DSM rapporteert sterk tweede kwartaal met solide groei

·         EBITDA uit doorlopende activiteiten in tweede kwartaal met €339 miljoen boven zowel Q2 2010 als Q1 2011 ·         Sterke resultaten Life Sciences gedreven door robuuste groei Nutrition ·         Zeer solide resultaten Materials Sciences dankzij hogere prijzen en volumegroei ·         Integratie Martek op schema; EBITDA-bijdrage tweede kwartaal uitstekend ·         Winst per aandeel meer dan verdubbeld door sterk bedrijfsresultaat, lagere belastingdruk en eenmalige baten ·         Interim-dividend €0,45 (+12,5%), gelijk aan eenderde van het totale dividend voor 2010 ·         2011 wordt naar verwachting een sterk jaar; goede voortgang op weg naar realisatie van de doelstellingen voor 2013 Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten: "DSM kan wederom terugkijken op een sterk kwartaal, dat weer beter was dan het vorige kwartaal en het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar. Dit toont de kracht van onze activiteiten. In deze resultaten is de positieve bijdrage van Martek begrepen, maar ook de negatieve invloed van valuta-effecten en hogere kosten voor grondstoffen en energie." "Hoewel de algemene economische voorspellingen voor dit jaar positief blijven, zijn de onzekerheden ten aanzien van de wereldeconomie toegenomen. Wij zijn echter van mening dat wij een goede uitgangspositie hebben met onze evenwichtige, relatief conjunctuurbestendige portfolio op het gebied van gezondheid, voeding en materialen, en met onze brede geografische spreiding, onze sterke technologieposities en leidende marktposities. Op basis hiervan, in combinatie met onze focus op klanten en innovatie en onze voortgaande verbeteringen op het gebied van efficiency, hebben wij er vertrouwen in dat 2011 voor DSM een sterk jaar zal zijn waarin we goede voortgang maken op weg naar realisatie van de doelstellingen voor 2013." -------------------------------------------------------------------------------- tweede kwartaal in € miljoen eerste halfjaar 2011 2010 +/-   2011 2010 +/- -------------------------------------------------------------------------------- Doorlopende activiteiten 2.265 2.120 7% Netto-omzet 4.499 4.053 11% Bedrijfsresultaat plus 339 333* 2%** afschrijvingen (EBITDA) 664 617* 8%** 193 188   - Nutrition 366 354 12 14   - Pharma 12 28 82 84   - Performance Materials 173 155 93 60   - Polymer Intermediates 192 110 -13 -13   - Innovation Center -26 -26 -28 0*   - Corporate activities -53 -4*       * waarvan €9 miljoen (eerste halfjaar €17 miljoen) aanpassing inzake pensioenen (IFRS)       ** 5% (eerste halfjaar 11%) indien aanpassing inzake pensioenen (IFRS) niet wordt meegerekend 238 231* 3% Bedrijfsresultaat (EBIT) 469 413* 14% -------------------------------------------------------------------------------- Beëindigde activiteiten: 34 286   Netto-omzet 145 583       Bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) 6 28 29 79 6 21   Bedrijfsresultaat (EBIT) 29 57 -------------------------------------------------------------------------------- Totaal DSM: 2.299 2.406 -4% Netto-omzet 4.644 4.636 0%   Bedrijfsresultaat plus 345 -4% afschrijvingen (EBITDA) 361 693 696 0% 166 158 5% Nettowinst vóór bijzondere 338 302 12% posten 226 -9   Nettoresultaat bijzondere posten 220 -23 392 149 163% Nettowinst 558 279 100% -------------------------------------------------------------------------------- Nettowinst per gewoon aandeel in €: 0,97 0,88 10% - vóór bijzondere posten, 1,88 1,58 19% doorlopende activiteiten 2,35 0,90 161% - inclusief bijzondere posten, 3,33 1,68 98% totaal DSM -------------------------------------------------------------------------------- Waar in dit bericht wordt gesproken over: ·          bedrijfsresultaat (plus afschrijvingen) wordt bedoeld bedrijfsresultaat (plus afschrijvingen) vóór bijzondere posten; ·          nettowinst wordt bedoeld nettowinst toekomend aan aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V.; ·          'doorlopende activiteiten' wordt bedoeld de DSM-activiteiten