MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2016

- Substansvärdet ökade från januari till december med 0,4 % till 492 kr per aktie
- Substansvärdet uppgick per den 20 februari till 527 kr per aktie, en ökning med 7 % sedan årsskiftet
- Resultat per aktie uppgick till 4,87 kr (126,03)
- Styrelsen föreslår aktieutdelning om 3,60 kr (3,10) per aktie
 
UTVECKLING I INNEHAVEN
Verksamheterna i MSABs innehavsbolag har fortsatt att utvecklas positivt under 2016. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten nådde 2 % (3). Även om vi befinner oss i en utpräglad låginflationsmiljö är ambitionen hos bolagen högre än så. Nyckelordet för den organiska tillväxten är innovation och inom detta område investeras stora resurser inom samtliga bolag. Flera väsentliga genombrott med nya produkter och tjänster har skett under 2016 vilket bäddar för god tillväxt framöver. Den andra nyckelfaktorn för tillväxt är företagsförvärv varigenom bolagen i ett vägt genomsnitt ökade sin omsättning med 4 % under året. All expansion måste ske med god lönsamhet och rörelseresultatet i innehavsbolagen ökade samtidigt med i genomsnitt 6 % (21).
 
MSABs substansvärde uppgick till 492 kr per aktie (490) per den 31 december, vilket motsvarar en ökning med 0,4 % under 2016. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som ökade med 6 %. Per den 20 februari uppgick substansvärdet till 527 kr per aktie. Från årsskiftet motsvarar det en ökning med 7 %, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som har ökat med 5 % hittills i år.  
 
 
Mikael Ekdahl
Tillförordnad VD, MSAB
 
 
MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 % av kapitalet och 47 % av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.

Denna information är sådan information som Melker Schörling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 klockan 08:00 CET.
MSAB Bokslutskommuniké januari-december 2016This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Melker Schörling AB via GlobeNewswire

HUG#2080260