Het verband tussen defensieve aandelen en ESG

Waarom financieel sterke bedrijven meestal ook sterke ESG-referenties hebben.

Hoe kunnen beleggers een aandelenportefeuille opbouwen die bestand is tegen moeilijke economische omstandigheden?

Afb. 1 Een hechte relatie

Snapshot (in % indexgewicht) van de financieel meest en minst sterke bedrijven in de MSCI World Index, gerangschikt volgens hun ESG-profiel

Esgbeleggen

Financiële robuustheid gemeten met behulp van het 4P-raamwerk. Bron: Pictet Asset Management, Refinitiv, Worldscope, ISS, Sustainalytics. Gegevens per 12.07.2019

Wij zijn van mening dat bedrijven met een stabiele winstgevendheid en gezonde balans en waarvan de aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld – bedrijven die wij als 'financieel robuust' omschrijven – het beter zouden moeten doen in perioden van marktturbulentie, wat betekent dat ze op de lange termijn een superieur rendement kunnen leveren.

Maar de ‘robuustheid’ en veerkracht van een bedrijf heeft niet alleen met financiële factoren te maken.

Om interessant te zijn voor langetermijnbeleggingen moeten bedrijven bij hun besluitvorming ook rekening houden met milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG). Opvallend is dat onze analyse aantoont dat de financieel meest sterke bedrijven dat al doen – ze scoren meestal beter op ESG-criteria (Afb. 1).

Er is iets intuïtiefs aan de relatie tussen de financiële robuustheid van een bedrijf en zijn betrokkenheid bij ESG. Bedrijven die gedurende jaren hun financiële draagkracht hebben opgebouwd, zullen meer moeite doen om die te behouden.

Ze besteden meer tijd aan het analyseren van hoe extra-financiële factoren de winstgevendheid en de balans op de lange termijn kunnen bedreigen, en ze zijn daarom eerder geneigd om passende maatregelen te nemen.

Allround robuustheid

Om de financieel meest sterke bedrijven ter wereld te identificeren, gebruiken we een eigen ‘4P’-raamwerk dat zich richt op vier belangrijke determinanten van defensiviteit – winstgevendheid, voorzichtigheid, bescherming en prijs.

De winstgevendheidsscore meet hoe betrouwbaar en voorspelbaar de inkomsten van een bedrijf zijn. De bedrijven die hoog scoren op deze maatstaf hebben een gestage winstgroei, een lage operationele leverage en een hoge kasstroomgeneratie. Voorzichtigheid is onze indicator voor het beoordelen van de operationele en financiële risico's van een bedrijf. Voorzichtige bedrijven streven een organische en beheersbare groei na en behouden een gezond financieel profiel, en hebben dus een lager risico op wanbetaling.

Met de Protection-methodiek onderzoeken we hoe duurzaam en veerkrachtig het bedrijfsmodel van een onderneming is tegenover verschuivingen in de economische cycli. We analyseren ook de volatiliteit van een aandeel en de correlatie met andere aandelen om de impact op het risico-rendementsprofiel van de totale portefeuille te beoordelen. Tot slot willen we niet te veel betalen voor onze beleggingen. Hier gebruiken we ons Prijs-scherm om de meest aantrekkelijk geprijsde aandelen te identificeren.

Dit 4P-raamwerk biedt ons de mogelijkheid om bedrijven te identificeren die in staat zijn om goede rendementen te behalen, ongeacht de economische omstandigheden.

Afb. 2 4P, een multidimensionaal raamwerk

Esgbeleggen2020

Vervolgens houden we rekening met de ESG-referenties van het bedrijf als extra factor, zowel om de risico's te beperken als om de meest veelbelovende langetermijnbeleggingen te identificeren.

De dagen dat het voor bedrijven voldoende was om zich simpelweg aan de wet te houden, zijn voorbij. Bedrijven met zwakke ESG-referenties stellen zich bloot aan uiteenlopende operationele risico's, gaande van onethische boekhouding tot milieuschandalen die hun resultaten op de lange termijn kunnen schaden.

We analyseren de ESG-prestaties van elk bedrijf met behulp van een eigen scoringtool die uitgebreid gebruik maakt van onze discretionaire analyse en die extern duurzaamheidsonderzoek omvat, waarbij de nadruk ligt op reputatie-, operationele en bestuursrisico's.

Zoals Afbeelding 1 laat zien, scoren de meeste financieel sterke bedrijven doorgaans goed op ESG-criteria. Er is echter nog steeds een minderheid van 'financieel sterke' bedrijven die slecht presteren op dit gebied.

Afb. 3. Robuust en defensief

Corporate governance-profiel van de in de strategie aangehouden aandelen ten opzichte van de benchmark in gewicht %*

Esgbeleggingen

* Strategie verwijst naar Pictet-Global Defensive Equities-I USD, benchmark is MSCI World Index USD. Bron: ISS, Pictet Asset Management, gegevens per 30.06.2019

Bedrijven waarvan de ESG-risico's als hoog worden beschouwd, komen niet in ons beleggingsuniversum terecht, ongeacht hun financiële draagkracht. Zo hebben we bepaalde bedrijven uit ons beleggingsuniversum verwijderd, ook al hebben ze een sterke 4P-score, nadat we product- en governance-gerelateerde ESG-risico's hadden vastgesteld. Deze risico's omvatten – maar zijn niet beperkt tot – incidenten op het gebied van productveiligheid, beschuldigingen van omkoping en illegale marketingpraktijken.

ESG: Hoger op de agenda

De portefeuille van Pictet-Global Defensive Equities heeft een groter deel aandelen waarvan het corporate governance-profiel ‘robuust’ is, vergeleken met de benchmark MSCI World Index (zie Afb. 3).1

Bovendien heeft meer dan de helft van de aandelen in de portefeuille geen, lage tot gemiddelde ESG-risico's – gemeten naar de mate waarin bedrijven worden beïnvloed door controverses zoals omkoping, corruptie, het terugroepen van producten, vervuilingsincidenten en conflicten met lokale gemeenschappen.2 Dit is lager dan de benchmark.

[1] De corporate governance-analyse van de onderliggende bedrijven is gebaseerd op vier pijlers: de structuur van de raad van bestuur, de remuneratie van het management, de rechten van de aandeelhouders en de auditpraktijken. Evaluatiecriteria weerspiegelen regionale beste praktijken. Decielscores geven de relatieve rangorde per land of regio aan en zijn ingedeeld in drie categorieën: ‘robuust’ (decielscores 1 tot 3) ‘gemiddeld’ (decielscores 4 tot 7) en ‘zwak’ (decielscores 8 tot 10)
[2] ESG-controverses worden geëvalueerd op basis van de mate van ernst en herhaling ervan, evenals de verantwoordingsplicht van het bedrijf en de betrouwbaarheid van de informatiebronnen. Wij gebruiken Sustainalytics als onze belangrijkste bron om controverses te identificeren.