exclusief DSM Agro, DSM Melamine, DSM Special Products B.V., S.A. Citrique Belge N.V. en DSM Elastomers ·          'beëindigde activiteiten' wordt bedoeld de netto-omzet en het bedrijfsresultaat (vóór afschrijvingen) van DSM Agro en DSM Melamine tot en met het tweede kwartaal van 2010, S.A. Citrique Belge N.V. tot en met het derde kwartaal van 2010, DSM Special Products B.V. tot en met het vierde kwartaal van 2010 en DSM Elastomers tot en met het tweede kwartaal van 2011. Overzicht tweede kwartaal 2011 De monetaire en financiële instabiliteit die een gevolg is van aanhoudende staatsschuldproblemen in de wereld nam in het tweede kwartaal toe. Dat uitte zich onder meer in zeer volatiele wisselkoersen. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2010 daalde de dollarkoers gemiddeld over het kwartaal met 13% ten opzichte van de euro, en steeg de Zwitserse franc 11%. De inflatiedruk bleef hoog, vooral voor voedsel, grondstoffen en energie. Deze instabiliteit had echter geen invloed op de markten van DSM. De marktomstandigheden bleven in lijn met het positive eerste kwartaal dankzij sterke groei in de snelgroeiende economieën en gematigde maar aanhoudende groei in West-Europa en Noord-Amerika. De Japanse economie was nog zwak na de natuurrampen van het eerste kwartaal. In deze macro-economische omgeving slaagden de meeste DSM-activiteiten erin de gestegen inputkosten door te berekenen aan de markt. De steeds sterker wordende Zwitserse franc had echter een negatief effect op de kosten bij Nutrition. De dollarkoersontwikkeling pakte negatief uit voor heel DSM. Nutrition realiseerde zijn beste kwartaal ooit. De business bleef een solide volumegroei realiseren. Valutakoersen hadden een negatief effect van circa €20- 25 miljoen op het bedrijfsresultaat vergeleken met het tweede kwartaal van 2010. Het in het eerste kwartaal overgenomen Martek presteerde uitstekend. Bij Pharma waren de omzet en het bedrijfsresultaat beter dan in het eerste kwartaal, maar DSM is zich ervan bewust dat de algehele performance van het cluster op een onacceptabel niveau ligt. Performance Materials liet een verdere verbetering van de marges per eenheid product zien bij DSM Engineering Plastics en DSM Resins. Bij DSM Dyneema waren echter de effecten merkbaar van lagere verkopen in de markt voor voertuigbescherming, een tender-driven business. Hierdoor was het resultaat van het cluster enigszins lager dan in het tweede kwartaal van 2010. Polymer Intermediates bleef uitstekend presteren. Ondanks een geplande onderhoudsstop voor de acrylonitrilfabriek lagen de resultaten dichtbij die van het eerste kwartaal en waren ze substantieel hoger dan in de overeenkomstige periode van het vorige jaar. De totale EBITDA (doorlopende activiteiten) steeg met 2%, en op vergelijkbare basis met 5%, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 steeg de EBITDA met 4%. In het tweede kwartaal realiseerde DSM eenmalige baten uit de verkoop van zijn aandelen in Danisco (€140 miljoen vóór belastingen) en de desinvestering van DSM Elastomers (€110 miljoen vóór belastingen). Deze baten worden gerapporteerd als bijzondere posten. Ook de lagere belastingdruk (21% tegenover 25% in 2010) en het sterke bedrijfsresultaat droegen ertoe bij dat de nettowinst en de winst per aandeel met meer dan 160% stegen. De nettoschuld daalde met €372 miljoen gedurende het kwartaal en kwam uit op €278 miljoen. De belangrijkste positieve bijdragen daaraan kwamen van het bedrijfsresultaat en de opbrengsten uit desinvesteringen, waarvan het effect deels teniet werd gedaan door een stijging van het werkkapitaal (van 19,7% van de omzet in het eerste kwartaal van 2011 naar 21,0% in het tweede kwartaal), investeringen, acquisities, het programma voor de inkoop van eigen aandelen en de uitkering van het slotdividend. Netto-omzet --------------------------------------------------------------------------- in € miljoen tweede kwartaal   2011 2010 delta autonome valuta- overig groei koersen --------------------------------------------------------------------------- Nutrition 