Lage economische groei, aandelen meest aantrekkelijk

Pensioenbelegger Syntrus Achmea verwacht de komende jaren een lage economische groei met bescheiden rendementen in alle categorieën beleggingen. Aandelen onderscheiden zich wat betreft rendement gunstig van dure staatsobligaties. Op korte termijn blijft de inflatie laag. Op langere termijn is oplopende inflatie wel een risico, vooral door politieke druk op centrale banken om nieuw geld te blijven creëren. Dat staat in het rapport ‘’Visie 2011 – 2016’’ van Syntrus Achmea.

De komende jaren staan vooral in het teken van het afbouwen van schulden. Deze zogeheten deleverage zal een negatief effect op de economische groei hebben. In grote delen van Europa wordt dit versterkt door een krimpende beroepsbevolking ten gevolge van de vergrijzing. Syntrus Achmea verwacht daarom voor langere tijd een nieuw (lager) groeipad voor de Eurozone en de VS. In landen waar de afbouw van schulden minder nodig is, is wel ruimte voor een daling van de spaarquote en/of een stijging van de schulden van huishoudens en overheden.

Gezien de lage rentepercentages in de ontwikkelde landen is Syntrus Achmea gematigd positief over beleggingen in vastrentende waarden. Staatsobligaties van kernlanden in de Eurozone (waaronder Nederland) zijn het minst aantrekkelijk, omdat de lage rentestand geen compensatie biedt voor de risico’s. Voor direct vastgoed is de huidige economische fase moeilijk, maar gezien de hoogte van de huuropbrengsten zal een redelijk rendement behaald kunnen worden.

Aandelenmarkten zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Syntrus Achmea voorziet dat de risicopremie op aandelen voor langere periode hoog blijft. Hoewel geen dubbelcijferige rendementen worden verwacht, zijn aandelen ten opzichte van andere beleggingscategorieën het aantrekkelijkst.

De verwachting dat de rente op termijn zal stijgen, biedt pensioenfondsen ruimte voor een verlaging van de rentehedge. De onzekerheid over het renteverloop op korte termijn vereist hierbij wel een stapsgewijze aanpak. De afbouw van de rentehedge biedt ook bescherming tegen een eventuele stijging van de inflatie. Deze gaat normaliter gepaard met een stijging van de rente.

Syntrus Achmea adviseert om de allocatie van hoogrenderende obligaties te verhogen ten opzichte van laag renderende staatsobligaties. Een stijging van de rente betekent een laag rendement voor de kernlanden in de Eurozone. De risico-opslag op bedrijfsobligaties en emerging market obligaties biedt nog voldoende compensatie voor het kredietrisico. Een uitbreiding van deze categorieën ten opzichte van staatsobligaties kan op basis van de huidige waarderingen dan ook worden ingezet.

Het percentage vastgoed in de beleggingsportefeuille kan uiteraard afhankelijk van fondsspecifieke kenmerken wat verder stijgen.