OP Gruppens kapitaltäckning hölls god i Europeiska bankmyndighetens stresstest

OP Gruppen
Börsmeddelande
29.7.2016 kl. 23.15

OP Gruppens kapitaltäckning hölls god i Europeiska bankmyndighetens stresstest

OP Gruppens kapitaltäckning hölls god i det stresstest som Europeiska bankmyndigheten (EBA) utförde tillsammans med banktillsynsmyndigheterna.  Testet mäter hur kapitaltäckningen i hela EU:s banker utvecklas i stresscenarier.  Enligt resultaten överstiger OP Gruppens kapitaltäckning klart myndigheternas minimikrav också i ett mycket ofördelaktigt scenario.

-Resultaten av stresstestet påvisar återigen entydigt att OP Gruppen har en god grund. Vi är en trygg partner för våra kunder. Vår handlingsförmåga hålls tack vare vår goda kapitaltäckning stabil också under ekonomiska kriser. Långsiktigheten i vår verksamhet är en strategisk styrka som vi också i fortsättningen vill hålla fast vid, konstaterar OP Gruppens chefdirektör Reijo Karhinen.   

I basscenariot, där omvärlden bibehålls i huvudsak enligt nuläget, förstärks OP Gruppens CET1-kapitaltäckning ytterligare och uppgår 2018 till 21,2 procent. Vid slutet av mars 2016 var OP Gruppens CET1-kapitaltäckning 19,5 procent.

I det ofördelaktigare scenariot belastas resultatet och kapitaltäckningen bland annat av en nedgång i räntenettot till följd av de ökade upplåningskostnaderna samt en ökning i nedskrivningarna. I det här scenariot sjunker OP Gruppens CET1-kapitaltäckning till 14,9 procent, men hålls fortfarande klart över minimikraven för kapitaltäckningen.

Stresstesterna bedömer bankernas kristålighet

Avsikten med stresstesterna är att erbjuda tillsynsmyndigheter, banker och andra marknadsparter en gemensam referensram för bedömningen av bankernas ekonomiska situation inom EU-området. I stresstestet våren 2016 deltog totalt 51 banker som står för cirka 70 procent av bankrörelsen i EU. Av de banker som deltog i stresstestet står 37, OP Gruppen medräknad, direkt under ECB:s tillsyn. 

EBA har utfört stresstest sedan 2009. Förra gången genomfördes stresstestet 2014. Stresstesterna har utförts enligt EBAs enhetliga metodologi och förenklande antaganden, dvs. de utgör inga prognoser över den framtida utvecklingen.

EBA har offentliggjort resultaten av stresstestet på sin webbplats 29.7 klockan 22.00 CEST. OP Gruppens och de andra bankernas resultat presenteras i tabellerna på EBAs webbplats.

Tilläggsupplysningar: OPs kommunikation lör. 30.7 från kl. 9: viestinta@op.fi , tfn 050 5239904

Distribution
Nasdaq Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har 1,6 miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,3 miljoner kunder. www.op.fi
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: OP Yrityspankki Oyj via GlobeNewswire

HUG#2032104