839 764 10% 5% -3% 8% Pharma 178 195 -9% -5% -4% Performance Materials 709 644 10% 13% -4% 1% Polymer Intermediates 423 362 17% 24% -7% Innovation Center 14 9 Corporate activities 102 146 ------------- Totaal (doorlopende activiteiten) 2.265 2.120 7% 10% -4% 1%* Beëindigde activiteiten 34 286 ------------- Totaal 2.299 2.406 --------------------------------------------------------------------------- * Inclusief het effect van de deconsolidatie van DSM's belangen in Utility Support Group B.V. en EdeA v.o.f., die in 2010 in Corporate activities werden gerapporteerd De autonome omzetgroei bedroeg 10% en lag daarmee ruim boven de strategische doelstelling. Dit is het zesde opeenvolgende kwartaal met een autonome groei in de dubbele cijfers. De volumegroei was 4% en de stijging van de verkoopprijzen bedroeg 6%. Valutakoersen (voornamelijk de US dollar en de Chinese yuan) hadden een negatief effect van 4%. Nutrition bleef een sterke volumegroei realiseren, vergeleken met zowel het tweede kwartaal van 2010 als het eerste kwartaal van 2011. De dalende prijstrend werd gedurende de eerste helft van het jaar tot staan gebracht. Martek droeg €84 miljoen bij aan de omzet van Nutrition, wat deels teniet werd gedaan door de verschuiving van ARA-verkopen van DSM Food Specialties aan Martek van externe verkopen naar interne leveringen. De omzet bij Pharma verbeterde weliswaar ten opzichte van het eerste kwartaal, maar lag nog steeds beneden het niveau van vorig jaar. Bij Performance Materials bleef de autonome omzetgroei in de dubbele cijfers, vooral dankzij hogere prijzen. De volumegroei was bescheiden, als gevolg van lagere verkopen aan de voertuigbeschermingsmarkt door DSM Dyneema. Polymer Intermediates liet een uitstekende autonome omzetgroei van 24% zien, vooral dankzij prijsverhogingen. Gang van zaken per cluster Nutrition ------------------+--------------+------------------ tweede kwartaal | in € miljoen |  eerste halfjaar --------+---------+--------------+-------+---------- 2011 | 2010 |   | 2011 | 2010 --------+---------+--------------+-------+---------- 839 | 764 | Netto-omzet | 1.637 | 1.496 --------+---------+--------------+-------+---------- 193 | 188 | EBITDA | 366 | 354 --------+---------+--------------+-------+---------- 154 | 153 | EBIT | 294 | 286 --------+---------+--------------+-------+---------- 23,0% | 24,6% | EBITDA marge | 22,4% | 23,7% --------+---------+--------------+-------+---------- De omzet inclusief Martek steeg 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De autonome omzetgroei bedroeg 5% en het effect van valutakoersen was -3%. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de autonome omzetgroei 3%. Vooral Animal Nutrition & Health en DSM Food Specialties realiseerden een goede volumegroei. Over het geheel genomen waren de prijzen lager dan in het tweede kwartaal van 2010 en in lijn met het eerste kwartaal van 2011. Het cluster bleef sterk presteren en de EBITDA was hoger dan in het tweede kwartaal van het vorige jaar. Exclusief Martek lag de EBITDA beneden de uitzonderlijk goede resultaten van vorig jaar, vooral door de negatieve invloed van de Zwitserse franc en de US dollar, die voor DSM Nutritional Products circa €20-25 miljoen bedroeg na hedging. Ondanks hogere energie- en grondstofkosten en ongunstige valutakoersontwikkelingen liet de EBITDA (exclusief Martek) in het tweede kwartaal van 2011 een verbetering zien ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 dankzij volumestijgingen bij gelijkblijvende prijzen. Om het effect van valutakoersen en hogere inputkosten te verminderen worden prijsverhogingen doorgevoerd en worden maatregelen genomen om de kosten te optimaliseren. Martek presteerde uitstekend met een omzet van €84 miljoen en een EBITDA van €28 miljoen. Pharma ------------------+--------------+------------------ tweede kwartaal | in € miljoen |  eerste halfjaar -------+----------+--------------+------+----------- 2011 | 2010 |   | 2011 | 2010 -------+----------+--------------+------+----------- 178 | 