T. Rowe Price: Smeltende permafrost vormt risico voor arctische bedrijven

Smeltende permafrost verzwakt de fundering van bedrijfsgebouwen en installaties en de stabiliteit van de infrastructuur; in Russische permafrostgebieden staat voor bijna 250 miljard dollar aan kapitaalgoederen potentieel bloot aan dooirisico.
De kapitaalinvesteringen zullen stijgen voor bedrijven die in permafrostgebieden actief zijn, aangezien kapitaalgoederen regelmatiger moeten worden gecontroleerd en hersteld.
Het is noodzakelijk om de kwetsbaarheid van een onderneming voor de smeltende permafrost te beoordelen en dit te integreren in de evaluatie van obligaties.

De permafrost ontdooit door de wereldwijde temperatuurstijging. Russische mijnbouw- en energiebedrijven die actief zijn in permafrostgebieden lopen een risico door dit gevolg van de klimaatverandering, omdat de smeltende permafrost de funderingen van bedrijfsgebouwen, installaties en machines verzwakt en ook schade kan toebrengen aan de infrastructuur.

Het zal waarschijnlijk extra kapitaalinvesteringen vergen om de omstandigheden in de gaten te houden en waar nodig maatregelen te nemen om de kapitaalgoederen te versterken, stelt Willem Visser, Emerging Market Corporate Credit Analyst bij T. Rowe Price. Met dit in het achterhoofd heeft T. Rowe Price een grondige evaluatie uitgevoerd in de vastrentende sector en deze milieurisicofactor opgenomen in zijn algemene beleggingsthese voor bedrijven die mogelijk kwetsbaar zijn voor dooirisico.

Dooirisisco

De temperaturen in Rusland liggen al decennia hoger dan het wereldwijde gemiddelde, vooral in de permafrostgebieden, die meer dan de helft van het Russische landoppervlak beslaan. Hierdoor ontdooit de permafrost, een permanente laag onder het aardoppervlak die bestaat uit een combinatie van aarde, rots en zand, bijeengehouden door ijs. Dit is om twee redenen schadelijk:

Broeikasgassen, zoals methaan en koolmonoxide, komen vrij in de atmosfeer zodra de permafrost ontdooit, waardoor de opwarming van de aarde verder versnelt. De draagkracht van funderingen en de stabiliteit van kapitaalgoederen en infrastructuur worden verzwakt.

Het ontdooien van de permafrost is geen nieuw verschijnsel in Rusland, maar het tempo versnelt door de aanhoudende temperatuurstijging. Voor bedrijven met activiteiten in permafrostgebieden zullen de kapitaalinvesteringen stijgen omdat de bedrijfsgebouwen en installaties nu regelmatiger zullen moeten worden gecontroleerd dan in het verleden. Corrigerende maatregelen ter versterking van de infrastructuur, gebouwen en installaties kunnen eveneens noodzakelijk zijn, waardoor de kosten nog verder zullen oplopen.

De risico's van niet investeren of gebrekkig toezicht en onderhoud kunnen enorm zijn. Dit kan niet alleen resulteren in een grote schoonmaakrekening als zich een incident voordoet, maar er is ook een risico van blijvende schade aan de reputatie en geloofwaardigheid van een bedrijf door de toegenomen aandacht van beleggers voor klimaatverandering en milieurisico's. Volgens Visser zijn de risico's toegenomen voor Russische bedrijven die kwetsbaar zijn voor de ontdooiing van de permafrost. Het is dus absoluut noodzakelijk om deze factor van het milieurisico samen met de waarschijnlijkheid van hogere toekomstige investeringskosten te integreren in een bottom-up onderzoeksproces.

Wie loopt risico

In Rusland vindt een aanzienlijk deel van de industriële activiteit plaats in permafrostgebieden, met kapitaalgoederen ter waarde van bijna 250 miljard dollar die potentieel blootstaan aan het risico van dooi. Met name upstream-activiteiten in de olie- en gasindustrie zijn kwetsbaar, aangezien ongeveer 90% van de productie van gas en 30% van olie plaatsvindt in permafrostgebieden waar de draagkracht van de funderingen al kan zijn aangetast.

