Vooruitblik 2019: groei in ontwikkelde landen convergeert, ontwikkeling opkomende markten loopt uiteen

De consolidatie van de wereldwijde groei in 2018 gaf regionale verschillen te zien, waarbij de VS beter presteerde dan Europa en Japan. NN Investment Partners verwacht dat de eurozone in het nieuwe jaar zal opveren door de krappere arbeidsmarkten en aantrekkende loongroei. De convergerende groei in ontwikkelde markten creëert mogelijkheden voor opkomende markten, vooral via de handel met Europa. De buitenlandse investeringen en instroom in opkomende markten worden echter beperkt door importheffingen en de normalisatie van het monetaire beleid in de VS.

Valentijnvannieuwenhuijzen
Valentijn van Nieuwenhuijzen
Beleggers delen de zorgen over het effect van importheffingen en de monetaire beleidsnormalisatie op de wereldeconomie. NN Investment Partners (NN IP) heeft onder 100 institutionele beleggers onderzoek¹ gedaan naar het sentiment en daaruit blijkt dat de economische groei, het Amerikaanse handelsbeleid en inflatieontwikkelingen voor hen de belangrijkste aandachtspunten zijn. Iets meer dan de helft van de ondervraagde beleggers gaat uit van een vertraging van het wereldwijde economische groeimomentum in 2019, waarbij 28% een consolidatie verwacht.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “Aan het begin van 2019 zal de VS te maken krijgen met een gematigde groeivertraging, omdat de effecten van de begrotingsmaatregelen afnemen en de recente verkrapping door de Federal Reserve wordt gevoeld. Europa zal naar verwachting echter aantrekken, doordat de arbeidsmarkten verder verkrappen en de loongroei herstelt. Een stabiel ondernemersvertrouwen, betere winstmarges en een lage investerings-productieverhouding zullen zorgen voor meer investeringen en de weg vrijmaken voor een verdere toename van de kredietgroei. Er is nog altijd verbetering mogelijk in de eurozone, de vraag naar kapitaalgoederen is nog niet volledig en we verwachten dat het ECB-beleid niet voor september 2019 wordt verkrapt.

Daarom denken we dat Europa in het grootste deel van volgend jaar een groei boven de langjarige trend zal laten zien.
Ewoutvanschaick
Ewout van Schaick
Dit geldt ook voor Japan, want de monetaire en budgettaire beleidsmix is doelbewust gericht op oververhitting om de inflatieverwachtingen op te stuwen. De economische ontwikkelingen in Europa en Japan convergeren in het nieuwe jaar weer naar de groei in de VS. De gebruikelijke spelbedervers, zoals centrale banken en knelpunten op de arbeidsmarkt, zullen dit waarschijnlijk niet in de weg staan.”

Opkomende markten & Amerikaanse handel Terwijl ontwikkelde markten verder consolideren, zijn de omstandigheden voor opkomende markten lastiger geworden. De normalisatie van het monetaire beleid in ontwikkelde markten leidt tot een krapper financieel klimaat en uiteindelijk tot een lagere groei van de binnenlandse vraag in opkomende markten. Daarbij heeft het Amerikaanse protectionisme invloed op de globaliseringstrend, die al vlak was voordat de recente Amerikaanse importheffingen van kracht werden. Dit zal waarschijnlijk nadelig zijn voor de buitenlandse directe investeringen en de exportgroei in opkomende markten. Ten derde wordt de Chinese groei minder grondstofintensief. Deze zal geleidelijk dalen naar een niveau dat beter past bij de demografie en schulden van het land. Nu China zich meer richt op de huishoudelijke consumptie dan op investeringen in vaste activa, is het moeilijker te voorspellen wanneer de Chinese stimuleringsmaatregelen de negatieve gevolgen van de Amerikaanse handelstarieven zullen gaan compenseren.

We gaan uit van grotere beleidsverschillen in de opkomende wereld tussen landen met institutionele kracht om verder te hervormen en het meer interventionistische, onorthodoxe economische beleid. Daarom houden we de verkiezingen in belangrijke landen als Indonesië, India en Polen nauwlettend in de gaten.

De spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld zullen de markten blijven bezighouden. De heffingen zorgen voor micro-inefficiënties die zich vertalen in achterblijvende macro-economische prestaties, die vooral zichtbaar zullen zijn in de productiviteit. Voordat het zover is, kunnen we negatieve effecten zien op het sentiment van ondernemers en de financiële markten. Wij gaan ervan uit dat de handelsspanningen beperkt zullen blijven tot China versus de VS en dat ze ook in 2019 een bron van volatiliteit zullen zijn.