195 | Netto-omzet | 341 | 381 -------+----------+--------------+------+----------- 12 | 14 | EBITDA | 12 | 28 -------+----------+--------------+------+----------- 0 | -1 | EBIT | -10 | -1 -------+----------+--------------+------+----------- 6,7% | 7,2% | EBITDA marge | 3,5% | 7,3% -------+----------+--------------+------+----------- In het tweede kwartaal van 2011 was de omzet lager, vooral als gevolg van de zwakkere US dollar en lagere volumes bij DSM Pharmaceutical Products. De EBITDA lag weliswaar beneden het niveau van 2010, maar liet ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 een verbetering zien dankzij een verbetering van de marges bij DSM Anti-Infectives en de volumes bij DSM Pharmaceutical Products. De resultaten liggen echter nog ruim onder een acceptabel niveau. Performance Materials ------------------+--------------+------------------ tweede kwartaal | in € miljoen |  eerste halfjaar --------+---------+--------------+-------+---------- 2011 | 2010 |   | 2011 | 2010 --------+---------+--------------+-------+---------- 709 | 644 | Netto-omzet | 1.414 | 1.201 --------+---------+--------------+-------+---------- 82 | 84 | EBITDA | 173 | 155 --------+---------+--------------+-------+---------- 53 | 54 | EBIT | 115 | 93 --------+---------+--------------+-------+---------- 11,6% | 13,0% | EBITDA marge | 12,2% | 12,9% --------+---------+--------------+-------+---------- De autonome omzetgroei bedroeg in het tweede kwartaal 13%, vooral dankzij prijsverhogingen om de marges per eenheid product te herstellen. De volumegroei werd getemperd door met name de lagere verkopen van DSM Dyneema aan de markt voor voertuigbescherming, een tender-driven business, en de zwakke vraag vanuit Japan in de nasleep van het natuurgeweld in maart. De ten opzichte van vorig jaar lagere EBITDA is geheel toe te schrijven aan DSM Dyneema. Zowel DSM Engineering Plastics als DSM Resins blijven hun verkoopprijzen verder verhogen om de hogere grondstofprijzen te compenseren. Polymer Intermediates ------------------+--------------+------------------ tweede kwartaal | in € miljoen |  eerste halfjaar --------+---------+--------------+-------+---------- 2011 | 2010 |   | 2011 | 2010 --------+---------+--------------+-------+---------- 423 | 362 | Netto-omzet | 880 | 676 --------+---------+--------------+-------+---------- 93 | 60 | EBITDA | 192 | 110 --------+---------+--------------+-------+---------- 86 | 52 | EBIT | 176 | 94 --------+---------+--------------+-------+---------- 22,0% | 16,6% | EBITDA marge | 21,8% | 16,3% --------+---------+--------------+-------+---------- Een aanhoudend krap aanbod en een sterke vraag resulteerden in het tweede kwartaal in een autonome omzetgroei van 24% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010, vooral dankzij prijsverhogingen. De marges stegen substantieel ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. Dit resulteerde in een aanzienlijk hogere EBITDA ondanks de geplande onderhoudsstop in de acrylonitrilfabriek. Innovation Center ------------------+--------------+------------------ tweede kwartaal | in € miljoen |  eerste halfjaar -------+----------+--------------+------+----------- 2011 | 2010 |   | 2011 | 2010 -------+----------+--------------+------+----------- 14 | 9 | Netto-omzet | 28 | 18 -------+----------+--------------+------+----------- -13 | -13 | EBITDA | -26 | -26 -------+----------+--------------+------+----------- -16 | -15 | EBIT | -32 | -31 -------+----------+--------------+------+----------- De omzet ontwikkelde zich goed in het tweede kwartaal en was hoger dan het vorige jaar. Tegenover de additionele brutomarge die hierdoor werd gegenereerd stonden hogere uitgaven voor benutting van innovatiekansen. DSM en Roquette maakten in het afgelopen kwartaal bekend dat zij in Cassano (Italië) een fabriek op commerciële schaal gaan bouwen voor de productie van barnsteenzuur uit biologische grondstoffen. De fabriek wordt de grootste in zijn soort in Europa. Op 28 juli voltooide DSM de overname van C5 Yeast Company B.V., onderdeel