T. Rowe Price: Digitale valuta's vergroten impact monetair beleid in opkomende markten

 • Door de financiële inclusie te vergroten, kunnen digitale valuta's het monetaire beleid van opkomende markten transformeren door de impact van rentewijzigingen te vergroten.
 • Een mogelijk resultaat is een lagere inflatie en rentevolatiliteit en, uiteindelijk, lagere obligatierendementen op de lange termijn.
 • Op termijn kunnen digitale valuta's van centrale banken (CBDC’s) het monetaire beleid van opkomende markten helpen meer in de richting te gaan van de doelmatigheid van het monetaire beleid in ontwikkelde markten.

  Digitale valuta's uitgegeven door centrale banken (CBDC’s) van opkomende markten (EM) zullen de financiële inclusie bevorderen en een grotere beleidscontrole over de economieën van hun landen mogelijk maken.

  Naarmate CBDC's in opkomende landen worden ingevoerd, zullen meer mensen direct worden blootgesteld aan rentebeslissingen, waardoor de impact van het monetaire beleid sterk toeneemt. Dit zal waarschijnlijk de inflatie en de rentevolatiliteit verminderen en uiteindelijk de langetermijnrendementen op obligaties verlagen, stellen Tomasz Wieladek en Aadish Kumar, beide internationaal econoom bij T. Rowe Price .

  Grotere financiële inclusie maakt rentetarieven een krachtiger instrument

  CBDC's hebben een enorm potentieel om het aantal mensen dat deelneemt aan het financiële stelsel te vergroten, met name in EM-landen. Uit een enquête van de Bank of International Settlements (december 2020) blijkt dat financiële inclusie de belangrijkste motivatie is voor EM-centrale banken om de mogelijkheden van digitale valuta's te onderzoeken.

  Momenteel heeft een aanzienlijk deel van de bevolking in EM-economieën geen toegang tot bankrekeningen, waardoor zij geen directe blootstelling hebben aan rentebewegingen. Dit betekent dat het monetaire beleid een groot deel van de bevolking alleen beïnvloedt via indirecte kanalen, zoals de output, inflatie en wisselkoers. Deze variabelen beïnvloeden het gedrag van elke burger in de economie, ongeacht de mate waarin hij deelneemt aan het financiële stelsel.

  Veel EM-landen geven er echter de voorkeur aan de wisselkoersschommelingen binnen een bandbreedte te houden die gekoppeld is aan de valuta's van hun belangrijkste handelspartners om zo hun externe concurrentiepositie te handhaven. Deze angst om de valuta te laten zweven, zorgt ervoor dat productie en inflatie overblijven als de belangrijkste manieren om de meeste burgers door het monetaire beleid te beïnvloeden.

  Hoewel het effect van veranderingen in het monetaire beleid op de productie de werkgelegenheid ten goede komt, worden de gevolgen van de inflatie het meest gevoeld door degenen die buiten het financiële stelsel staan, met name degenen die niet over een gemakkelijke manier beschikken om de waarde van hun spaargeld te beschermen (zoals toegang tot een rentedragende spaarrekening).

  De beleidstarieven van de ontwikkelde markten beïnvloeden daarentegen een aanzienlijk deel van de bevolking via de rente op spaarrekeningen, financiële instrumenten en leningen. Dit verschil tussen ontwikkelde en opkomende markten is de voornaamste reden waarom het monetaire beleid in de ontwikkelde markten doeltreffender is voor het stabiliseren van de conjunctuurcyclus en de inflatie: Aangezien veranderingen in de rente alle burgers raken, zijn de directe economische gevolgen van het monetaire beleid kwantitatief veel groter. Uit ramingen van T. Rowe Price blijkt dat het effect van het monetaire beleid op de productie tweederde groter is in een land met een hoge financiële inclusie dan in een land met een lage financiële inclusie.

  Hoe werken CBDC's om bestedings- en spaargedrag te beïnvloeden

  CBDC's die al in omloop zijn, zoals de Bahamaanse dollar, bieden particulieren toegang tot bankdiensten zonder dat zij een adres of bewijs van een officieel inkomen hoeven op te geven. Het gemak waarmee CBDC-rekeningen kunnen worden geopend en de mogelijkheid om direct te sparen, stellen veel meer mensen bloot aan de rentebeslissingen van de centrale bank.

