragende schulden € 282,1 miljoen (ultimo 2009: € 259,5 miljoen). De toename van dit saldo komt vooral door een negatief valuta-effect en toegenomen werkkapitaal. De verhouding tussen netto rentedragende schuld en EBITDA1 verbeterde van 4,2 per ultimo 2009 naar 3,3 en bleef daarmee ruim beneden het gestelde bankconvenant van 4,7. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen in de eerste zes maanden € 16,0 miljoen (halfjaar 2009: € 8,5 miljoen) en vonden vooral plaats binnen Bekaert Textiles. Hiertegenover stonden desinvesteringen van € 8,6 miljoen (halfjaar 2009: € 0,5 miljoen). Dit betrof met name de verkoop van onroerend goed. In België werd de verkoop van een groot deel van het voormalige bedrijfsterrein in Waregem afgerond. Op dit onroerend goed rustte een hypotheek ter dekking van een belastingclaim uit het verleden. Deze hypotheek is vervangen door een bankgarantie van € 7,6 miljoen, waarvoor liquide middelen als onderpand dienen. De netto investeringen kwamen uit op € 7,4 miljoen (halfjaar 2009: € 8,0 miljoen). Het netto werkkapitaal steeg in het eerste halfjaar van € 180,0 miljoen ultimo 2009 naar € 208,3 miljoen in 2010. Als percentage van de omzet kwam het netto werkkapitaal uit op 28,0% (halfjaar 2009: 30,7%). Door valutaontwikkelingen steeg het netto werkkapitaal in het eerste halfjaar met € 15,5 miljoen. De autonome stijging van het netto werkkapitaal bedroeg € 12,8 miljoen. Het totaal vermogen bedroeg € 81,4 miljoen (ultimo 2009: € 73,9 miljoen). Op de verslagdatum was het totaal vermogen als percentage van het balanstotaal 13,5% (ultimo 2009: 13,8%). Versterking van de financiële positie Gamma Holding is de afgelopen periode door diverse partijen benaderd die interesse hebben getoond om de activiteiten van Vlisco Group over te nemen. Om de financiële positie van de onderneming te versterken, worden op dit moment met één partij de mogelijkheden van een dergelijke transactie onderzocht. Risicomanagement Gamma Holding hecht grote waarde aan risicobeheersing. Om binnen de groep het risicobewustzijn te verhogen, beter inzicht in de bestaande risico's te krijgen en onderkende risico's beter te kunnen beheersen, bestaat er een gestructureerd systeem voor risicomanagement. Dit systeem, alsmede het risicoprofiel en de belangrijkste risico's zijn in het jaarverslag over 2009 beschreven. De aard en mogelijke omvang van deze risico's is ook van toepassing voor het tweede halfjaar van 2010. Daarbij kan het volgende worden opgemerkt: *     Een terugval van de economie kan leiden tot lagere volumes. *     Een aantrekkende economie kan leiden tot oplopende energie- en grondstofprijzen en daarmee tot toenemende margedruk. *     Het verbeterde fundament van de onderneming moet een positief effect hebben op nieuw overeen te komen financieringsvoorwaarden. Gamma Holding bewaakt continu de geïdentificeerde risico's en zal ontwikkelingen voortdurend volgen waar zich nieuwe risico's kunnen voordoen en geïdentificeerde risico's kunnen veranderen in het tweede halfjaar 2010. Overige ontwikkelingen Herbenoeming lid Raad van Commissarissen De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. heeft op 29 april 2010 de heer ir. J. Zuidam (61) herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Zuidam heeft reeds acht jaar in de Raad van Commissarissen van Gamma Holding zitting gehad. De herbenoeming geldt voor een periode van vier jaar, verlengd tot de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders na die periode. Aandelenverwerving door Gilde Op 17 juni 2010 verwierf Gilde Buy Out Partners ('Gilde') 1.456.859 aandelen van Gamma Holding, hetgeen overeenkomt met een belang van circa 19%, tegen een prijs van € 18,65 per aandeel. De participatiemaatschappij kocht deze aandelen van een drietal grote beleggers: ASR, Delta Lloyd en Allianz. Het bestuur van Gamma Holding is niet bij deze transactie betrokken geweest. Op 18 juni 2010 heeft Gilde gemeld dat zij het belang tot 23,57% heeft vergroot. Vooruitzichten Gamma Holding zal de marktomstandigheden nauwgezet blijven volgen en de organisatie daarop voortdurend aanpassen. Voor het resterende jaar 2010 zullen in dat kader naar verwachting nog circa € 4 miljoen aan herstructureringskosten worden genomen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten, wordt verwacht dat de positieve trend zich in de tweede helft van 2010 zal voortzetten. Daarbij moet rekening worden gehouden met toenemende margedruk als gevolg van stijgende energie- en grondstofprijzen. Op vrijdag 29 oktober 2010 publiceert Gamma Holding vóór beurs haar trading update over het derde kwartaal. Bestuursverklaring De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend: *    het geconsolideerd tussentijds financieel verslag, opgesteld op basis van IAS 34, Tussentijdse financiële verslaggeving, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Gamma Holding en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen; en *    het halfjaarverslag van de Raad van Bestuur een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist krachtens art. 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht. Helmond, 30 juli 2010 Raad van Bestuur Gamma Holding N.V. Jan Albers, CEO Leendert van Reeuwijk, CFO 1 Groepsresultaat vóór winstbelasting, rente en afschrijvingen/bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa. 2 Groepsresultaat vóór winstbelasting, rente en afschrijvingen/bijzondere waardevermindering goodwill en geacquireerde immateriële vaste activa. Bijlage Geconsolideerd tussentijds financieel verslag eerste halfjaar 2010. Profiel Gamma Holding is met circa 6.500 medewerkers actief in 42 landen en bestaat uit vijf business units: Ammeraal Beltech, Clear Edge Filtration, Dimension-Polyant, Bekaert Textiles en Vlisco Group. Deze bedrijfsonderdelen ontwikkelen, produceren en verkopen wereldwijd hoogwaardige, innovatieve producten, variërend van proces- en transportbanden en filterproducten tot aan zeildoek, matrastijk en Afrikaanse modestoffen. De business units van Gamma Holding nemen met deze activiteiten wereldwijd vooraanstaande marktposities in. Het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond (Nederland) en de aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.gammaholding.nl. Bijlagen Geconsolideerd tussentijds financieel verslag eerste halfjaar 2010 *     Geconsolideerde balans *     Geconsolideerde winst- en verliesrekening *     Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat *     Geconsolideerd mutatieoverzicht van het vermogen *     Geconsolideerd kasstroomoverzicht *     Toelichting op het geconsolideerd tussentijds financieel verslag eerste halfjaar 2010 . [HUG#1434883] klik hier voor het pdf-document: http://hugin.info/130740/R/1434883/380432.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Gamma Holding NV via Thomson Reuters ONE