Enzymaticas insynspersoner avser teckna för 16 MSEK i nyemissionen

Enzymatica meddelar att insynspersoner som styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare samt deras familjemedlemmar avser teckna aktier i den pågående nyemissionen för ett belopp om minst 16 MSEK, vilket motsvarar 27 procent av emissionen. Företrädesemissionen avser tillföra bolaget cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd upp till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Som bolaget tidigare har meddelat är villkoren för företrädesemissionen i huvudsak följande:

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen ska vara 2,18 kronor för varje ny aktie. För ytterligare information se http://enzymatica.se/investerare/nyemission-april-2016

Tidplan:

21 april - 3 majHandel med teckningsrätter
21 april - 6 majTeckningsperiod
11 majBeräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens utfall

Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas till att finansiera bolagets geografiska expansion, täcka kostnaderna för produktutveckling, inklusive kliniska studier och produktdokumentation, samt för att driva den löpande verksamheten.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com    

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se .

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.

Pressmeddelande (PDF)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Enzymatica AB via GlobeNewswire

HUG#2009265