Omvandling av A-aktier i Momentum Group AB

Enligt Momentum Group ABs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling till aktier av serie B minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under augusti 2017 har Momentum Group AB på begäran av aktieägare genomfört omvandling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omvandlingen uppgår antalet A-aktier till 1 062 436 och antalet B-aktier till 27 202 980. Antal aktier och röster i Momentum Group AB framgår av följande tabell:

  Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster
Före omvandling1 063 78027 201 636 28 265 416 37 839 436
Efter omvandling1 062 43627 202 980 28 265 416 37 827 340

Stockholm den 31 augusti 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 15:00 CET.

170831 Momentum Group PR Omvandling av A-aktier SvThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Momentum Group AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2130267