Colombia en Peru in de greep van de economische crisis door Covid-19

De werkloosheid in Peru en Colombia is door de Covid-19-crisis sterk gestegen. We bekijken de manier waarop hun regeringen de uitdaging aangaan.

,em>Door Anjeza Kadilli, Senior Economist & Lola Saugy, Quantitative Economic Analyst Pictet Asset Management.

Colombia en Peru onderscheiden zich in de opkomende markten door de stijging van hun werkloosheidscijfer (Afb.1). Bijna één op de vijf mensen is werkloos in Colombia, terwijl de werkloosheid in Peru is gestegen van 6,8 procent in december 2019 naar 17,1 procent op basis van de meest recente beschikbare gegevens.

Werkloosheid 2020

Verder kijken dan de werkloosheidscijfers

Wij denken dat de vooruitzichten voor de werkgelegenheid waarschijnlijk zullen verslechteren omdat:

 • de huidige cijfers niet of slechts gedeeltelijk rekening houden met onvolledige werkgelegenheid;
 • de lagere arbeidsparticipatiegraad1 heeft het werkloosheidscijfer in negatieve zin beïnvloed. Met andere woorden, als de arbeidsparticipatie constant was geweest, zou de werkloosheid veel hoger zijn geweest.

  In Colombia is de arbeidsparticipatie sterk gedaald (Afb. 2), van 63,2 procent in februari naar 51,8 procent in april, waardoor velen niet zijn opgenomen in het werkloosheidscijfer. In augustus zijn er op nationaal niveau naar schatting 2,7 miljoen minder banen en 1,7 miljoen meer inactieve werknemers ten opzichte van februari2. Als alle werknemers actief zouden gebleven zijn met deze werkgelegenheidsniveaus, zou het werkloosheidscijfer hoger zijn dan de huidige 19,6 procent.

  Werkloosheid colombia

  In Peru zijn tussen februari en juni 7 miljoen mensen hun job kwijtgeraakt, waardoor het werkloosheidscijfer in juni tot 16,7 procent is gestegen. Tegelijkertijd verlieten 6,8 miljoen mensen de beroepsbevolking. De werkloosheid zou op dit moment oplopen tot 43 procent als die werknemers nog steeds als werkloos zouden worden beschouwd3.

  Kleinere bedrijven (tot 10 werknemers) zijn het meest getroffen, met een vrije val van 65,5 procent van de werkgelegenheid meer dan een jaar geleden. Ter vergelijking: de werkgelegenheid daalde meer dan een jaar geleden met 36,5 procent in grotere bedrijven (meer dan 50 werknemers).

  De uitdaging aangaan ...

  In Colombia heeft de geringe vraag naar arbeidskrachten te maken met de economische activiteit, die wordt belemmerd door verdere lockdowns in de steden. Daardoor is het herstel van de werkgelegenheid in de steden volatieler geworden.

  Een derde van de fiscale stimuleringsmaatregelen (2,5 procent van het bbp) is gericht op programma’s voor het behoud van werkgelegenheid (Afb. 3). Dat gebeurt in de vorm van kredieten voor kleine en middelgrote ondernemingen in moeilijkheden, uitstel van de betaling van inkomstenbelasting en gesubsidieerde loonkosten voor bedrijven met een inkomensverlies van 20 procent gedurende maximaal drie maanden.

  Uit de gegevens van de nationale arbeidsenquête van augustus blijkt dat de participatiegraad, die nu 59,3 procent bedraagt, dichter bij het niveau van voor de pandemie ligt. De heropening van meer sectoren had duidelijk een positief effect op de werkgelegenheid.

  Afb.3 - Wijziging van het werkloosheidscijfer (december 2019 tot juni 2020) & fiscale uitgaven

  Werkloosheid economie

  In Peru wordt slechts 5 procent van de fiscale stimuleringsmaatregelen (4,6 procent van het bbp) gebruikt voor het behoud van banen. Naast belastingverlichting en andere maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en de armere bevolking, heeft de regering het stimuleringsprogramma ‘Arranca Peru’ gelanceerd, voor een bedrag van 1,8 miljard dollar. Het doel is om meer dan één miljoen banen in de publieke sector te creëren in gebieden als vervoer, communicatie en huisvesting.

  Tijdens de gezondheidscrisis zijn er veel banen verloren gegaan. Slechts een deel van die verloren gegane banen is de afgelopen maanden gerecupereerd, en niet met dezelfde voorwaarden. Waarschijnlijk zal de normalisering van de werkgelegenheid zich in de rest van 2020 voortzetten, maar de verminderde voorwaarden wegen op de lonen en de uitgaven van de huishoudens.

  ,em> 1.Participatiegraad: beroepsbevolking / totale beroepsbevolking; beroepsbevolking: aantal werklozen dat op zoek is naar werk + tewerkgestelden.
  2. Bron: Pictet Asset Management, JP Morgan
  3. Bron: Pictet Asset Management, UBS