Nagelmackers – vooruitzichten voor 2022

2021 werd het jaar van het verdere economische herstel dat reeds midden 2020 was ingezet, enkele maanden na de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus. De globale economische groei zal voor dit jaar allicht net

onder de 6% uitkomen. Dat herstel ging echter ook gepaard met een aantal neveneffecten zoals de knelpunten in de bevoorradingsketen van bedrijven, die ook een sterke impact had op de inflatie van een breed spectrum aan

grondstoffen, goederen en diensten. Onder meer in de eurozone is de producenteninflatie reeds opgeklommen tot meer dan 20% in vergelijking met vorig jaar.

In welke richting evolueert de inflatie?

Centrale bankiers namen tot voor kort aan dat die stijgende prijzen slechts van voorbijgaande aard zouden zijn. Toch blijkt dat zij die verwachting geleidelijk aan dienen bij te stellen. Vooral de groeilanden namen hier het voortouw door hun rentevoeten op te krikken. Zij krijgen steeds meer navolging in de ontwikkelde landen en ook de Amerikaanse centrale bank heeft reeds aangekondigd haar aankoopritme van onder meer staatsobligaties te zullen reduceren.

Enkel de Europese Centrale Bank blijft voet bij stuk houden dat inflatie van tijdelijke aard is. Dat is dan ook de grote hamvraag voor 2022: zullen centrale bankiers in staat zijn om tijdig en op gepaste wijze bij te sturen?

Enerzijds bestaat het risico dat zij te laat en te beperkt ingrijpen en dat de inflatie hardnekkig aanwezig blijft. Dat zou een zeer nefast scenario zijn voor financiële markten, waar – uitgezonderd grondstoffen en energie-aandelen – weinig te schuilen valt. Anderzijds bestaat het risico dat men de rente te fors en te laat verhoogt op een moment dat de inflatie reeds dreigt af te nemen, waardoor de economische stimulans een forse knauw krijgt en de rentecurve opnieuw afvlakt.

Beide scenario’s zijn zeker realistisch. Toch voorziet Nagelmackers in haar basisscenario dat de bijsturing relatief tijdig en op een dergelijke manier zal doorgevoerd worden die de rente slechts geleidelijk doet uitstijgen, waardoor ook de financiële markten geen schokeffect hoeven te ondergaan.

In welke richting evolueert de inflatie?

Binnen dat scenario rekent Nagelmackers – onder impuls van een verdere groei van de bedrijfswinsten – op een prijsevolutie van 6 à 9% voor aandelenmarkten wereldwijd. Met een risicopremie van 3 à 7% wereldwijd, bieden aandelen een betere vergoeding om de inflatie te kunnen overtreffen.

De voorkeur gaat ook naar kwaliteitsvolle aandelen van bedrijven die een sterk competitief voordeel hebben of een grote prijszettingskracht. Dat type bedrijven is immers het beste in staat om zijn marges te beschermen, maar kende ook een relatief betere omgeving tijdens de vorige tapering-oefening van de Amerikaanse centrale bank.

Verder blijven thematische beleggingen met betrekking tot klimaattransitie, technologische innovatie en veranderende consumptiepatronen relevant. Toch kan er opportunistisch ook plaats zijn voor energie- of materiaalbedrijven, afhankelijk van het ritme van de COVID-golven.

Regionaal verwacht Nagelmackers veel van aandelen uit de groeilanden. Vooral Chinese aandelen kregen het dit jaar hard te verduren door de gevolgen van de vastgoedcrisis en interventies door regulatoren in diverse technologiebedrijven bovenop de geopolitieke onzekerheid die heerst in de relatie met de Verenigde Staten en met de Taiwanese kwestie als exponent. Een verdere inkrimping van de vastgoedinvesteringen zal zijn gevolgen hebben voor de macro-economische groei in China (verwacht op iets meer dan 5% in 2022) en de beursomgeving zal waarschijnlijk nog enkele maanden volatiel evolueren. Toch zijn Chinese aandelen relatief goedkoop geprijsd aan 12 keer hun verwachte winst voor volgend jaar, wat tevens een risicopremie inhoudt van ongeveer 5%. Bovendien beschikt de Chinese centrale bank als één van de weinige over voldoende marge om een soepel beleid te voeren en de economie verder te ondersteunen. Dat maakt van China – en de groeimarkten in het algemeen – een outsider voor 2022.

Alternatieve strategieën

Overheidsobligaties daarentegen zullen niet ontsnappen aan de negatieve impact van een hogere 10-jaarsrente, die Nagelmackers projecteert op 2% voor de Verenigde Staten en 0% voor Duitsland. Hoogrentende obligaties bieden nog soelaas met een relatief aantrekkelijk meer rendement van ongeveer 3%, voor relatief kortere looptijden van om en bij de 4 jaar. Zolang er geen recessiegevaar is, blijft het risico op wanbetaling binnen dat segment ook erg beperkt.

Omwille van de beperkte rendementsvooruitzichten en beperkte risicovergoeding van obligaties, diversifiëren we verder richting alternatieve strategieën zoals Convertible Arbitrage en Long/Short. Die strategieën trachten eerder in te spelen op het mogelijke misprijzen tussen een converteerbare obligatie en het aandeel van dezelfde uitgever, of relatieve verschillen tussen twee emittenten uit eenzelfde sector.

In een notendop

Nagelmackers verwacht voor 2022 een beperktere, maar nog steeds bovengemiddelde economische groei en een positieve omgeving voor aandelen. Alle aandacht zal uitgaan naar het verdere beleid en communicatie van de centrale banken, die voor een moeilijke opdracht staan om tijdig en gepast in te grijpen om de inflatie te beperken en de economische groei op koers te houden. Het wordt ongetwijfeld opnieuw een boeiend beursjaar!