Nyrstar lanceert een aanbod van bijkomende obligaties en een aankoopbod op converteerbare obligaties die vervallen in 2018

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING NOCH VOOR DISTRIBUTIE AAN V.S.-PERSONEN.

5 september 2017 om 08:00 CEST

Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V. (de "Emittent"), een dochtervennootschap van Nyrstar NV (de "Vennootschap" of "Nyrstar"), kondigde vandaag aan dat zij voornemens is om ongeveer €100.000.000 aan niet-gesubordineerde, niet-bevoorrechte bijkomende obligaties aan te bieden die vervallen in 2024 (de "Bijkomende Obligaties"), die dienen te worden samengevoegd met, en een enkel geheel vormen met, de Initiële Senior Notes ten belope van €400.000.000 aan 6,875% die vervallen in 2024 (de "2024 Notes), en die werden uitgegeven in maart 2017 (het "Bijkomend Obligatieaanbod"). Zoals de 2024 Notes, zullen de Bijkomende Obligaties worden gegarandeerd door Nyrstar, als Moedergarant, en bepaalde dochtervennootschappen van de Vennootschap.

De Emittent is voornemens om de netto-opbrengsten van het Bijkomend Obligatieaanbod te gebruiken om bedragen die uitstaan onder de 2018 Converteerbare Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd) te herfinancieren en om schulden onder bestaande kredietovereenkomsten af te bouwen, zonder deze kredietovereenkomsten op te zeggen.

In dit verband heeft de Emittent tevens een vrijwillig aankoopbod gelanceerd om enige en alle uitstaande 4,25% converteerbare obligaties die vervallen in 2018, uitgegeven door Nyrstar voor een oorspronkelijke totale hoofdsom van €120.000.000 (ISIN Code: BE6258011566) (Common Code: 097373388) (de "2018 Converteerbare Obligaties") en waarvan een totale hoofdsom van €90.500.000 nog uitstaat, aan te kopen in contanten, op voorwaarde van, onder meer, de voltooiing van het Bijkomend Obligatieaanbod (het "Aankoopbod"). De 2018 Converteerbare Obligaties mogen uitsluitend worden aangeboden voor hoofdbedragen van ten minste €100.000 en opeenvolgende veelvouden van €100.000.

Het Aankoopbod wordt uitsluitend gedaan buiten de Verenigde Staten aan niet-V.S.-personen. Aangezien het Aankoopbod een vrijwillig aankoopbod is en afhangt van het vrijwillig aanbieden door de houders van de uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties van hun obligaties, zou het kunnen dat Nyrstar minder aanbiedingen ontvangt dan de totale hoofdsom aan uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt-, en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com .

Voor meer informatie

Anthony SimmsGroup Manager Investor RelationsT: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com
Franziska MorroniGroup Manager Corporate CommunicationsT: +41 44 745 8295M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

BELANGRIJKE MEDEDELING

De informatie in deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geen aanspraak op volledigheid. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van, de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin zulk aanbod, zulke uitnodiging, sollicitatie, verkoop, uitgifte, aankoop of inschrijving onwettig zou zijn onder de effectenwetgeving van enige van zulke jurisdicties. Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving, noch voor distributie aan V.S.-personen. Elke persoon die deze aankondiging leest, dient zich over elke van dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

Geen communicatie of informatie in verband met het Bijkomend Obligatieaanbod of het Aankoopbod mag worden verspreid in het publiek in enige jurisdictie waar een registratie of goedkeuring vereist is. Geen stappen zijn genomen of zullen worden genomen in enige jurisdictie waarin zulke stappen vereist zouden zijn. Het aanbod van of inschrijving op de Bijkomende Obligaties of deelname aan het Aankoopbod zou onderhevig kunnen zijn aan bepaalde juridische of regulatoire beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Emittent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schending van enige van zulke restricties door enige persoon.

Deze materialen zijn geen aanbod tot verkoop van effecten. De verspreiding van deze aankondiging kan in bepaalde jurisdicties (in het bijzonder in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) beperkt worden door de wet. Personen die in het bezit komen van deze aankondiging zijn door elk van de Bieder, en de dealer manager en de aankoopbod-agent van het Aankoopbod verplicht om zich te informeren omtrent elke van dergelijke beperkingen en deze beperkingen na te leven. In geval van twijfel over de inhoud van deze aankondiging of de actie die u moet ondernemen, bevelen wij u aan om meteen  uw eigen financieel en juridisch advies in te winnen, met inbegrip omtrent eventuele fiscale gevolgen voortvloeiend uit het Aankoopbod, bij uw effectenmakelaar, bank manager, raadsman, boekhouder of andere onafhankelijke financiële of juridische adviseur.