Europa

Volgend jaar markeert het eerste decennium na het begin van de Griekse schuldencrisis. De eurozone zit nog steeds met half-voltooide instellingen voor de fiscale en bankenunie, dit maakt de regio kwetsbaar voor economische en politieke schokken. Het versterken van deze instellingen is essentieel, maar moeilijk vanwege de verschillende ideeën en voorkeuren in de lidstaten.

De Brexit heeft potentieel grote economische gevolgen terwijl de gewenste voordelen bovendien niet haalbaar blijken als gevolg van de grote economische en militaire afhankelijkheid van het Europese vasteland.

Ondertussen hebben de populisten in Italië goed gezien dat het land een langere periode van sterke reële groei nodig heeft om de inflatieniveaus van voor de crisis te bereiken en de schuldenlast houdbaar te maken. Te veel bezuinigingen, zoals we hebben gezien in de nasleep van de financiële crisis, drukken zwaar op de reële groei omdat deze leiden tot meer voorzichtigheid in de private sector. Daar staat tegenover dat te weinig bezuinigen net zo gemakkelijk kan leiden tot krappere financiële condities en kredietaanbod, een daling van het vertrouwen en uiteindelijk een aanzienlijk lagere reële groei. Dit zou leiden tot een verlaging van de kredietwaardigheid, een toename van de financieringskosten en het verder opdrijven van de schuldquote.

Het bemoeilijkt daarnaast de relatie met andere eurolanden en maakt dat de ECB veel minder bereid is om een voorwaardelijk vangnet te bieden voor de Italiaanse overheidsschuld. De enige oplossing voor Italië is een combinatie van de juiste balans tussen overheidsuitgaven en economische hervormingen om de groei te stimuleren.

Ewout van Schaick, Head of Multi Asset bij NN Investment Partners: “Sommigen schatten het economische klimaat slechter in dan het in werkelijkheid is, maar de winstmarges buiten de financiële sector zijn nog steeds goed. Naarmate we meer richting macro-economisch consolidatie gaan, worden markten gevoeliger voor veranderingen in het sentiment. We zien sentimentsverbetering als katalysator voor betere aandelenprestaties. Van de beleggers in het onderzoek van NN IP geeft ongeveer 55%, wanneer het gaat om risico versus rendement, de voorkeur aan aandelenstrategieën. De winsten op Japanse aandelen stabiliseren en we zien verbetering in aandelen in de Eurozone. Dit biedt een betere waarde dan de relatief dure Amerikaanse markt. De zoektocht naar rendement zal voor beleggingen in aandelen minder van belang worden, omdat de normalisatie van het monetaire beleid zorgt voor een geleidelijk oplopende rendement op obligaties. Het kan zijn dat beleggers defensieve aandelen verruilen voor cyclische bedrijven. Maar risico’s voor dit scenario zijn een agressiever beleid van centrale banken, een escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China en oplopende spanningen en onrust op de markten door de Italiaanse begroting.”

Vastrentende waarden

“Door de hogere obligatiespreads zijn de waarderingen in 2018 verbeterd, maar ze zijn nog altijd niet laag. We gaan ervan uit dat de spreads in 2019 stabiel zullen blijven en dat het rendement licht positief zal zijn voor beleggers die zich richten op het totaalrendement. De Amerikaanse yieldcurve zal waarschijnlijk vlak blijven, met het risico van een daling in de loop van volgend jaar. We verwachten geen materiële afname van het rendementsverschil met andere ontwikkelde landen. De geleidelijke terugkeer naar een normaal monetair beleid met bijbehorende yields drukt het rendement van alle vastrentende beleggingen met een langere looptijd. Daarom hebben we een voorkeur voor vastrentende instrumenten met meer exposure naar kredietrisico in plaats van duratie. Obligaties van opkomende markten met een korte duratie zijn aantrekkelijk, omdat deze kunnen profiteren van hogere rentes en veranderingen in de vraag. We hebben daarnaast een voorkeur voor senior bankleningen en converteerbare obligaties.”

Verantwoord beleggen

NN IP verwacht dat de vraag naar beleggingsmogelijkheden volgens ESG-criteria (milieu, maatschappij en bestuur) in 2019 zal blijven groeien. Verantwoord beleggen is volgens de enquête onder beleggers niet alleen maar een kwestie van geweten. Bijna de helft (48%) van de beleggers ziet het als een manier om zowel het risico als het rendement te verbeteren. Slechts 13% oordeelt dat duurzaam beleggen alleen maar over waarden gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat financieel rendement en maatschappelijke impact bij verantwoord beleggen hand in hand gaan en dat het dus niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. In 2019 zal NN IP de portefeuilles verder in lijn brengen met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de rapportage over de impact van de portefeuilles verbeteren.

¹ Risk on Risk of research, NN IP, 100 institutional investors, November 2018