Rentes nog lang laag, grondstoffen klem en instroom EM obligaties aldus NNIP

Handelsconflicten, de voortdurende dreiging van een no-deal Brexit en sociale onrust die wordt verergerd door de toenemende vermogensongelijkheid en klimaatvraagstukken - de uitdagingen voor de wereldeconomie zijn in 2019 alleen maar groter geworden. Beleggers waren hierdoor minder geneigd om risico’s te nemen. Hoewel een recessie dichterbij lijkt te komen, kan 2020 een positieve ommekeer betekenen voor beleggingen met een hoger risico. Volgens NN Investment Partners (NN IP) is een wereldwijd soepeler begrotingsbeleid nodig om die omslag te bewerkstelligen.

Rentes nog lang laag, fiscale stimuli kunnen aandelen optrekken

“Aan de vooravond van 2020 staat de wereldeconomie op een tweesprong”, zegt Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer van NN IP. “Nemen we de eerste afslag, dan blijft politieke onzekerheid de financiële markten teisteren, duwt de afhankelijkheid van het monetaire beleid de rentes en inflatieverwachtingen omlaag en blijven we hangen in seculiere stagnatie. Maar er is hoop op herstel als de fiscale beleidsmakers stimuleringsmaatregelen nemen om het ondernemers- en consumentenvertrouwen te vergroten.”

Valentijnvannieuwenhuijzen
Valentijn van Nieuwenhuijzen

Omdat beleidsmakers nog maar weinig monetaire mogelijkheden hebben, zal verdere steun moeten komen van dalende politieke risico’s of van overheidsmaatregelen in de vorm van een budgettaire impuls of zorgvuldig vormgegeven structurele hervormingen, vervolgt Van Nieuwenhuijzen. De politieke risico’s kunnen afnemen door bijvoorbeeld handelsafspraken tussen de Verenigde Staten en China of een geordende Brexit. Budgettaire prikkels moeten zijn gericht op het versterken van de productiviteit en het bevorderen van de concurrentie. Zonder deze maatregelen is er een reëel risico dat een grote negatieve verschuiving in het vertrouwen in de private sector een eigen werkelijkheid zal creëren, in de vorm van een volledige recessie.

“De laatste politieke ontwikkelingen, in combinatie met enige stabilisatie in de economische cijfers, suggereren dat de kans op het positievere scenario iets is toegenomen. Het valt nog te bezien of dit zo zal blijven. In dat geval is er ruimte voor een herstel van het ondernemersvertrouwen en de investeringen.”

Vastrentende waarden

De technische en fundamentele indicatoren zien er voor bedrijfsobligaties nog steeds aantrekkelijk uit, zowel voor investment grade- als high yield-obligaties. Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) voor bedrijfsobligaties met een investment grade-rating is gunstig voor de beleggingscategorie, terwijl de sterkere focus van centrale banken op versoepeling positief is voor de technische vooruitzichten. De instroom van institutionele fondsen is positief en zal naar verwachting toenemen.

Spreadmarkten kennen een aantal ankerpunten. Door de volatiliteit als gevolg van de geopolitieke spanningen zullen beleggers - op zoek naar rendement - de spreadmarkten waarschijnlijk weer weten te vinden. Per saldo zullen de kredietvooruitzichten voor bedrijven in het high yield-universum waarschijnlijk stabiliseren. Binnen high yield heeft NN IP een voorkeur voor de liquide obligaties van grotere bedrijven, omdat kleinere bedrijven te vaak onvoldoende compensatie hebben geboden voor de liquiditeitsrisico’s.

“De macro-economische omstandigheden kunnen in 2020 onder meer worden beïnvloed door de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een wisseling van de wacht bij de ECB, een mogelijke Brexit en aanhoudende onenigheid over handelstarieven,” aldus Edith Siermann, Head of Fixed Income & Responsible Investing bij NN Investment Partners. “Hoewel de volatiliteit op de financiële markten hierdoor zal toenemen, blijven de spreadmarkten aantrekkelijk, omdat de wereldwijde liquiditeit waarschijnlijk gunstig blijft voor de risicobereidheid. Verder kan het vooruitzicht van een wereldwijde begrotingsversoepeling de risico’s voor de mondiale groei beperken.”