van Royal Cosun. Deze overname betekent een verdere versterking van DSM's leiderschapspositie op het gebied van tweedegeneratie biobrandstoffen. Recente tests hebben aangetoond dat het rendement van DSM's geavanceerde gisttechnologie voor tweedegeneratie biobrandstoffen, waarbij C5 en C6 suikers uit cellulose worden omgezet in ethanol, voldoet aan de criteria voor commercialisatie door klanten. Corporate activities --------------+---------------------------------------------+-------------- tweede |in € miljoen |  eerste kwartaal | | halfjaar -----+--------+---------------------------------------------+----+--------- 2011| 2010|  |2011| 2010 -----+--------+---------------------------------------------+----+--------- 102| 146|Netto-omzet | 199| 281 -----+--------+---------------------------------------------+----+--------- -28| 0|EBITDA* | -53| -4 -----+--------+---------------------------------------------+----+--------- -39| -12|EBIT* | -74| -28 -----+--------+---------------------------------------------+----+---------  |  |* waarvan aanpassing inzake pensioenen (IFRS)|  | | | | | | 9| | | 17 -----+--------+---------------------------------------------+----+--------- De lagere omzet in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 was een gevolg van de deconsolidatie van de Utility Support Group. De lagere EBITDA ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010 was een gevolg van de veranderingen in de Nederlandse pensioenregeling, hogere kosten van op aandelen gebaseerde beloningen in verband met de stijging van de koers van het aandeel, additionele projectuitgaven in het kader van de uitvoering van de gepresenteerde strategie, een lager resultaat bij de businessactiviteiten die deel uitmaken van Corporate activities en hogere kosten bij de service- organisaties. Bijzondere posten In het tweede kwartaal van 2011 bedroegen de bijzondere posten in totaal €242 miljoen (€226 miljoen na belastingen), waarin begrepen de boekwinsten op de verkoop van de aandelen Danisco (€140 miljoen) en de desinvestering van DSM Elastomers (€110 miljoen). Met betrekking tot de acquisitie van Martek werd een bedrag van -€8 miljoen als bijzondere post aangemerkt in verband met de herwaardering van voorraden naar reële waarde. Nettowinst De nettowinst steeg van €149 miljoen in het tweede kwartaal van 2010 naar €392 miljoen in het tweede kwartaal van 2011, voornamelijk dankzij de boekwinsten op de desinvestering van DSM Elastomers en de verkoop van de aandelen Danisco, alsmede de lagere belastingdruk en het sterke bedrijfsresultaat. De nettofinancieringslasten bedroegen in het tweede kwartaal van 2011 €18 miljoen, tegenover €29 miljoen in het tweede kwartaal van 2010, voornamelijk als gevolg van gunstige hedge-resultaten en lagere rentekosten. De belastingdruk daalde naar 21% (tweede kwartaal 2010: 25%) als gevolg van een veranderde geografische spreiding van de resultaten en de toepassing van fiscaal gunstige regimes. De daling werd negatief beïnvloed door het feit dat de zeer sterke resultaten bij Polymer Intermediates deels werden gerealiseerd onder belastingregimes met een hoge belastingdruk. De nettowinst per aandeel (inclusief bijzondere posten, totaal DSM) steeg in het tweede kwartaal van 2011 met 161% naar een niveau van €2,35 per gewoon aandeel (tweede kwartaal 2010: €0,90). Cash flow, investeringen en financiering De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in het eerste halfjaar van 2011 €156 miljoen (tweede kwartaal 2011: €133 miljoen). Het operationeel werkkapitaal bedroeg 21,0% van de omzet, vooral als gevolg van seizoensfactoren en de acquisitie van Martek (waar, vanwege het businessmodel, een relatief hoog niveau van het operationeel werkkapitaal nodig is). Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010, exclusief het Martek-effect, was het operationeel werkkapitaal 0,5% lager. De middelen aangewend voor investeringen bedroegen in het eerste halfjaar van 2011 €160 miljoen (tweede kwartaal 2011: €88 miljoen), tegenover €188 miljoen in de eerste helft van 2010 (tweede kwartaal 2010: €90 miljoen). De kasstroom met betrekking tot acquisities bedroeg in het eerste halfjaar van 2011 €800 miljoen (tweede kwartaal 2011: €69 miljoen), tegenover €35 miljoen in de eerste helft van 2010. De Nettoschuld steeg van -€108 miljoen ultimo 2010 tot €278 miljoen ultimo tweede kwartaal 2011. Dit was vooral een gevolg van de acquisitie van Martek. Gedurende het tweede kwartaal van 2011 daalde de nettoschuld met €372 miljoen. Interim-dividend DSM streeft ernaar een stabiel en bij voorkeur stijgend dividend uit te keren. Besloten is over het jaar 2011 een interim-dividend van €0,45 (+12,5%) per gewoon aandeel uit te keren. Dit is zoals gewoonlijk eenderde van het totale dividend over het voorafgaande jaar. Het interim-dividend geeft geen indicatie voor het totale dividend over 2011. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten of in de vorm van gewone aandelen, naar keuze van de aandeelhouder. De uitkering in contanten geschiedt onder inhouding van 15% Nederlandse dividendbelasting. De ex-dividend datum is 3 augustus 2011. Het interim-dividend over 2011 wordt betaalbaar gesteld op 26 augustus 2011. Personeel Het personeelsbestand nam ten opzichte van ultimo 2010 toe met 580 personen en bedroeg aan het einde van het tweede kwartaal van 2011 22.491 personen. Deze toename was een gevolg van de acquisitie van Martek, de desinvestering van DSM Elastomers en personeelsuitbreiding. Voortgang strategie DSM in motion: driving focused growth DSM in motion: driving focused growth markeert de overgang van een tijdperk van intensief portfoliomanagement naar een strategie voor de komende jaren gericht op het maximaliseren van duurzame en winstgevende groei van 'het nieuwe DSM'. De huidige activiteiten vormen de nieuwe kern van DSM in Life Sciences en Materials Sciences. DSM's focus op Life Sciences (Nutrition en Pharma) en Materials Sciences (Performance Materials en Polymer Intermediates) wordt gevoed door drie maatschappelijke trends die DSM aanduidt als: Mondiale verschuivingen, Klimaat & Energie en Gezondheid en Welzijn. DSM wil met innovatieve en duurzame oplossingen tegemoetkomen aan de onvervulde behoeften die voortvloeien uit deze maatschappelijke trends. DSM heeft de ambitie om de unieke kansen in Life Sciences en Materials Sciences volledig te benutten door gebruik te maken van vier 'aanjagers van groei' (Snelgroeiende Economieën, Innovatie, Duurzaamheid en Acquisities & Partnerships) en deze alle vier naar een hoger niveau te brengen. DSM heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor de komende strategieperiode. Nu zijn transformatie is afgerond kan DSM zich richten op groei en groeiversnelling. Hieronder volgt een actueel overzicht van de resultaten en de voortgang met betrekking tot elk van de vier groei-aanjagers. Snelgroeiende Economieën: van 'reaching out' naar 'truly global' DSM rapporteert de omzet op regionaal niveau (zie tabel op pagina 18 van dit verslag). De netto-omzet in China (doorlopende activiteiten, in USD) steeg met 38%, van USD 355 miljoen in het tweede kwartaal van 2010 naar USD 489 miljoen in het tweede kwartaal van 2011. In India realiseerde DSM in het tweede kwartaal van 2011 een omzetstijging (in Euro) van 12%. DSM en het Russische bedrijf KuibyshevAzot OJSC hebben in het tweede kwartaal van 2011 een begin gemaakt met hun strategische samenwerking en hun joint ventures op het gebied van Engineering Plastics en Fibre Intermediates. Daarnaast opende DSM de eerste premixfabriek in Rusland in een joint venture met Tatenergo JSC (Republiek Tatarstan). Innovatie: van 'het bouwen van de machine' naar verdubbeling van de output DSM heeft een uiterst modern Nutrition Innovation Center geopend in Parsippany, New Jersey (Verenigde Staten). Bovendien werd binnen DSM's voedingsactiviteiten een nieuwe manier ontwikkeld om suiker te verrijken met vitamine A. Dit biedt een belangrijke additionele route voor het verbeteren van de inname van micronutriënten door de bevolking via basisvoedingsmiddelen, naast