Effnetplattformen AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen AB

Årsstämma i Effnetplattformen AB hölls i Stockholm den 20 maj 2016.
 
Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
 
Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Hans Runesten, Göran E. Larsson och Erik Nerpin. 
 
Hans Runesten omvaldes till styrelseordförande.
 
KPMG omvaldes som revisor. Ny huvudansvarig revisor blir Gunnar Karlsson.
 
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 200.000 SEK samt att revisorn skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. 
 
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen, varigenom sedvanliga regler om föranmälan och biträden avseende deltagande i bolagsstämma införs.
 
Bemyndigande att besluta om nyemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget.
 
 
 
 
Om Effnetplattformen AB (publ)
 
Effnetplattformen AB (publ) handlas på First North, Nasdaq Stockholm (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB.  För mer information om Effnetplattformen AB, besök www.effnetplattformen.se .
 
Effnet AB
 
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess produkter för IP Header Compression ( IPHC ), Robust Header Compression ( ROHC ), Backhaul Header Compression ( BHC ) och Internet of Things ( IoT ) besök www.effnet.com .This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Effnetplattformen AB via GlobeNewswire

HUG#2014205