In 2020 zullen de vraag naar en mogelijkheden van ESG zich verder ontwikkelen. De markt voor groene obligaties heeft bijvoorbeeld een indrukwekkende groei laten zien. Deze markt zal in 2020 naar verwachting goed presteren, gezien de verwachte structurele impuls van de vraag van klanten en de groei van de markt. NN IP gaat ervan uit dat de uitgifte van groene obligaties zal groeien van een wereldwijd marktvolume van ongeveer EUR 500 miljard aan het begin van 2020 naar EUR 700 miljard tegen het eind van dat jaar. Dit is te danken aan meer investeringen in innovatie, schone energie en slimme steden. Overheden zullen deze groei trekken. Duitsland, Italië en Zweden hebben al bevestigd dat ze in 2020 programma’s voor groene obligaties zullen introduceren. Daarnaast melden steeds meer bedrijven zich op de markt voor deze obligaties.

Edithsiermann
Edith Siermann
“De markt voor groene obligaties is in de afgelopen jaren steeds sterker geworden. We weten daarom zeker dat beleggers in obligaties net zo sterk kunnen profiteren van verantwoord beleggen als beleggers in aandelen”, stelt Siermann. “De indrukwekkende groei van de markt biedt een groot aantal mogelijkheden om te profiteren van de premies op nieuwe uitgiften. Bovendien is beleggen in groene obligaties een manier om bedrijven te selecteren die innovatief zijn, vooruitkijken en minder last hebben van ESG-risico’s, waaronder klimaatrisico’s.”

Aandelen

Gezien de aanhoudende risico’s van politieke spanningen en handelsoorlogen zijn de korte termijn vooruitzichten voor aandelen nog uitdagend. NN IP ziet echter mogelijkheden voor een ommekeer. Zo kunnen budgettaire stimuleringsmaatregelen de hoge risicopremies op aandelen (vanwege het seculiere stagnatierisico) verlagen. Als dit gebeurt, zal er in de assetallocatie meer animo zijn voor aandelen, met de nadruk op waarde- in plaats van groeiaandelen en niet-Amerikaanse in plaats van Amerikaanse beleggingen. Vooral de eurozone en Japan zullen hiervan profiteren. Op sectorniveau zullen financiële aandelen het in dat geval beter doen dan bond proxies van nutsbedrijven en vastgoed.

Budgettaire stimuleringsmaatregelen en een soepeler monetair beleid zouden goed nieuws betekenen voor Europese aandelen, want die zijn in historisch perspectief ondergewaardeerd. Binnen deze categorie heeft NN IP een voorkeur voor cyclische versus defensieve aandelen, omdat die het waarschijnlijk beter zullen doen dan de traditionele ‘veilige havens’.

Ook voor duurzame aandelen zijn de vooruitzichten voor 2020 goed. Beleggen met een duurzame focus is niet alleen gunstig voor de maatschappij en de wereld om ons heen, maar zorgt ook voor sterkere risicogecorrigeerde rendementen. Bedrijven met aandacht voor duurzaamheid zullen blijven profiteren van de transitie naar een meer duurzame toekomst. Binnen duurzame aandelen gaat de voorkeur van NN IP uit naar bedrijven die zich richten op hernieuwbare infrastructuur en nutsvoorzieningen, ondernemers die betrokken zijn bij duurzame landbouw en de proteïneproductie en bedrijven die oplossingen bieden in de gezondheidszorg. Wij denken dat deze bedrijven zullen blijven profiteren van de transitie naar een duurzame toekomst.

Grondstoffen

De grondstoffenmarkten hebben te maken met zowel mindere vooruitzichten voor de vraag als bedreigingen aan de aanbodzijde. De vraag naar grondstoffen zal in 2020 waarschijnlijk afnemen. Een meer uitgesproken vertraging van de wereldwijde economische groei ligt voor de hand. Dit betekent dat de industrie, een sleutelsector voor de vraag naar grondstoffen, zwak zal zijn. Ook zullen er dan meer negatieve effecten zijn voor de dienstensector, die tot nu toe veerkrachtig is gebleken. Een sterkere Amerikaanse dollar, vooral ten opzichte van valuta van opkomende markten, zal de vraag naar grondstoffen verder laten afnemen en tegelijkertijd de kosten van grondstoffenproducenten verlagen, waardoor het aanbod toeneemt.