Deze aankondiging is geen aanbod om effecten te verkopen of een sollicitatie om effecten te kopen in de Verenigde Staten. Effecten mogen niet worden aangeboden, gekocht of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), tenzij krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten daarin bepaald. De effecten vermeld in deze aankondiging werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act en Nyrstar is niet van plan om een openbaar bod van zijn effecten uit te brengen in de Verenigde Staten. Het Aankoopbod wordt niet gedaan, noch direct noch indirect, noch door het gebruik van post, noch via welke middelen of instrumentaliteit van handel tussen de staten of buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook, in of naar de Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fax, elektronische post, telefoon en internet en andere vormen van elektronische communicatie. Kopies van deze aankondiging zijn niet, en mogen niet, direct of indirect verstuurd worden of op een andere wijze overgemaakt, verspreid of doorgestuurd worden (met inbegrip, zonder beperking, door custodians , nominees of trustees ) in of naar de Verenigde Staten. Elke vermeende aanbieding van de 2018 Converteerbare Obligaties in het Aankoopbod die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomt uit een schending van deze beperkingen zal ongeldig zijn en elke vermeende aanbieding van de 2018 Converteerbare Obligaties gedaan door een persoon die zich in de Verenigde Staten bevindt of enige agent, fidicuair of andere tussenpersoon die handelt op een niet-discretionaire basis voor een principaal die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten zal ongeldig zijn en zal niet worden aanvaard. Elke persoon die deelneemt aan het Aankoopbod heeft verklaard dat hijzelf of enige begunstigde eigenaar van de 2018 Converteerbare Obligaties of enige andere persoon in wiens naam een dergelijk persoon handelt, niet een V.S.- persoon is (zoals gedefinieerd in de U.S. Securities Act) of woonachtig is in en/of zich bevindt in de Verenigde Staten. Voor de doeleinden van deze en de bovenstaande paragraaf betekent "Verenigde Staten" de Verenigde Staten van Amerika, haar territoria en eigendommen, enige staat van de Verenigde Staten van Amerika en het District Columbia.

Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003, zoals gewijzigd, met name door Richtlijn 2010/73/EU, en zoals respectievelijk geïmplementeerd in elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Onder geen enkele omstandigheden, is, noch zal, deze aankondiging, een openbaar aanbod of een uitnodiging aan het publiek zijn in verband met enig aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten in enige jurisdictie. Geen actie werd of zal worden ondernomen om een aanbod aan het publiek van de Bijkomende Obligaties te doen die de publicatie van een prospectus vereist in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Bijgevolg mogen de Bijkomende Obligaties enkel worden aangeboden in Lidstaten van de Europese Economische Ruimte:

(a) aan gekwalificeerde investeerders (zoals gedefinieerd in artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn); of

(b) in elke andere omstandigheid, die de Emittent niet verplicht een prospectus te publiceren zoals voorzien onder artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn.

Deze aankondiging werd niet, en zal niet worden, voorgelegd ter goedkeuring of erkenning aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het Aankoopbod wordt gedaan onder artikel 6, §3, 3° van de Belgische Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) (de "Overnamewet"). Dienvolgens maakt het Aankoopbod geen publieke aanbieding uit zoals gedefinieerd in artikel 3, §1, 1° en artikel 6, §1 van de Overnamewet. Deze aankondiging is uitsluitend gedaan voor doeleinden van het Aankoopbod. Dienvolgens mag de informatie begrepen in deze aankondiging niet worden gebruikt voor enig ander doel of gedaan aan enig ander persoon in België.

Het Aankoopbod wordt niet gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het publiek in de Franse Republiek ("Frankrijk"). Deze aankondiging werd niet, en zal niet worden, verspreid onder het publiek in Frankrijk, en uitsluitend (i) verleners van investeringsdiensten die verband houden met portefeuillebeheer voor rekening van derde partijen ( personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ) en/of (ii) gekwalificeerde investeerders ( investisseurs qualifiés ), niet-particulieren, die voor eigen rekening handelen, zoals allemaal gedefinieerd in, en overeenkomstig, de artikelen L.411-1, L.411-2 en D.411-1 tot D.411-4 van de Franse Code monétaire et financier , komen in aanmerking om deel te nemen aan het Aankoopbod. Deze aankondiging werd niet, en zal niet worden, voorgelegd voor een nihil obstat of goedkeuring door de Autorité des Marchés Financiers .

