Perspectieven op de bescherming van het menselijk kapitaal

De huidige uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft talloze gevolgen voor de wereldeconomie en de financiële markten. Zowel beleidsmakers als investeerders hebben moeite om te anticiperen op de gevolgen van de ziekte wat betreft de omvang en de duur ervan, en om op hun beurt hun reactie daarop af te stemmen. Afgezien van de problematiek van de verstoorde toeleveringsketens, de lagere economische groei, het soepeler monetair beleid en de volatiele aandelenmarkten, is COVID-19 in het centrum een menselijke noodsituatie. Bedrijven moeten zeer belangrijke beslissingen nemen over hun verantwoordelijkheden tegenover hun werknemers, hun klanten, hun leveranciers en hun aandeelhouders. Voor investeerders die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid, is de COVID-19 pandemie een kans om te zien hoe bedrijven reageren op een plotselinge en dramatische test van hun bedrijfsmodel en om te beoordelen hoe ze de belangen van hun verschillende stakeholders afwegen.

Duurzaamheid werd ooit beschouwd als optioneel voor de bedrijfsvoering, terwijl maximalisering van de aandeelhouderswaarde verplicht was. De ideologie van het primaat van de aandeelhouder is echter onder druk komen te staan, aangezien de samenleving, via beleidsmakers en investeerders, heeft gestreefd naar een duurzamer evenwicht tussen de kapitaalverschaffers en de belangen van andere belanghebbenden. Meer recentelijk hebben veel bedrijfsleiders zelf getracht de doelstellingen van de bestuurskamers van de bedrijven die zij beheren opnieuw te definiëren.

Niet-financiële stakeholders kunnen een materiële impact hebben op de fundamenten van een onderneming en haar financiële prestaties. Zwakke of verslechterende relaties met stakeholders kunnen onhoudbaar zijn en zijn onwenselijk voor lange termijn aandeelhouders omdat ze onder andere kunnen leiden tot verlies van toegang tot talent, een storing in belangrijke zakelijke relaties, hogere kosten voor het zakendoen en extra regelgeving.

De status van deze relaties met niet-financiële belanghebbenden ligt buiten de financiële verslaglegging. Wij zijn van mening dat een fundamentele bedrijfsanalyse de staat en het traject van deze relaties in ogenschouw moet nemen voor een meer robuuste beoordeling van de vooruitzichten van een bedrijf.

De ESG-scores die door externe beoordelaars worden gegeven, zijn over het algemeen statisch en achterwaarts gericht: alleen door de prestaties van de onderneming te monitoren, regelmatig met het management in gesprek te gaan en met andere belanghebbenden te praten is het mogelijk een volledig, dynamisch beeld samen te stellen. Bovendien kunnen zakelijke beslissingen alleen goed worden begrepen door kwesties die verband houden met duurzaamheid in een financiële context te plaatsen. Bij Lazard Asset Management ("Lazard") hebben we een eigen aanpak ontwikkeld om de duurzaamheid van ondernemingen op lange termijn te beoordelen voor alle dimensies van financieel, menselijk en natuurlijk kapitaal. Deze beoordeling wordt toegepast op zowel de producten/diensten als de activiteiten van een onderneming. Onze duurzaamheidsscorecard evalueert de relatie van een onderneming met verschillende materiële belanghebbenden die invloed hebben op het menselijk en natuurlijk kapitaal van een onderneming, met inbegrip van haar klanten, werknemers, de toeleveringsketen en de gemeenschappen waarin zij actief is.

Duurzaamheid wordt over het algemeen geïnterpreteerd als een benadering van de dagelijkse bedrijfsvoering, maar wij zijn van mening dat de COVID-19-crisis een nuttig diagnostisch hulpmiddel kan zijn om bedrijven te identificeren die duurzaam opereren ten opzichte van bedrijven die dat niet doen, en om te herkennen welke bedrijven actie ondernemen om duurzamer te worden ten opzichte van bedrijven waarvan het profiel mogelijk verslechtert. Wij geloven dat recente ontwikkelingen kunnen bewijzen dat duurzaamheid als een investeringsaanpak kan worden gevalideerd, en een manier is om de "greenwash" te doorbreken die zoveel bedrijven produceren in hun streven om hun duurzaamheidsreferenties te verbeteren.

Sommige van onze recente afspraken met het management van bedrijven na het ontstaan van deze noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid benadrukken hoe bedrijven de afweging tussen winstmaximalisatie op de korte termijn en waardecreatie op de lange termijn beheren.

