Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016


Utveckling i portföljbolagen

 • Zalandos preliminära intäkter växte med 24-26% med en EBIT-marginal på 7,5-9,5%
 • Millicom hade en organisk tillväxt i tjänsteintäkter på 2% och en justerad EBITDA-marginal på 36%
 • Tele2s nettoomsättning ökade med 1% med en EBITDA marginal på 16%
 • MTG rapporterade en försäljningstillväxt på 4% till 4.328 Mkr med en stabil EBIT-marginal

             

Kinneviks investeringsaktivitet

 • Investeringar om totalt 534 Mkr under det andra kvartalet, samtliga i befintliga bolag
 • Andra delen av förfinansieringen av Global Fashion Group, uppgående till 50 MEUR, genomfördes under kvartalet. Total kapitalanskaffning, avtalad den 7 juli, utökades från 300 till 330 MEUR till följd av stort intresse från aktieägarna. Kinneviks slutliga deltagande uppgick till 161 MEUR
 • Försäljningen av 3,8% i Lazada till Alibaba för 57 MUSD slutfördes i april
 • Tele2 meddelade att bolaget genomför en nyemission om cirka 3 Mdkr för att finansiera förvärvet av TDC Sverige. Transaktionen väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2016 och Kinnevik har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel om cirka 900 Mkr

             

Kinneviks finansiella ställning

 • Substansvärdet uppgick till 64,6 Mdkr (235 kr per aktie), en minskning med 1,7% eller 1,1 Mdkr justerat för utbetald utdelning, drivet av:
  • Nedgång om 1% eller 0,8 Mdkr i värdet av de noterade portföljbolagen, justerat för erhållna utdelningar
  • Nedgång om 2% eller 0,3 Mdkr i värdet av de onoterade portföljbolagen
 • Nettokassa om 0,4 Mdkr i slutet av kvartalet
 • Värdeöverföring till aktieägarna om 7,1 Mdkr under det andra kvartalet (ordinarie utdelning om 7,75 kr per aktie och inlösenprogram motsvarande 18 kr per aktie)
 • Ny femårig kreditfacilitet om 3 Mdkr överenskommen i juli

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentverksamheter. Vi samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

RapportThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via GlobeNewswire

HUG#2030104