Deze aankondiging, het Aankoopbod-Memorandum of enige andere documenten of materiaal met betrekking tot het Aankoopbod werd niet, en zal niet worden, onderworpen aan de nihil obstat procedures van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") overeenkomstig toepasselijke Italiaanse wet- en regelgeving. Het Aankoopbod wordt gedaan in de Republiek van Italië ("Italië") als een vrijgesteld bod krachtens artikel 101-bis, paragraaf 3-bis van het Wetgevend Besluit nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "Financiële Dienstenwet") en artikel 35-bis, paragraaf 3 van CONSOB Verordening nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd (de "Emittentenverordening") en is dienvolgens enkel bedoeld voor, en enkel gericht tot, gekwalificeerde investeerders ( investitori qualificati ) (de "Italiaanse Gekwalificeerde Investeerders"), zoals gedefinieerd krachtens artikel 100, paragraaf 1, letter (a) van de Financiële Dienstenwet en artikel 34-ter, paragraaf 1, letter (b) van de Emittentenverordening. Dienvolgens mag het Aankoopbod niet worden gepromoot, noch mogen kopieën of enig document daaraan verwant worden verspreid, verstuurd of anderszins doorgestuurd of verzonden in Italië tenzij aan Italiaanse Gekwalificeerde Investeerders. Houders of begunstigde eigenaars van de 2018 Converteerbare Obligaties die Italiaanse Gekwalificeerde Investeerders zijn en wonen en/of zich bevinden in Italië kunnen de 2018 Converteerbare Obligaties te koop aanbieden via bevoegde personen (zoals investeringsondernemingen, banken of financiële tussenpersonen die zijn toegelaten om zulke activiteiten uit te oefenen in Italië in overeenstemming met de Financiële Dienstenwet, CONSOB Verordening No. 16190 van 29 oktober 2007, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en Wetgevend Besluit nr. 385 van 1 september 1993, zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en in overeenstemming met alle andere toepasselijke wetten en regels en met enige vereisten opgelegd door CONSOB of enige andere Italiaanse autoriteit.

Deze aankondiging mag niet worden verspreid of rondgedeeld in Nederland, tenzij aan personen of entiteiten die "gekwalificeerde beleggers" zijn zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht.

De kennisgeving van deze aankondiging wordt niet gedaan, en is niet goedgekeurd door, een "bevoegd persoon" in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 van het Verenigd Koninkrijk. Bijgevolg wordt deze aankondiging niet verspreid, en dient zij niet doorgegeven te worden aan, het algemeen publiek in het Verenigd Koninkrijk. De kennisgeving van deze aankondiging wordt alleen gedaan aan die personen in het Verenigd Koninkrijk die onder de definitie van professioneel investeerder vallen (zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Financial Promotion Order")) of personen die vallen onder artikel 43 van de Financial Promotion Order of enige andere personen aan wie het anderszins wettig kan worden meegedeeld volgens de Financial Promotion Order (naar al deze personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). Personen die geen relevante personen zijn mogen niet handelen op basis van, of zich verlaten op, deze aankondiging. Het Aankoopbod waarop deze aankondiging betrekking heeft, werd alleen aan relevante personen gedaan en werd alleen met relevante personen ondernomen. Elke persoon die geen relevante persoon is mag niet handelen op basis van, of zich verlaten op, deze aankondiging of de inhoud ervan. Deze aankondiging mag niet verspreid, gepubliceerd, gereproduceerd of bekendgemaakt worden (geheel of gedeeltelijk) door ontvangers aan enige andere persoon.

In verband met de uitgifte van de Bijkomende Obligaties kan Deutsche Bank AG, London Branch, in de hoedanigheid van stabilisatiemanager of elk persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch Bijkomende Obligaties over-toewijzen of transacties verrichten met het oog op de ondersteuning van de marktprijs van de Bijkomende Obligaties op een hoger niveau dan wat anders het geval zou kunnen zijn. Er is echter geen garantie dat Deutsche Bank AG, London Branch of enig persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch, stabilisatiemaatregelen zal ondernemen. Enige stabilisatiemaatregel kan beginnen op of na de datum waarop passende openbaarmaking van de definitieve voorwaarden van het Bijkomend Obligatieaanbod is gebeurd en, indien begonnen, kan worden beëindigd op elk moment, maar het mag niet later eindigen dan 30 kalenderdagen na de datum waarop de Emittent de opbrengst van de uitgifte heeft ontvangen en 60 kalenderdagen na de datum van de toewijzing van de Bijkomende Obligaties, al naargelang welke periode het kortst is. De stabilisatiemaatregelen kunnen ofwel over the counter (OTC) ofwel op de Euro MTF Markt van de Luxembourg Stock Exchange plaatsvinden. Elke stabilisatiemaatregel of over-toewijzing moet worden uitgevoerd door Deutsche Bank AG, London Branch of elk persoon die optreedt namens Deutsche Bank AG, London Branch in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten en regels.

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDFThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2131411