T. Rowe Price: Grote druk op banken om aanval in te zetten tegen klimaatverandering

 • Het is van cruciaal belang dat banken de risico's van klimaatverandering in hun kredietverlening incalculeren, nu het klimaatprobleem steeds nijpender wordt.
 • Het afstemmen van kredietportefeuilles op klimaatdoelstellingen kan financieel positief uitpakken dankzij groene financieringskansen of negatief als banken klimaatgevoelige sectoren verlaten. De financiële impact zal echter gering blijven.
 • Banken die sectoren breed uitsluiten kunnen het voor klimaatgevoelige industrieën moeilijker maken om hun activiteiten om te schakelen.

  Als belangrijke financiers van de economie zullen banken een centrale rol spelen in de transitie naar een CO2-arme economie, zowel door groene financiering als door inspanningen om de kredietportefeuilles af te stemmen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

  Meer druk op banken steeds om actie te ondernemen tegen klimaatverandering

  Toonaangevende banken zijn nu ongeveer drie jaar bezig met het aanpakken van de risico's van klimaatverandering voor hun bedrijfsmodellen. Tot nu toe zijn de maatregelen vooral gericht geweest op het screenen van leningen op ESG-risico's, maar de druk om meer te doen neemt van meerdere fronten toe. Maria Elena Drew, Director of Research, Responsible Investing bij T. Rowe Price. meent dat hoe proactiever een bank is in het beheersen en verminderen van klimaatrisico's in haar kredietportefeuille, hoe lager de reputatierisico's in de toekomst waarschijnlijk zullen zijn.

  “Hoe pro-actiever een bank is in het beheren en het verminderen van klimaatrisico's in zijn kredietportefeuille, des te lager zijn de reputatierisico’s in de toekomst." Maria Elena Drew, Director of Research, Responsible Investing

  Twee wegen op de routekaart naar netto-nul

  Als onderdeel van de transitie zullen banken volgens Drew moeilijke beslissingen moeten nemen over welke sectoren en klanten zij willen financieren. Zij meent dat er twee mogelijke benaderingen zijn die banken kunnen kiezen:

 • Uitsluiting van sectoren (risicovermijding) of
 • Samenwerken met bestaande klanten om over te stappen (risicobeperking)

  T. Rowe Price pleit ervoor dat banken kiezen voor risicobeperking en ze lijken tot dusver deze weg te bewandelen. Uitsluitingsbenaderingen, waarbij banken zich volledig terugtrekken uit een sector en alle financiering stopzetten, zijn misschien gemakkelijker uit te voeren en uit te leggen aan belanghebbenden, maar ze vormen niet de nuttigste benadering om het kredietrisico van een bank te verminderen of de economie naar netto-nul over te brengen. In plaats daarvan meent T. Rowe Price dat banken en de wereldeconomie meer gebaat zijn bij een risicobeperkende aanpak (d.w.z. samenwerking met cliënten bij hun inspanningen om over te stappen naar netto-nul).

  Financiële gevolgen zijn klein

  T. Rowe Price verwacht dat de financiële gevolgen gering zullen zijn, gezien het algemeen gediversifieerde karakter van de kredietportefeuilles van banken en de lange tijdshorizon voor de transitie. Desondanks kunnen de financiële gevolgen positief of negatief uitvallen, afhankelijk van hoe pro-actief de bank is bij het afstemmen van haar kredietportefeuille.

  Positief:

  Mogelijkheden voor groene financiering:

  Er kunnen inkomstenkansen ontstaan uit groene financiering naarmate de wereldeconomie overgaat naar een koolstofarme economie, waarbij de Global Financial Markets Association en de Boston Consulting Group schatten dat een jaarlijkse investering van tussen de 3 biljoen en 5 biljoen dollar nodig is om de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.

  Potentiële kapitaalstimulansen:

  De toezichthouder een groene ondersteuningsfactor vaststellen, die de risicowegingen van een bank voor blootstellingen aan groene sectoren of beleggingen verlaagt. Dit zou banken de kans geven hun kapitaalvereisten te verlagen. Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen of dit al dan niet zal gebeuren, zouden toezichthouders dit kunnen overwegen als zij meer groene kredietverlening willen aanmoedigen.

  Negatief:

  Inkomstenderving door uitsluiting van sectoren:

  Het risico bestaat dat banken inkomsten derven als zij uit klimaatgevoelige sectoren stappen. Volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau Autonomous halen banken gemiddeld ongeveer 12% van hun inkomsten uit klimaatgevoelige sectoren, dus deze inkomsten kunnen verloren gaan als banken volledig stoppen met het verstrekken van financiering aan deze sectoren. Maar aangezien de terugtrekking uit deze sectoren waarschijnlijk geleidelijk en over een langere periode zal gebeuren, verwacht T. Rowe Price dat het inkomstenverlies beheersbaar zal zijn.

  Inkomstenderving door fysieke klimaatrisico's:

  Het risico bestaat dat de hypotheekportefeuilles van banken met een grote blootstelling aan onroerend goed worden beïnvloed door fysieke klimaatrisico's zoals overstromingen. Hoewel dit een potentieel gevaar is, verwacht T. Rowe Price dat het effect op de inkomsten te verwaarlozen zal zijn en dat het grootste deel van de omzetverliezen waarschijnlijk uit overgangsrisico's zal komen.

  Achterblijvers kunnen worden onderworpen aan kapitaalvereisten:

  Banken moeten kapitaal aanhouden om zich tegen een aantal risico's te beschermen. T. Rowe Price meent dat de resultaten van de stresstests voor het klimaat uiteindelijk in de prudentiële kapitaalvereisten zullen worden opgenomen, maar het is nog te vroeg om te zeggen wanneer en hoe en wat de reikwijdte van de vereisten zal zijn.

  Bijzondere waardeverminderingsverliezen:

  Bepaalde klimaatgevoelige activa die banken aanhouden, moeten mogelijk worden geherwaardeerd, wat tot bijzondere waardeverminderingsverliezen kan leiden.

  Aanpassing aan de zich ontwikkelende klimaatcrisis

  Een proactieve aanpak door banken in het omgaan met de risico's van klimaatverandering in hun kredietverlening is van het grootste belang. Door de toegenomen aandacht van toezichthouders en de toenemende kritiek van aandeelhouders en niet-gouvernementele organisaties kunnen banken reputatieschade oplopen, tenzij ze stappen ondernemen om hun portefeuilles af te stemmen op de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Hoewel het gebrek aan gestandaardiseerde kaders een onmiddellijke uitdaging vormt, verwacht T. Rowe Price dat er op den duur best practices en gemeenschappelijke richtlijnen zullen ontstaan.