rijst, meel of melk. Duurzaamheid: van verantwoordelijkheid naar business driver DSM ligt op schema met zijn duurzaamheidsaspiraties voor de periode 2011-2015. In de eerste helft van 2011 bestond DSM's innovatiepijplijn voor 87% uit 'ECO+ oplossingen'. De aspiratie voor de gehele periode 2011-2015 is dat meer dan 80% van de innovatiepijplijn uit ECO+ oplossingen bestaat. Aan het einde van de eerste helft van 2011 had naar schatting 40% van de 'running business' betrekking op ECO+ oplossingen. De aspiratie voor de periode 2011-2015 is om dit percentage van circa 34% op circa 50% te brengen. Een voorbeeld van een ECO+ oplossing is EcoPaXX(TM), een hoogwaardige technische kunststof die voor 70% is gebaseerd op biologische grondstoffen. In het tweede kwartaal selecteerde een Duitse autofabrikant dit materiaal voor de motorafdekplaat van een van zijn meest prestigieuze modellen. Ook met betrekking tot energie-efficiency ligt DSM goed op koers: een verbetering van 1,8% in de eerste helft van 2011 ten opzichte van 2010. De aspiratie is om in 2020 een verbetering van 20% te hebben bereikt ten opzichte van 2008. DSM ontwikkelde tevens een powder in-mold coating zonder vluchtige organische stoffen voor toepassing als autolak. Dit product heeft een veel betere ecologische voetafdruk dan de traditionele, op oplosmiddelen gebaseerde coatings. Acquisities & Partnerships: van portfoliotransformatie naar driving focused growth De integratie van het in het eerste kwartaal van 2011 overgenomen Martek verloopt geheel volgens schema. Dit nieuwe onderdeel biedt substantiële mogelijkheden voor innovatie en groei. DSM kondigde in het tweede kwartaal de overname aan van Vitatene S.A.U., een Spaanse producent van natuurlijke carotenoïden. Deze - inmiddels afgeronde - acquisitie stelt DSM in staat om het aanbod van natuurlijke carotenoïden van zijn voedingsbusiness te versterken, tegen de achtergrond van een aanhoudende groei van de consumentenvraag naar natuurlijke producten. DSM kondigde de overname aan van de premixfabriek van Fatrom, de leidende premixfabrikant in Roemenië. DSM en Yixing QianCheng Bio-Engineering Co Ltd (China) hebben een overeenkomst gesloten voor de oprichting van een joint venture waarin de enzym-activiteiten van QianCheng zullen worden ondergebracht. Hiertoe is een nieuwe onderneming opgericht, DSM (Jiangsu) Biotechnology Co. Ltd., waarin DSM een belang heeft van 85%. Verwachting Hoewel de algemene economische voorspellingen voor dit jaar positief blijven, zijn de onzekerheden ten aanzien van de wereldeconomie toegenomen als gevolg van staatsschuldproblemen, toegenomen inflatie en schommelingen op de valutamarkten. DSM is echter van mening dat de onderneming met zijn evenwichtige, relatief conjunctuurbestendige portfolio op het gebied van gezondheid, voeding en materialen, zijn brede geografische spreiding, zijn sterke technologieposities en zijn leidende marktposities een goede uitgangspositie heeft voor verdere vooruitgang. Evenals de rest van de industrie had ook DSM in de eerste helft van 2011 te maken met hogere kosten voor grondstoffen en energie, maar verwacht wordt dat deze stijging in de tweede helft zal afvlakken. DSM verwacht deze hogere kosten met succes door te kunnen blijven berekenen dankzij zijn sterke marktposities. Ook valutakoersen waren een negatieve factor in het tweede kwartaal. De sterke Zwitserse franc en de zwakker wordende US dollar zullen de resultaten de komende tijd blijven beïnvloeden. Op dit moment worden echter geen grote wijzigingen verwacht ten aanzien van de algehele business-veronderstellingen voor het gehele jaar. Verwacht wordt dat het cluster Nutrition zijn positieve momentum zal vasthouden, waarbij goede volumes, prijsverhogingen en verdere kostenbesparingen deels compensatie zullen bieden voor de ongunstige invloed van de sterke Zwitserse franc en de zwakke US dollar. Het cluster is relatief ongevoelig voor veranderingen in de wereldeconomie. De EBITDA inclusief Martek zal waarschijnlijk duidelijk hoger zijn dan het vorige jaar. Het cluster