Oyj Ahola Transport Abp: Delårsrapport första halvåret 2016

Första halvåret 2016

  • Periodens omsättning uppgick till 48 470 T€ (47 992 T€)
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T€ (1 204 T€)
  • Periodens resultat uppgick till 1 035 T€ (863 T€)
  • Resultat per aktie 0,070 €
  • Eget kapital per aktie 0,482 €

VD:s kommentarer

Rapporteringsperiodens omsättning uppgick till 48,47 m€ som är en ökning med 1 % jämfört med samma period ifjol. Rörelseresultatet uppgick till 1,37 m€ vilket är 13 % bättre än första halvåret ifjol.  Under Q2 uppnåddes en resultatförbättring, vilket berodde på de effektiveringsåtgärder som redan under tidigare perioder hade påbörjats men fick större effekt under denna period.

Speciellt under sommaren har transporterna mellan Sverige och Finland varit en stor utmaning på grund av otillräcklig färjekapacitet. Detta har orsakat stora problem för transportbranschen. Delvis har Ahola Transport ersatt färjeöverfarter med vägtransporter via Haparanda som har en direkt negativ inverkan på lönsamheten. För Ahola Transport är färjeöverfarter en kritisk faktor och vi fokuserar nu på att säkra upp färjeöverfarterna. 

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Händelser efter perioden

Ahola Transport har rekryterat Jukka Raudasoja som Affärsområdeschef för affärverksamheten, vägtransport. Hans Ahola kommer i fortsättningen att fokusera på sin uppgift som koncernens VD.

 Dessa nyheter har informerats separat i ett pressmeddelande den 2. augusti 2016.

Tredje kvartalet är traditionellt en utmaning i och med semesterperioden och speciellt i år på grund av den otillräckliga färjekapaciteten. På årsnivå tror vi ändå på en liten förbättring av fjolårets rörelseresultat som låg på 1,6 m€.

CEO Hans Ahola

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden uppgår per 30.6.2016 till 3 408 t€ (2 821 t€). Koncernens räntebärande skulder uppgår till 6 838 t€( 8 383 t€).

Investeringar

Koncernens i balansen upptagna investeringar under kvartalet uppgår till 269 t€ (413 t€), av investeringar avser 132 t€ investeringar i materiella tillgångar och 137 t€ investeringar i immateriella tillgångar.  

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar uppgår till 477 t€ (548 t€). Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgår till 156 t€ (164 t€). Avskrivningar på goodwill uppgår till 94 t€ (94 t€). Avskrivningar på materiella tillgångar uppgår till 227 T€ (290 t€).

Eget kapital och aktier

Per 30.6.2016 uppgår Ahola Transport koncernens eget kapital till 7 140 t€ (4 386 t€). Aktiekapitalet uppgår till 1 363 t€ (300 t€). Det fria egna kapitalet i koncernen uppgår till 5 772 t€ (4 080t€).  

Aktiekapitalet är per 30.6.2016 fördelat på 14 825 969 aktier, varav A-aktiernas andel är 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel är 254 630 stycken.

Anställda

Per den 30.6.2016 hade koncernen i medeltal 199 anställda.

Ägarstruktur

Insynspersoners innehav:

Namn Befattning Aktieslag Antal
Hans AholaVerkställande direktörA-aktie0 *
Martti VähäkangasStyrelseordförandeB-aktie10 000
Anette BjörkmanStyrelsemedlem 0
Nils AholaStyrelsemedlemA-aktie0 *
Lars AholaStyrelsemedlemA-aktie0 *
Ida SaavalainenStyrelsemedlemB-aktie12 000
Rickard SnellmanBusiness  ControllerB-aktie17 200
Stefan KapténsCFOB-aktie2 000

Ahola Group innehar 89,95 % av aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.
 *)Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, äger samtliga aktier i Oy Ahola Group Ab per 30.6.2016.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger under 2016 ut ekonomisk information enligt följande:

Kvartalsrapport                           Q3 2016                                          15 november

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Delårsrapport första halvåret 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Oyj Ahola Transport Abp via GlobeNewswire

HUG#2034911