De risico's voor de gasindustrie worden nog vergroot door het feit dat het gas dicht bij de productieputten moet worden verwerkt voordat het kan worden vervoerd. Bedrijven met midstream-activiteiten in de olie- en gasindustrie lopen ook potentieel risico, aangezien het vervoer plaatsvindt via spoor- en pijpleidingen die grote delen van het permafrost doorkruisen.

In de metaal- en mijnbouwsector resulteert dooi in destabilisatie van de draagkracht, met gevolgen voor de productie-installaties, de opslag of de elektriciteitsvoorziening. Exploitanten van open mijnen lopen een groter risico dan ondergrondse mijnen, omdat deze laatste waarschijnlijk onder het permafrostniveau werken.

Dooirisico vastleggen in onderzoeksproces

Voor bedrijven die blootgesteld zijn aan dooirisico’s beoordeelt T. Rowe Price drie belangrijke aandachtsgebieden in een fundamenteel bottom-up onderzoeksproces:

1. Locatie van de kapitaalgoederen

Sommige gebieden zijn kwetsbaarder dan andere. Zo lopen ondernemingen op het Yamal-schiereiland en in de regio’s Pechora en Yakutia mogelijk meer risico omdat de permafrost in die gebieden eerder uit ijs dan uit rotssedimenten bestaat, die doorgaans gemakkelijker ontdooien.

2. Staat van de kapitaalgoederen

Het is essentieel om na te gaan in welke mate de draagkracht van de fundering reeds is verslechterd. Voor sommige bedrijven kan al een aanzienlijke verslechtering van de draagkracht hebben plaatsgevonden, terwijl andere bedrijven nog maar weinig of niets hebben gemerkt. De ouderdom van de kapitaalgoederen is ook belangrijk omdat een bedrijf met moderne installaties naar verwachting beter bestand zal zijn tegen dooirisico’s en temperatuurschommelingen dan bedrijven met oudere kapitaalgoederen.

3. Vermogen om hogere investeringsuitgaven te absorberen

Zodra de eerste en tweede aandachtsgebieden zijn beoordeeld, wordt de balans van een bedrijf geëvalueerd en wordt nagegaan of het bedrijf de verwachte toename van de investeringen in kapitaalgoederen in de toekomst kan absorberen. Over het algemeen hebben de meeste Russische emittenten een solide financieel profiel en zouden ze in staat moeten zijn om extra investeringen op te vangen, maar in sommige gevallen kunnen ze proberen de hogere kosten te compenseren door het dividend te verlagen of kapitaal te verwerven door nieuwe obligaties uit te geven.

Responsible Investing Indicator Model (RIIM)

Om de analyse verder te ondersteunen, wordt T. Rowe Price’s interne team voor verantwoord beleggen ingeschakeld, dat beleggingsonderzoek uitvoert naar ESG-kwesties op emittentenniveau en over thematische onderwerpen. Het team heeft ook een eigen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) ontwikkeld dat helpt bij het identificeren en markeren van verhoogde milieu-, sociale en ethische risico's of positieve kenmerken op emittentniveau. Dit omvat ook een analyse van klimaatgerelateerde kwesties. Deze tweeledige aanpak helpt T. Rowe Price om milieurisico's te identificeren en de potentiële impact van deze risico's op bedrijven in de toekomst te meten.

Opnemen van een risicopremie

Aan de hand van de eigen analyse worden bedrijven ingedeeld naar kwetsbaarheid en kan T. Rowe Price een risicopremie voor dooi in zijn obligatiebeoordeling kan opnemen. De impact van de klimaatverandering op Russische mijnbouw- en energiebedrijven die actief zijn in permafrostgebieden, is een materieel risico dat in het onderzoeksproces moet worden opgenomen. Dit helpt T. Rowe Price om de mate van kwetsbaarheid te beoordelen en hoe dit de economische duurzaamheid van een onderneming op lange termijn kan beïnvloeden.