Pharma blijft te maken hebben met moeilijke businessomstandigheden en verwacht wordt dat de resultaten lager zullen zijn dan in 2010. Performance Materials verwacht aanhoudende groei van de vraag bij eindgebruikers. De totale verkoopvolumes in het tweede halfjaar van 2011 zullen naar verwachting lager zijn dan in het eerste halfjaar als gevolg van de normale seizoenseffecten. In de tweede helft van het jaar zullen prijsmaatregelen wederom vrucht afwerpen en zal de opwaartse druk op de inputkosten naar verwachting minder worden. Verwacht wordt dat de resultaten over het gehele jaar duidelijk hoger zullen zijn dan vorig jaar. Polymer Intermediates zal naar verwachting uitstekende jaarresultaten behalen, hoewel DSM enige teruggang ziet in de marges. Dit alles in aanmerking genomen, in combinatie met DSM's focus op klanten en innovatie en de voortgaande verbeteringen op het gebied van efficiency, wordt 2011 naar verwachting een sterk jaar voor DSM. DSM is dan ook van mening dat de onderneming goede voortgang maakt op weg naar realisatie van de EBITDA- doelstelling van €1,4-1,6 miljard voor 2013, in combinatie met een ROCE van meer dan 15%. Additionele informatie DSM houdt vandaag ten behoeve van de media een conference call van 08.00 tot 08.45 uur. Voor beleggers en analisten wordt van 09.00 tot 10.00 uur een conference call gehouden. Informatie over de mogelijkheden voor deelname aan deze calls en/of beluistering achteraf zijn te vinden op de DSM-website www.dsm.com. In het beleggersgedeelte van deze website kan de Presentation to Investors worden gedownload. Daarin wordt informatie gegeven over de resultaten van DSM over het eerste halfjaar van 2011. Verklaring van de Raad van Bestuur De halfjaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, verplichtingen, financiële positie en het resultaat van DSM en zijn geconsolideerde deelnemingen; en het halfjaarbericht geeft een getrouw beeld van DSM's positie per balansdatum en de ontwikkeling en resultaten van DSM en de in de halfjaarrekening opgenomen concernonderdelen gedurende de verslagperiode, samen met de verwachte ontwikkelingen. Heerlen, 2 augustus 2011 De Raad van Bestuur Feike Sijbesma, Voorzitter/CEO Rolf-Dieter Schwalb, CFO Stefan Doboczky Nico Gerardu Stephan Tanda Relevante data Ex-interim-dividend-notering                            woensdag 3 augustus 2011 Record date                                        vrijdag 5 augustus 2011 Betaalbaarstelling interim-dividend                               vrijdag 26 augustus 2011 Bericht over het derde kwartaal 2011                             dinsdag 1 november 2011 Jaarverslag 2011                                                    woensdag 29 februari 2011 Bericht over het eerste kwartaal 2012                            dinsdag 8 mei 2012 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders    vrijdag 11 mei 2012 DSM - Bright Science. Brighter Living.(TM) Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in Life Sciences en Materials Sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee duurzame waarde voor al zijn stakeholders. DSM ontwikkelt innovatieve oplossingen voor voeding, bescherming en prestatieverbetering in wereldwijde markten zoals voeding en voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, diervoeder, geneesmiddelen, medische materialen, auto's, verf, elektrotechniek en elektronica, life protection, alternatieve energie en biogebaseerde materialen. DSM's 22.000 werknemers realiseren een netto jaaromzet van circa € 9 miljard. DSM is genoteerd aan NYSE Euronext. Meer informatie is te vinden op www.dsm.com. Voor meer informatie Media DSM, Corporate Communications tel.: +31 (45) 5782421 e-mail: media.relations@dsm.com Beleggers DSM, Investor Relations tel.: +31 (45) 5782864 e-mail: investor.relations@dsm.com www.dsm.com Bijlage persbericht: http://hugin.info/130663/R/1535458/468240.pdf Persbericht-pdf: http://hugin.info/130663/R/1535458/468239.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: DSM N.V. via Thomson Reuters ONE [HUG#1535458]