Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
16 maj 2016 

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2016 klockan 17.00 på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 juni 2016, dels senast klockan 12.00 onsdagen den 8 juni 2016 anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress Sdiptech AB, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, via bolagets hemsida www.sdiptech.com eller per e-post anmalan@sdiptech.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdiptech.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 8 juni 2015. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.      Dagordningens godkännande

7.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.      Beslut:

a.      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b.      om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

c.      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.      Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

10.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

11.    Val av styrelse och revisor

12.    Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

13.    Godkännande av vissa överlåtelser och emissioner enligt 16 kap aktiebolagslagen

14.    Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Carl Westerberg.

Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna i enlighet med följande.

Av till stämmans förfogande stående medel, 428 056 987 kronor, ska 8 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, utbetalas kvartalsvis till preferensaktieägarna med en fjärdedel av det totala beloppet (dvs. 2 kronor per preferensaktie) per tillfälle. Förslaget baseras på samtliga utestående preferensaktier per dagen för kallelsen.

Som avstämningsdagar för utdelningen föreslås:

  1. den 15 juni 2016;
  2. den 15 september 2016;
  3. den 15 december 2016; och
  4. den 15 mars 2017.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktierna ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Styrelsen föreslår vidare att Sdiptechs innehav i Serendipity Ixora AB delas ut till ägare av stamaktier av serie A och B i Sdiptech. Innehavet värderades vid bokslutstidpunkten till 166 770 023 kronor. Då detta varit avsikten alltsedan renodlingen av verksamheterna mellan Sdiptech och Ixora i oktober 2015 har resultatet hänförligt till innehavet efter försäljningen av Venture Management redovisats under "Verksamheter under avveckling" i resultaträkningen.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämnings- och utbetalningsdag i samordning med Euroclear, dock att utbetalning ska ske senast en månad från stämmodatumet d.v.s. senast den 14 juli 2016.

Styrelsen föreslår slutligen att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen föreslås bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 200 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 11; Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ashkan Pouya, Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn. Ashkan Pouya föreslås till styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser KPMG AB att utse den auktoriserade revisorn Duane Swanson till huvudansvarig revisor.

Förslag under punkten 12; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Förslag under punkten 13; Godkännande av vissa överlåtelser och emissioner enligt 16 kap aktiebolagslagen

Med anledning av att bolaget är ett publikt aktiebolag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att vissa överlåtelser och emissioner av aktier i dotterbolag godkänns av bolagsstämma i bolaget. I korthet omfattas överlåtelser och emissioner av aktier och andra instrument till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra anställda i koncernen.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner en överlåtelse av 15 000 aktier i dotterbolaget Juno Ekonomi AB till dess VD, för en köpeskilling om 1 krona per aktie, i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för VD att verka för dotterbolagets utveckling.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner en överlåtelse av 3 500 aktier i dotterbolaget Forward Technologies AB till dess VD, för en köpeskilling om 10 kronor per aktie. Bakgrunden till den föreslagna överlåtelsen är att Sdiptech beslutat att avveckla sitt engagemang i bolaget.

Serendipity Ixora AB och en del av dess portföljbolag omfattas alltjämt av dessa bestämmelser, varför en del transaktioner inom dessa portföljbolag måste godkännas av Sdiptechs bolagsstämma.

En del av Ixoras verksamhet utgörs av att starta och utveckla bolag samt att optimera värdetillväxten i bolagen. Då flera av dotterbolagen befinner sig i tidiga utvecklingsfaser finns det ett starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap med och incitament för nyckelpersoner i dessa bolag att maximera värdetillväxten, till gagn för samtliga aktieägare. Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman i Sdiptech godkänner följande transaktioner

- Att Serendipity Ixora AB överlåter högst 60 000 stamaktier av serie B i Nextseal AB till Nextseals VD, för en köpeskilling om 0,05 kronor per aktie, i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för VD att verka för Nextseals utveckling. Överlåtelsen måste även godkännas av bolagsstämman i Serendipity Ixora AB.

- Att Premune AB emitterar högst 3 128 B-aktier att fördelas mellan dess externa styrelseledamöter Agnes Wold, Alf Lindberg, Christer Hellström och Jeppe Magnusson för en lägsta teckningskurs om 100 kronor per aktie. Emissionen måste även godkännas av bolagsstämman i Premune AB.

- Att Swecure AB emitterar 32 394 teckningsoptioner till dess tillträdande VD i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för VD att verka för Swecures utveckling. Varje teckningsoption ger rätt att till och med 30 juni 2020 teckna en ny B-aktie i Swecure AB för en teckningskurs om 193 kronor per aktie. För själva teckningsoptionerna betalas en premie om sammanlagt 29 624 kr. Emissionen måste även godkännas av bolagsstämman i Swecure AB.

I de fall där Serendipity Ixora av någon anledning beslutar att inte fortsätta en satsning i ett bolag som man investerat i så förekommer det att dotterbolaget överlåts tillbaka till de ursprungliga ägarna. Då Serendipity Ixoras primära intresse en sådan situation är att undvika fortsatta driftskostnader kan ett sådant "återlämnande" ske vederlagsfritt. Om de tidigare ägarna suttit kvar i styrelsen omfattas en sådan transaktion av bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman i Sdiptech godkänner Serendipity Ixoras vederlagsfria överlåtelse av 900 000 aktier i Swedish Pharma AB till dess fem tidigare ägare, varav Leif Eriksson och Lennart Löfgren även ingick i Swedish Pharmas styrelse vid transaktionstillfället.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.sdiptech.com, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med tisdagen den 24 maj 2016. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på årsstämman. Fullständiga beslutsförslag kommer att tillhandahållas på samma sätt från och med tisdagen den 31 maj 2016.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

***
Stockholm i maj 2016
Sdiptech AB (publ)
Styrelsen

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med fokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation, modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2016.

Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB (publ)This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sdiptech AB via GlobeNewswire

HUG#2012922