Deze sobere vooruitzichten kunnen echter sterk verbeteren bij een doorbraak in de handelsbesprekingen of budgettaire beleidsmaatregelen in ontwikkelde markten en China, als aanvulling op het soepele monetaire beleid. De kans op een duurzame de-escalatie van de handelsruzie en preventieve budgettaire expansie blijft echter klein. Industriële metalen en energie, beide cyclische segmenten, zullen vanuit deze hoek waarschijnlijk druk voelen. De categorie edelmetalen kan volgend jaar opnieuw het meest in trek zijn.

Vastgoed

De krachten van seculiere stagnatie, samen met een soepel monetair beleid, zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de rentes op veilige obligaties voor langere tijd laag blijven. Hierdoor blijft de zoektocht naar rendement een actueel thema en vastgoed profiteert daarvan. Het dividendrendement in deze categorie overtreft niet alleen de rendementen op aandelen, maar steekt ook gunstig af bij negatief renderende staatsobligaties of laagrentende bedrijfsobligaties. Dit zal vastgoed in 2020, net als in 2019, een positieve impuls geven.

De uitdaging voor vastgoed is dat de categorie al behoorlijk overwogen is in de portefeuilles van beleggers. De extra instroom kan hierdoor beperkt zijn. En als de economische groeivertraging via een zwakkere arbeidsmarkt doorwerkt aan de consumentenkant, zal dit de vraag naar kantoren, winkelruimte en woningen drukken. Dit komt dan bovenop de structurele tegenwind voor vastgoed, zoals de ontwikkeling van e-commerce in de detailhandel (wat op zichzelf gunstig is voor de vastgoedlogistiek) en de groei van flexwerken, waardoor de vraag naar kantoorruimte afneemt. Al deze ontwikkelingen kunnen worden opgevangen als politici hun begrotingen verruimen. Een budgettaire impuls zou tegelijkertijd de rentes op veilige obligaties opstuwen, waarmee de vastgoedprijzen negatief zijn gecorreleerd.

Opkomende markten

De economische groei zal in opkomende markten in 2020 waarschijnlijk onder de 5% blijven. Protectionisme en een negatieve globaliseringstrend blijven voor tegenwind zorgen, terwijl de politieke risico’s de economische groei waarschijnlijk zullen drukken. De vooruitzichten voor aandelen van opkomende markten blijven nogal mager. Dit is het gevolg van het zwakke groeiplaatje en onze verwachting dat de handelsonzekerheid niet zal verdwijnen vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020.

De lage wereldwijde rentes en het thema ‘zoektocht naar rendement’ kunnen echter blijven zorgen voor instroom in opkomende markten. Door de gematigd hoge reële rentes en gunstige inflatieomstandigheden hebben de centrale banken in opkomende landen nog wel enige ruimte om het monetaire beleid te versoepelen. Hierdoor kan de economische groei dus in de loop van 2020 enigszins aantrekken. Dit zou technische steun bieden aan obligaties in opkomende markten, waarvan de waarderingen aantrekkelijk blijven.

Conclusie

De centrale vraag voor 2020 luidt: welke van de twee mogelijke uitkomsten gaat het worden? De kans op een duurzame beleidsaanpassing lijkt klein, maar de marktstemming verbetert in dit opzicht, aangezien de politieke risico’s als gevolg van de Brexit en de handelsspanningen langzaam afnemen. Een krachtige stimulans zou het ondernemers- en consumentenvertrouwen opstuwen en tegelijkertijd de oorzaken van de sociale onrust aanpakken. Dit zou de zaken voor risicovolle beleggingen totaal veranderen. Dit geldt vooral voor aandelen, waar de risicopremies historisch hoog zijn. Binnen aandelen zouden vooral Europese aandelen en de cyclische sectoren profiteren, waarbij financiële aandelen het beter zullen doen dan bond proxies. Binnen vastrentende waarden zullen de spreadmarkten waarschijnlijk blijven profiteren van de aanhoudende zoektocht naar rendement, omdat de risicobereidheid zal worden ondersteund door de wereldwijde liquiditeit. Ondertussen blijven groene obligaties en duurzame aandelen in een omgeving van aanhoudende klimaatonrust en onzekerheid het waarschijnlijk prima doen.