Zo bleek uit een bijeenkomst met een wereldwijd opererende drankenproducent dat deze niet van plan is om zijn Chinese grootverbruikers in 2020 ter verantwoording te roepen voor hun geëngageerde bestellingen, omdat hij zich bewust is van de druk die zij ondervinden bij het genereren van inkomsten in de huidige omgeving. Deze vorm van contractuele verdraagzaamheid zal het bedrijf waarschijnlijk op korte termijn schade berokkenen door vertraagde en mogelijk gederfde inkomsten, maar het zou zijn belangrijkste distributiepartners en strategisch belangrijke routes naar de markt moeten beschermen. Dit zou het bedrijf kunnen helpen om zijn concurrentievoordelen in zijn belangrijkste distributiekanaal in China verder uit te bouwen op een moment dat haar concurrenten proberen de financiële gevolgen van een vraagschok te delen, zo niet volledig door te berekenen. Door de distributeurs te dwingen hun contracten na te leven, kunnen ze onder aanzienlijke financiële druk komen te staan, waardoor ze mogelijk gedwongen worden hun voorraad met korting te liquideren, wat het eigen vermogen van de merken die ze verkopen, kan schaden.

In de farmaceutische sector werken bedrijven hard aan een COVID-19 vaccin. Er is nog geen enkel bedrijf dat een vaccin heeft ontwikkeld en wij denken dat de productie van een dergelijk vaccin minstens een jaar in beslag zal nemen. Toch hebben veel fabrikanten van diagnostische en vaccins hun aandelenkoers sterk zien stijgen, omdat sommige marktdeelnemers ervan uitgaan dat dit hen een belangrijke commerciële kans biedt. Wij zijn van mening dat deze beoordeling mogelijkerwijs verkeerd is, aangezien maar weinig bedrijven in de gezondheidszorg waarschijnlijk zullen willen zien dat ze aanzienlijk profiteren van deze wereldwijde noodsituatie. In de openbare verklaringen van sommige bedrijven in de gezondheidszorg wordt namelijk benadrukt dat zij medische apparatuur en benodigdheden doneren en financiële steun bieden in de getroffen gebieden.

Dit zou een kans kunnen zijn voor een sector die in het middelpunt staat van een negatieve politieke en regelgevende controle, om de relaties met de belangrijkste belanghebbenden te herstellen. In de sector van de luxedetailhandel hebben bedrijven benadrukt dat de beslissing om winkels te sluiten niet reageerde op het tekort aan voetgangers, maar proactief was in de zin van bescherming van het personeel. Het instinct van verschillende bedrijven was om mensen te beschermen ten koste van de winst. Winkels zijn gesloten voor dieptereiniging en zijn in sommige gevallen pas weer geopend als de dreiging van overdracht is geweken. Sommige verhuurders in de getroffen delen van China hebben hun huurders dagen of zelfs weken huurvrije vakantie gegeven om de klap van de winkelsluitingen voor hun huurders te helpen opvangen. Het is nog niet duidelijk of dit duurzaam denken of verlicht eigenbelang is.

Deze engagementen benadrukken hoe de beleggingsteams van Lazard proberen te begrijpen hoe het menselijk kapitaal wordt beheerd via deze noodsituatie op gezondheidsgebied en zelfs, waar dat gerechtvaardigd is, pleiten voor een robuuster beheer van het sociaal kapitaal ter ondersteuning van bedrijven die duurzame waarde op lange termijn opbouwen. Zo heeft het Amerikaanse Sustainability Equities team van Lazard een dialoog aangeknoopt met bedrijven in de media- en entertainmentindustrie om te begrijpen hoe de meest kwetsbare werknemers, bijvoorbeeld werknemers met een uurcontract, worden ondersteund in deze moeilijke tijden.

Deze recente voorbeelden zijn anekdotisch, maar tonen het belang aan van toegang voor bedrijven en de mogelijkheid om zakelijke beslissingen regelmatig en tijdig te bespreken met het management om een beter inzicht te krijgen in hun benadering van duurzaamheid. De wereldeconomie is complex en de regelingen voor de toeleveringsketen zijn bijzonder ondoorzichtig. Bij Lazard hebben onze fundamentele analisten een diepgaand inzicht in de manier waarop bedrijven en industrieën opereren binnen een wereldwijde context, waarbij ze denken over de gehele supply chain en geografieën heen. Aangezien het wereldwijde zakenverkeer trager verloopt als gevolg van het transportrisico, zijn we dankbaar dat we in de loop der tijd zoveel relaties met bedrijven hebben opgebouwd en dat we in tal van kantoren over de hele wereld investeringscollega's hebben met sterke eigen relaties die ons in staat stellen om deze voortdurende eerlijke dialoog over duurzaamheid in stand te houden.