  Mensen zonder bankrekening geven uiteindelijk vaak een groot deel van hun inkomen uit omdat zij nergens kunnen sparen of hun inkomen kunnen beschermen tegen inflatie. De rente op CBDC-rekeningen kunnen echter van invloed zijn op de bestedingsbeslissingen van rekeninghouders, waardoor zij mogelijk worden aangemoedigd consumptie of investeringen uit te stellen of te vervroegen. Met deze grotere invloed op de bestedingsbeslissingen van individuen en bedrijven zullen centrale banken conjunctuurschokken kunnen verzachten en de economische volatiliteit effectiever kunnen terugdringen bij het nastreven van monetaire beleidsdoelstellingen.

  Het gebruik van digitale valuta's zal individuen en bedrijven ook in staat stellen een verifieerbare geschiedenis van inkomsten en uitgaven op te bouwen in een CBDC, wat kan helpen bij het ondersteunen van kredietaanvragen. Een betere toegang tot krediet zal de afhankelijkheid van schaduwbanken verminderen en de afhankelijkheid van gereguleerde financiële intermediairs vergroten, die waarschijnlijk renteproducten zullen aanbieden die gekoppeld zijn aan de beleidsrente van de centrale bank.

  In EM-landen met lage en middeninkomens kunnen CBDC's het aandeel van de bevolking dat deelneemt aan het financiële stelsel doen toenemen van circa 60% tot 90%. Dit zou op zijn beurt het monetaire beleid in deze landen aanzienlijk doeltreffender maken en de evenwichtsrente doen dalen. Het zal ook betekenen dat veranderingen in de rente krachtiger zijn, waardoor de rentevolatiliteit vermindert.

  CBDC's kunnen kloof tussen EM en DM verkleinen

  Een grotere toegang tot bankrekeningen zal het niveau van de individuele binnenlandse besparingen die beschikbaar zijn voor investeringen in de economie verhogen, waardoor EM-landen met een tekort op de lopende rekening minder afhankelijk worden van buitenlands kapitaal. Hoewel het effect in het begin waarschijnlijk verwaarloosbaar zal zijn, zal het in de loop van de tijd groter worden naarmate meer mensen toegang krijgen tot bankdiensten en er meer spaargeld wordt opgebouwd.

  Op lange termijn zal de geringere afhankelijkheid van externe financiering betekenen dat de centrale bank minder geneigd zal zijn te reageren op externe omstandigheden, zoals een verhoging van de beleidsrente als reactie op een verhoging van de beleidsrente van de Amerikaanse Federal Reserve (om het renteverschil in stand te houden en kapitaalinstroom aan te trekken). Het monetaire beleid zal meer afhankelijk worden van de lokale economische omstandigheden dan van externe omstandigheden, hetgeen de centrale bank zal helpen haar doel te bereiken en de financiële stabiliteit te verbeteren.

  Gevolgen voor valuta- en obligatiebeleggers

  Naarmate het monetaire beleid een krachtiger instrument wordt om de economie in de opkomende markten te sturen, zal de evenwichtsrente dalen. Bovendien zal de lagere volatiliteit van de productie en de inflatie leiden tot een daling van de volatiliteit van de rente, waardoor de premie zal afnemen en het niveau van de obligatierente op lange termijn zal dalen.

  Het effect op valuta's zal gemengd zijn. Hoewel een lagere evenwichtsrente op een zwakkere munt wijst, zal de grotere binnenlandse spaarquote de afhankelijkheid van externe financiering verminderen en een sterkere munt doen vermoeden. Een toename van de binnenlandse besparingen zal ook een gunstig effect hebben op de obligatierente. Het netto-effect zal van land tot land verschillen en afhangen van het huidige niveau van financiële inclusie, de doeltreffendheid van het monetaire beleid, en de snelheid waarmee CBDC's worden ingevoerd.